Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Archive for the ‘co-operatives’ Category

Grwpiau anabl: cyllid yn dod i ben ar gyfer cymorth cynhwysiant digidol

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar sut y mae’r gwaith presennol yng Nghymru yn helpu i wneud cynhwysiant digidol yn hygyrch.
Mae Cymunedau 2.0 wedi datblygu amrywiaeth o strategaethau i ymgysylltu â phobl. Mae’r rhain yn cynnwys cynnal sesiynau galw i mewn “Dyddiau Gwener Digidol” mewn llyfrgelloedd, a gweithio gydag aelodau grwpiau cymunedol trwy ddefnyddio “bachyn” penodol i ennyn eu diddordeb neu roi hyder iddynt. Er bod y bwriad yr un peth, sef rhoi’r sgiliau digidol y mae eu hangen ar bobl i drawsnewid eu bywydau, mae angen i’r pwynt cychwynnol fod yn wahanol ar gyfer pobl unigol.
Mae’r rhaglen Cymunedau 2.0 a oedd yn derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru wedi datblygu arbenigedd mewn gwahaniaethu cymorth cynhwysiant digidol yn ôl gallu cleientiaid, ac mewn cefnogi pobl sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol. Mae hyn yn cynnwys offer a dyfeisiau i helpu pobl a chanddynt broblemau â swyddogaethau gwybyddol, synhwyraidd a chorfforol.
Mae cysylltiadau cryf rhwng anabledd, tlodi a sgiliau/cyflogaeth isel, sy’n golygu bod
dyfnder allgáu digidol i’r rheini a chanddynt anableddau yn gyffredinol yn llawer mwy na’r dyfnder ar gyfer y boblogaeth
ehangach. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi dweud bod pobl anabl dair gwaith yn llai tebygol o fynd ar-lein na phobl heb anabledd.
Mae aelodau Clwb Byddar Bargoed wedi bod yn dysgu sgiliau digidol newydd trwy brosiect Dewch Ar-lein Caerffili. Gwnaeth y sesiwn flasu gyntaf, a ddarparwyd gan Swyddog Allgymorth Digidol ar y cyd â chyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain, addysgu aelodau’r grŵp sut i ddefnyddio Skype ac o ganlyniad i ddangos sut i sgwrsio dros fideo, cafodd un cwpl eu sgwrs gyntaf erioed o ystafelloedd gwahanol.
Roedd y sesiynau hefyd yn galluogi aelodau’r clwb i ddod i arfer â dyfeisiau symudol, gan gynyddu’u hyder o ran defnyddio iPads yn ogystal â chyfrifiaduron. Cafodd y dosbarthiadau dderbyniad da, gyda’r aelodau’n defnyddio’u sgiliau newydd i gadw mewn cysylltiad â’i gilydd rhwng cyfarfodydd, ac roedd hyn yn eu helpu i gynyddu’u cynhwysiant cymdeithasol ac annibyniaeth barhaus.
Dywedodd Swyddog Allgymorth Digidol y grŵp, “Dyma’r gyfres fwyaf gwerth chweil o sesiynau rydw i erioed wedi’u darparu. Ymatebodd aelodau Clwb Byddar Bargoed yn frwdfrydig iawn i’r gwaith a wnaethom â Skype ac mae’r dechnoleg wedi trawsnewid y ffordd y gallant gyfathrebu â’i gilydd. Cyn Skype, roedd yr aelodau’n dibynnu ar negeseuon testun i gadw mewn cysylltiad, ond nawr gallant gyfathrebu’n fwy naturiol ac yn rhydd trwy Iaith Arwyddion Prydain, diolch i agwedd weledol sydd gan Skype i’w chynnig.”
Mae’n waith hyfryd a chyfoethog iawn ond mae’r arian sy’n ei wneud yn bosibl yn dod i ben. Os ydym am i bobl anabl fwynhau buddion bod ar-lein mae’n rhaid i’r gwaith hwn barhau. Mae angen rhaglen cynhwysiant digidol benodol ar Gymru.

Written by cathewalescoop

July 18, 2014 at 8:01 am

Posted in co-operatives

Disability groups: funding running out for digital inclusion support

leave a comment »

The Wales Co-operative Centre has published “Digital Inclusion: Stronger Communities”, a policy paper that examines the impact of digital exclusion on people in Wales and argues for a continuing, specific digital inclusion project.  Today we look at how current work in Wales helps make digital inclusion accessible.

Communities 2.0 has developed a range of strategies to engage people.  These include running “Digital Fridays” drop in sessions in libraries, and working with community group members using a particular “hook” to get them interested or give them confidence.  The aim may be the same, to give people the digital skills needed to transform their lives, but the starting point needs to be different to suit individual people.

The Welsh Government backed Communities 2.0 programme has developed expertise in differentiating digital inclusion support according to the abilities of clients, and in supporting people who use assistive technology.  This includes equipment and devices to help people who have problems with physical, sensory and cognitive functions.

There are strong links between disability, poverty and low skills/employment, which means that the depth of digital exclusion for those with disabilities is generally much greater than for the wider population. The Office for National Statistics has said that disabled people are three times less likely to get online than people without disability.

Members of Bargoed Deaf Club have been learning new digital skills through the Get Caerphilly Online project.  The first taster session, which was delivered by a Digital Outreach Officer in tandem with a British Sign Language translator, taught members of the group how to use Skype and the demonstration of the video chat function allowed one couple to have their first ever conversation from separate rooms.

The sessions also allowed club members to get to grips with mobile devices, increasing their confidence in using iPads as well as computers. The classes were received well, with members using their new skills to keep in touch with each other in between meetings, and which helped them increase their social inclusion and continued independence.

The group’s Digital Outreach Officer commented, “This set of sessions have been some of the most rewarding I’ve ever delivered. The members of Bargoed Deaf Club responded very enthusiastically to the work we did with Skype and the technology has revolutionised the way that they are able to communicate with one another. Before Skype, the members were reliant on text message to keep in touch, but now they are able to communicate much more naturally and freely through British Sign Language, thanks to the visual aspect that Skype offers.”

This is wonderful, enriching work but the funding that makes it happen is running out.  If we want disabled people to enjoy the benefits of being online this work must continue.  Wales needs a dedicated national digital inclusion programme.

Written by MarkWalesCooperative

July 18, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Closing the Jaws of Doom: co-operative approaches to public service delivery

leave a comment »

The “Jaws of Doom” describes the shape you see if you plot a graph showing increasing demand for public services (driven by an ageing population) and reducing public sector resources to meet that need.  It’s this tension that is driving severe cuts in some areas and market commercialisation in other parts of the UK.

That was the background to today’s “Reshaping Services with the Public” conference held by the Wales Audit Office in collaboration with partners including the Wales Co-operative Centre.  The conference was about changing the relationship between those who deliver and people who use services.

The premise is that too many public services are still delivered from the perspective of single service deliverers. The leads to citizens experiencing multiple, fragmented approaches that can result in contradictory and conflicting interventions, poor outcomes for the service user, waste of valuable resources and poor value for money.

An example of a 'jaws of doom' graph

An example of a ‘jaws of doom’ graph

Keynote speaker Professor Tony Bovaird from Birmingham University argued for a radical change in the way we co-commission, co-design, co-deliver and co-assess public services.  We need to centre services on the user, gain their consent and harness their time and the time of others in the community to complement resources paid for from public money.

This sounds a lot like a co-operative model to us.  The Wales Co-operative Centre supports co-operatives and social businesses, and that includes assisting local councils who are considering externalising services to new social businesses.  We help ensure that the perspectives of service users and staff are hard-wired into the governance structures of new enterprises.  We support business plans that stack up financially but are driven by the needs of service users and by broader social good.  This is in sharp contrast to privatisation approaches, where service users can be objectified, and ineffective delivery models can be contractually perpetuated.

And at the Wales Co-operative Centre we try to practice what we preach.  We deliver the Wales Government’s Communities 2.0 digital inclusion programme, and the volunteering model used is a lovely model of co-delivery.  The people the programme helps can themselves become volunteers and influence what the programme delivers.  Not only does this mean value for money but it ensures that the programme stays fresh and relevant to the needs of people who are digitally excluded.

Today’s conference marks the beginning of a long journey for public services in Wales.  If we keep with us co-operative values and explore co-operative models of service delivery, we would be well on our way.

Written by Dave Brown

July 17, 2014 at 1:14 pm

Cynhwysiant digidol: pobl hŷn yn llai arunig, ond y cymorth yn dod i ben?

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar sut y mae pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yn gallu bod yn arunig, a sut y daeth Victor ar-lein a goresgyn ei arunigrwydd.
Y dyddiau hyn, mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasu i gefnogi a datblygu perthnasoedd â theulu a ffrindiau. Os na all pobl ddefnyddio’r Rhyngrwyd maent wedi’u hynysu. Ni fyddant yn gweld newyddion na lluniau a byddant yn cael eu heithrio o fywydau bob dydd rhai o’u teulu neu’u grwpiau cymdeithasol.
Mae pobl hŷn, pobl anabl a gofalwyr yn anghyfartal o debygol o gael eu hallgáu’n ddigidol. Gallant hefyd ei chael yn anoddach yn gorfforol i fynd allan i weld pobl wyneb yn wyneb. Dengys ymchwil bod ynysu yn gysylltiedig ag i iechyd gwael a marwolaeth mewn pobl hŷn: gall cynhwysiant digidol roi bywyd gwell a hirach i bobl.
Mae Victor yn dechnegydd sydd wedi ymddeol a ddatblygodd ei sgiliau cyfrifiadurol trwy gyrsiau a oedd yn cael eu cynnal gan Deudraeth Cyf yn rhan o Brosiect Gwynedd Ddigidol.
Mae ganddo ddiddordeb erioed mewn casglu hen ffotograffau a chofnodi hanes lleol. Roedd yn cyfathrebu’n rheolaidd â ffrindiau a chyd-gasglwyr dros y ffôn ac yn anfon a chael copïau o hen ffotograffau trwy’r post. Ers iddo gael ei gyflwyno i gyfrifiaduron gall bellach yrru a derbyn negeseuon, lluniau a dogfennau dros e-bost ac mae’n gallu defnyddio’r Rhyngrwyd i ymchwilio i’w hoff ddiddordeb. Mae hefyd yn defnyddio Skype yn rheolaidd i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.
Dywedodd Victor, “Mae’r cyrsiau hyn wedi fy ngalluogi i gyfathrebu â ffrindiau a theulu dros y byd mewn ffordd na feddyliais y byddai byth yn bosibl.
“Cyn hyn, roedd y gost o ffonio a phostio’n golygu y bu’n rhaid i mi gyfyngu sut a phryd roeddwn yn cyfathrebu â’m ffrindiau, ond trwy ddefnyddio e-bost a Skype mae’r gost fwy neu lai wedi diflannu. Ar ôl y cyrsiau, prynais liniadur a gosod band eang gartref. Mae’n rhywbeth y meddyliais na fyswn byth yn ei wneud ond mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’m bywyd a byddwn yn ei argymell i bawb.”
Mae mynd ar-lein wedi newid bywyd Victor yn llwyr, ond mae degau o filoedd rhagor fel ef. Os yw rhagor o bobl hŷn am oresgyn cael eu hynysu a byw bywydau cyfoethocach ac iachach o ganlyniad, mae angen i gymorth cynhwysiant digidol barhau.

Written by cathewalescoop

July 16, 2014 at 8:01 am

Posted in co-operatives

Digital inclusion: older people less isolated, but support needs to continue!

leave a comment »

The Wales Co-operative Centre has published “Digital Inclusion: Stronger Communities”, a policy paper that examines the impact of digital exclusion on people in Wales and argues for a continuing, specific digital inclusion project.  Today we look at how people who are digitally excluded can be isolated, and how Victor got online and overcame his isolation.

These days, more and more people are using social media to support and develop relationships with family and friends.  If people can’t use the Internet then they are isolated.  They won’t see news or photos and they will be excluded from the daily lives of some of their family or social groups.

Older people, disabled people and carers are disproportionately likely to be digitally excluded.  They may also find it physically harder to get out and see people face to face.  Research shows that isolation is associated with poor health and mortality in older people: digital inclusion can give people a better, longer life.

Victor is a retired technician who acquired his computer skills from courses run by Deudraeth Cyf as part of the Digidol Gwynedd Project.

He has always been interested in collecting old photographs and recording local history. He regularly communicated with friends and fellow collectors by phone and sent and received copies of old photographs by mail.  Since he was introduced to computers he is now able to send and receive messages, photos and documents by e-mail and can use the Internet carry out research on his favourite hobby. He is also a regular user of Skype which he uses to keep in touch with family and friends.

Victor says, “These courses have allowed me to communicate with friends and family all over the world, in a way that I never thought possible.

“Prior to this, the cost of telephoning and postage meant I had to limit how and when I communicated with my friends, but by using e-mail and Skype that cost has virtually disappeared. Following the courses, I bought a laptop and installed broadband at home. It is something I thought I would never do but it has made a great difference to my life and I would recommend it to everyone.”

Getting online has literally transformed Victor’s life, but there are tens of thousands more like him.  If more older people are to overcome isolation and live richer and healthier lives as a result, digital inclusion support needs to continue.

Written by MarkWalesCooperative

July 16, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Allgáu digidol: cymorth i geiswyr gwaith yn dod i ben?

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar sut y mae angen sgiliau digidol ar geiswyr gwaith i ganfod gwaith.
Ar ôl colli ei swydd wedi 10 mlynedd fel labrwr/gyrrwr, roedd Michael yn ei chael yn anodd canfod gwaith am dair blynedd. Gan nad oedd yn defnyddio cyfrifiaduron yn rheolaidd, roedd newidiadau i’r Lwfans Ceisio Gwaith, a oedd yn ei wneud yn ofynnol i geiswyr gwaith chwilio am waith ar-lein, yn rhwystredig. Ar ôl clywed am sesiynau galw i mewn a oedd yn cael eu cynnal gan Dewch Ar-lein Pen-y-bont, dechreuodd Michael fynychu i wella’i sgiliau cyfrifiadurol. Er bod gan Michael rhywfaint o brofiad blaenorol o ddefnyddio cyfrifiaduron, roedd ei hyder yn isel iawn ac roedd yn ei chael yn anodd defnyddio gwefan Universal Jobsmatch yn effeithiol.
Trwy fynd i’r sesiynau, dysgodd Michael sgiliau sydd wedi’i alluogi i ymgeisio am waith yn annibynnol ac yn hyderus. Gall bellach ddefnyddio nodweddion gwefan Universal Jobsmatch, a llenwi ceisiadau ar-lein. Yn ogystal â’r sgiliau y mae wedi’u dysgu trwy Dewch Ar-lein Pen-y-bont, mae Michael hefyd wedi’i ysbrydoli i gynyddu’i wybodaeth ymhellach, mae wedi cofrestru ar gwrs Learndirect mewn Cyfrifiadura Sylfaenol gan ychwanegu at ei gymwysterau.
Dywed Michael mai’r prif fudd y mae wedi’i feithrin o’r sesiynau yw llawer mwy o hyder. Er ei fod yn parhau’n ddi-waith ar hyn o bryd, mae’n optimistaidd y bydd ei sgiliau newydd yn ei helpu i gael gwaith yn y dyfodol agos.
Felly, mae pobl nad ydynt yn gallu defnyddio’r Rhyngrwyd i ganfod swyddi gwag, nad ydynt yn gallu defnyddio prosesydd geiriau i greu CV, ac nad oes ganddynt y sgiliau TGCh sylfaenol i’w defnyddio yn y gwaith yn ei chael lawer yn anoddach canfod swydd. Dylai fod gan bobl fel Michael yr hawl i gael cymorth cynhwysiant digidol hygyrch o safon uchel. Os ydym am gael Cymru yn ôl mewn gwaith mae angen i’r cymorth hwn barhau. Mae angen rhaglen cynhwysiant digidol benodol a pharhaus ar Gymru.

Written by cathewalescoop

July 14, 2014 at 8:01 am

Posted in co-operatives

Digital exclusion: support for jobseekers needs to continue

leave a comment »

The Wales Co-operative Centre has published “Digital Inclusion: Stronger Communities”, a policy paper that examines the impact of digital exclusion on people in Wales and argues for a continuing, specific digital inclusion project.  Today we look at how jobseekers need digital skills to find work.

After being made redundant from his job of 10 years as a labourer/driver, Michael struggled to find employment for three years.  As someone who didn’t use a computer on a regular basis, he found the changes to Jobseeker’s Allowance, which requires jobseekers to look for work online, frustrating. After hearing about drop-in sessions run by Get Bridgend Online, Michael began attending to improve his computer skills. While Michael had some previous experience of using computers, his confidence was extremely low as he struggled to use the Universal Jobsmatch website effectively.

Through attending the sessions, Michael acquired the skills which have enabled him to apply for work independently and confidently. He can now utilise the features of the Universal Jobsmatch website, and complete online applications.  In addition to the skills he has learnt through Get Bridgend Online, Michael has also become inspired to progress his knowledge further, signing up for a Learndirect course in Basic Computing, adding to his qualifications.

Michael says the main benefit he has gained from the sessions is a big boost in confidence. While he currently remains unemployed, he is optimistic that his new skills will help him secure work in the near future.

So, people who are unable to use the Internet to find vacancies, who are unable to use a word processor to construct a CV, and who lack the basic ICT skills to function in work will find it considerably harder to find a job.  People like Michael should be entitled to accessible, high quality digital inclusion support.  If we are to get Wales back to work this support needs to continue.  Wales needs a continuing specific digital inclusion programme.

 

Written by MarkWalesCooperative

July 14, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Arloeswyr Modern – Y Fonesig Pauline Green, International Co-operative Alliance

leave a comment »

Dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi bod yn cynnal yr ymgyrch ‘Arloeswyr Modern’ ar gyfer Pythefnos Gydweithredol. Ysbrydolwyd yr ymgyrch gan y Rochdale Pioneers, sydd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol, gan hyrwyddo cadernid ac amrywiaeth y sector cydweithredol yng Nghymru.

I gloi’r ymgyrch, rydym yn falch iawn o gyflwyno post blog gan westai arbennig, y Fonesig Pauline Green, Llywydd Cynghrair Rhyngwladol y Mentrau Cydweithredol. Mae heddiw hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Mentrau Cymdeithasol:

Dame Pauline Green

Fonesig Pauline Green

“Rydw i wrth fy modd gyda ffotograff yr Arloeswyr Modern! Am ffordd wych o gyfuno traddodiad a heddiw. Mae’r mudiad cydweithredol yn symud yn ei flaen, fel sy’n amlwg o bresenoldeb y tair menyw wrth ail-greu ffotograff gwreiddiol yr Arloeswyr. Gallaf hefyd weld amrediad ac amrywiaeth y mentrau cydweithredol sy’n cael eu cynrychioli – rhai mawr a bach, o ynni i siopau cymunedol, mentrau cydweithredol y gweithwyr, a chonsortia cydweithredol – gwaith da iawn.

Mae mor wych bod hyn wedi cael ei wneud yng Nghymru. Rwy’n teimlo cyswllt cryf â Chymru a’i mentrau cydweithredol ar ôl gwasanaethu ar Gomisiwn Llywodraeth Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yn 2013. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd y mudiad cydweithredol yng Nghymru yn tyfu. Mae traddodiad cryf o weithgaredd cydweithredol yng Nghymru, a’r ysbryd cymunedol sydd wrth wraidd pobl yng nghymoedd Cymru a’r mudiad cydweithredol byd-eang sy’n darparu’r ysbrydoliaeth i’r cyfan lwyddo. Dylai’r Arloeswyr Modern sy’n cynrychioli arweinyddiaeth mentrau cydweithredol yng Nghymru ysbrydoli eraill i adeiladu presenoldeb cydweithredol cryfach yng Nghymru, a helpu i greu swyddi y mae gwir angen amdanynt a chryfhau cydlyniant cymunedol. Dyma’r adeg briodol ar gyfer y gwaith hwn. Yn Sbaen, crëwyd 10,000 o swyddi gan fentrau cydweithredol y gweithiwyr yn ystod pedwar mis cyntaf eleni, ac mae’r sector cyfan wedi tyfu 37% dros y blynyddoedd diwethaf – a hyn oll yn ystod cyfnod o argyfwng economaidd dwfn a gwirioneddol o fewn sectorau traddodiadol yr economi Sbaenaidd.

Arloeswyr Modern

Arloeswyr Modern

Fe wyddoch fod dod o hyd i swyddi yn hanfodol i gymaint o bobl, yn enwedig pobl ifanc mewn cymaint o wledydd ar hyn o bryd. Chwilio am swydd a’m harweiniodd i’r mudiad cydweithredol o ddifrif yn y lle cyntaf. Roeddwn yn gwybod am y Rochdale Pioneers er dyddiau cynnar yn yr ysgol, ac roeddwn wedi mynd â’m plant i Werin y Coed er pan oeddent yn fach ac roeddwn hyd yn oed wedi bod yn arweinydd Gwerin fy hun am gyfnod byr. Ond dechreuais ymwneud ymhellach pan oeddwn yn ddigon ffodus i gael fy CV wedi’i gymryd o ddifrif gan Swyddfa Seneddol Co-operative Union pan oeddwn yn edrych ar ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cael plant. Ymgeisiais am nifer o swyddi cyn i’r rôl fel Swyddog Ymchwil ar gyfer Co-op Union ddod i’r amlwg; cefais fy nghyfweld a chefais y swydd. Felly teimlais lawer o gydymdeimlad pan gwrddais â merch ifanc yn y Gyngres Gydweithredol ar 26 Mehefin. Roedd Rhiannon Colvin a grŵp o ffrindiau di-waith wedi dod at ei gilydd a dechrau menter gydweithredol o’r enw Altgen. Ei nod yw dod o hyd i waith i bobl ifanc di-waith, ac mae’n gwneud gwaith gwych. Yn ystod yr un penwythnos, bûm yn helpu i lansio’r gymdeithas dai gydweithredol gyntaf i fyfyrwyr yn Birmingham – grŵp arall gwych o gydweithredwyr ifanc ymroddedig a llawn cymhelliant nad ydynt yn anelu at fod yn arweinwyr y dyfodol, gan eu bod nhw eisoes yn arwain – ac mae hynny mor amheuthun i’w weld.

Rochdale Pioneers

Rochdale Pioneers

Mae Cynghrair Rhyngwladol y Mentrau Cydweithredol yn benderfynol o wneud y gorau o’r blynyddoedd sydd i ddod, yn enwedig peidio â gadael i’r llwch gasglu o dan ein traed ers Blwyddyn Ryngwladol y Mentrau Cydweithredol. Rydym wedi bod yn ysgogi cynnydd ar y ‘Glasbrint ar gyfer Degawd Cydweithredol’, sy’n sefydlu uchelgais y mudiad i fod y model busnes mwyaf cynaliadwy, yr un sy’n cael ei ffafrio gan bobl, ac felly’r un sy’n tyfu gyflymaf erbyn 2020. Mae hwn yn agenda uchelgeisiol ond cyffrous, ac mae llawer o gynnydd wedi bod arno. Ymhlith y mwyaf amlwg yw lansiad y marque cydweithredol newydd. Dynodydd byd-eang a fydd yn rhwymo mentrau cydweithredol ledled y byd, ac a fydd yn adeiladu ein hunaniaeth a’n gwelededd. Pan lansiwyd y marque ym mis Tachwedd 2013, roeddem wedi gobeithio y byddai mentrau cydweithredol yn ei ddefnyddio mewn 100 o wledydd erbyn 2020. Erbyn 30 Mehefin eleni, roedd ceisiadau llwyddiannus wedi’u gwneud gan 68 o wledydd yn barod – Swaziland yw’r ddiweddaraf – gobeithio bod gennyt ti dy un dithau, Cymru? Mae ar gael i bawb ar www.identity.coop. Tra byddwch yn llenwi ffurflen gais ar gyfer y marque, gallwch hefyd ymgeisio am eich enw parth .coop – sydd am ddim am y flwyddyn gyntaf. Drwy hynny byddwch yn rhan o ymgyrch hunaniaeth weithredol – y marque i ddangos eich bod yn rhan o’r mudiad cydweithredol byd-eang, ac enw parth .coop er mwyn gwneud eich hunaniaeth yn weladwy ar-lein.

Mae hi’n gyfnod da i fod yn gydweithredwr. Mae’r mudiad yn tyfu ledled y byd, mae galw cynyddol am system economaidd decach, fwy cyfiawn. Gall mentrau cydweithredol gael effaith sylweddol ar rai o’r problemau mwyaf anhydrin i wynebu’r byd; o ymgorffori democratiaeth llawr gwlad, trwy gyfrwng mentrau a reolir ac a berchnogir yn ddemocrataidd, i eiriolaeth o’n model busnes sy’n rhoi pobl wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau ac nid y rhuthr gwyllt i wneud yr elw mwyaf, i ymwneud â mentrau newid hinsawdd, dod ag arferion cynaliadwy i mewn i’n holl waith, a defnyddio technolegau newydd i ddod â’n strwythurau ariannol a chyfreithiol unigryw i gynulleidfa ehangach.

Diolch i Ganolfan Cydweithredol Cymru am fod mor wych, a gobeithio cewch chi Ddiwrnod Rhyngwladol y Mentrau Cydweithredol 2014 da.

Written by ieuannash

July 11, 2014 at 1:58 pm

Credyd Cynhwysol: trychineb i bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol?

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar effaith Credyd Cynhwysol a phwysigrwydd cynhwysiant ariannol, trwy ddefnyddio offer ar-lein.
Pwrpas y system Credyd Cynhwysol newydd yw i bobl o oedran gweithio wneud hawliadau a’u rheoli eu hunain, ar-lein. Bydd rhaid i bob hawlydd Lwfans Ceisio Gwaith hawlio ar-lein oni bai y pennir eu bod yn fregus. Mae cymorth ar gael i bobl na allant wneud hyn ond nid yw’n glir pa mor effeithiol fydd y cymorth hwn.
Mewn system o fudd-daliadau sy’n ei gwneud yn fwyfwy ofynnol i hawlwyr ymateb yn syth i newidiadau mewn amgylchiadau neu ymholiadau eraill am eu hawliad, a bydd yn fwy tebygol y caiff budd-daliadau pobl na fydd yn gallu gwneud hyn ar-lein eu hunain eu hatal. Gallai hyn gael effaith drychinebus a gwneud y rhai sydd eisoes yn dlawd yn dlotach byth.
Mae pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol nad oes ganddynt gymorth cynhwysiant ariannol yn llawer mwy tebygol o ddioddef trychineb ariannol a throi at fenthycwyr stepen drws neu ddiwrnod cyflog na’r rheini sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol.
Er enghraifft, mae angen cymorth cynhwysiant ariannol cynyddol ar hawlwyr budd-daliadau. O ganlyniad i’r dreth ystafell wely, mae budd-daliadau rhai wedi lleihau: mae’r newid arfaethedig i daliadau misol unigol mewn ôl-ddyledion i ddod. Mae hyn yn golygu y bydd angen sgiliau cyllidebu ar hawlwyr, ac nid oes gan lawer ohonynt y sgiliau hyn. Pan fo pobl yn canfod gwaith, maent yn wynebu newid mawr yn y ffordd y mae angen iddynt reoli’u cyllid. Mae hyn yn cynnwys byw trwy gyfnod lle efallai na fydd arian yn dod i mewn, a gorfod cyllidebu ar gyfer costau newydd megis teithio i’r gwaith.
Bydd y cymorth gorau’n cynnwys offer sydd ar gael ar-lein yn unig, er enghraifft y cynllunwyr cyllidebau sydd ar gael ar moneymadeclearwales.org. Gallai’r offer hwn fod yn rhwyddach i’w ddefnyddio i bobl a chanddynt sgiliau rhifedd cyfyngedig na chyllidebu ar bapur, lle byddai angen iddynt wneud y cyfrifiadau’u hunain. Wrth i bobl ddechrau cael mynediad i wasanaethau ar-lein, bydd angen cymorth cynhwysiant digidol parhaus arnynt i sicrhau eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel; mae defnyddwyr newydd i’r rhyngrwyd yn enwedig yn agored i dwyll ar-lein.
Gallai effaith Credyd Cynhwysol ar bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol fod yn drychinebus. Mae angen rhaglen cynhwysiant digidol benodol ar Gymru gyda ffocws cryf ar gynhwysiant ariannol.

Written by cathewalescoop

July 11, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Universal Credit: a catastrophe for digitally excluded people?

leave a comment »

This week, the Wales Co-operative Centre has published “Digital Inclusion: Stronger Communities”, a policy paper that examines the impact of digital exclusion on people in Wales and argues for a continuing specific digital inclusion project.  Today we look at the impact of the Universal Credit and the importance of financial inclusion, using online tools.

The new Universal Credit system is designed for working age people to make and manage claims, themselves, online.  All Jobseeker’s Allowance (JSA) claimants will have to claim online unless they are deemed to be vulnerable.  There is planned support for people who cannot do this but it is unclear how effective it will be.

In a benefits system which increasingly requires claimants to respond immediately to changes in circumstances or other queries about their claim, people who can’t do this online themselves will be more likely to have benefits suspended.  This could have the catastrophic impact of making the already poor, poorer still.

People who are digitally excluded and who don’t have financial inclusion support are considerably more likely to reach a point of financial crisis and turn to doorstep lenders or payday loans than those who are digitally included.

For example, benefit claimants increasingly need financial inclusion support.  The impact of the Bedroom Tax has been to reduce benefits for some: the planned change to single monthly payments in arrears is to come.  This means that claimants will need budgeting skills that many do not have.  When people do find jobs, they face a huge change in the way they need to manage their finances.  This includes living through a period where they may not have any money coming in, and having to budget for new costs such as travelling to work.

The best support will include tools only available online, for example the budget planners found on moneymadeclearwales.org.   People with lower numeracy skills may find these tools easier to use than paper budgeting, where they would need to do the calculations themselves.  As people start to access services online, they will need continuing digital inclusion support to ensure they use the internet safely and securely; new internet users are particularly vulnerable to online fraud.

The impact of Universal Credit on digitally excluded people could be catastrophic.  Wales needs a continuing, specific digital inclusion programme with a strong financial inclusion focus.

Written by MarkWalesCooperative

July 11, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 119 other followers

%d bloggers like this: