Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Archive for the ‘social enterprise’ Category

Celebrate #SocialSaturday in North Wales

with one comment

Social Saturday logo

Social Saturday logo

Saturday 13 September 2014 is Social Saturday, a UK-wide campaign run by Social Enterprise UK to encourage people to buy from social enterprises.

Here are my top tips on how you can spend Social Saturday in North Wales. From watching local football teams, to taking in some of the amazing landscapes and scenery North Wales has to offer! There’s something for everyone.

 

Galeri Caernarfon

Visit Wales’ current Social Enterprise of the Year to catch the latest film or theatre performance. Or you can grab a bite to eat and drink at the ‘DOC Café Bar’, whilst enjoying the stunning views of Victoria Dock and the Menai Straits.

http://www.galericaernarfon.com/eng/index.html

 

Porthmadog Football Club (FC)

If you’re a football fan, go and watch Porthmadog FC, who are taking on Fflint, at home, on Saturday 13th September. The match kicks off at 3pm at Y Traeth, Porthmadog.

http://www.porthmadogfc.com/index.htm

 

Pengwern Arms Hotel

Located in Llan Ffestiniog, Gwynedd, the Pengwern Arms Hotel is a community owned venture, which acts as the ‘focal point’ for people in the area. Pengwern say that the ‘pub is the hub’, so if you’re planning on meeting friends or family for a drink or bite to eat, why not pop into Pengwern in the beautiful surroundings of Snowdonia.

http://pengwerncymunedol.btck.co.uk/

 

Resource-renew

If you’re looking for a new piece of home furniture, then why not visit ‘Resource-renew’ in Bangor. They have a range of pre-owned furniture and refurbished white goods available at bargain prices.
You can also donate your old items to them. So if you’ve recently moved house or had a de-clutter, don’t throw anything away, get in touch with Resource-renew, so it can be reused.

http://www.resource-renew.org/home.html

 

antur stiniogAntur Stiniog

If you’re an outdoor activity enthusiast, then a visit to Antur Stiniog is a must. Located in Bro Ffestiniog, in the amazing surroundings of Snowdonia, the landscape lends itself perfectly for walking, kayaking and camping. Any keen mountain bikers should try out one of their four graded downhill trails, on which the British Championships were recently held. Before you hit the hills, visit ‘Y Siop’ to kit yourself out with climbing and bike equipment, bike hire and outdoor clothing.

Antur Stiniog has something for everyone though. If the above activities don’t take your fancy, then you can pop into ‘Antur Café’ for some traditional Welsh food.

http://www.anturstiniog.com/

 

Colwyn Bay FC

Cheer on Colwyn Bay FC on Saturday 13th September, in their home clash against North Ferriby United in the Conference North division. Kick off is at 3pm at Llanelian Road, Old Colwyn.

http://www.colwynbayfc.co.uk/

 

Menter Fachwen – Greenworks Horticulture

Located in the Old Station, Cwm-Y-Glo, Greenworks Horticulture specialises in made to order hanging baskets for the summer and winter. If you’re a keen gardener, then it’s definitely worth paying them a visit.

http://www.menterfachwen.org.uk/EN/gs.asp?id=7

 

Tafarn Y Fic

Tafarn y Fic is a Welsh community pub located in Llithfaen, near Pwllheli. If you’re in the area, call into the bar for a warm welcome and local ale. First, you should take in the area’s fantastic scenery by embarking on some of the local walking trails.

http://www.tafarnyfic.com/home.htm

 

Cyfeillion Swtan

Swtan is a fully restored example of a 17th century Welsh cottage with a thatched roof. It is situated on the beautiful north west Wales coast of Anglesey, in the picturesque village of Church Bay (Porth Swtan).

The cottage is owned by the National Trust, and is leased and run by a group of local enthusiasts, Cyfellion Swtan (‘Friends of Swtan’), as a living heritage museum preserving history and culture.

Visitors can experience a fascinating step back in time to rural life in Wales circa 1900.

http://www.swtan.co.uk/

 

Holyhead Maritime Museum

The museum is a fascinating experience for the whole family. Step back in time at the oldest lifeboat station in Wales (circa. 1858), which houses a collection of exhibits telling the enthralling maritime history of Holyhead.
Situated alongside the Maritime Museum, in a Second World War Air Raid Shelter, is the very informative permanent exhibition “Holyhead at War”. There is wheelchair access, a well stocked gift and bookshop, very knowledgeable museum guides and a highly recommended cafe/licensed restaurant, the “Harbour Front Bistro”.

http://www.holyheadmaritimemuseum.co.uk/

 

Wrexham FC

Go and support Wrexham FC on 13th September, who are playing Welling at home (the Racecourse Ground), kick off is at 3pm. It’s been a good start to the season for Wrexham, and with Welling not fairing so well at the moment, there’s a good chance of this continuing!

http://www.wrexhamafc.co.uk/

 

Saith SerenSaith Seren

Before you go to cheer on Wrexham FC, visit Saith Seren, a community owned pub in Wrexham, for a pre match meal and drink. While there, you can take in some live entertainment from local performers.

http://www.saithseren.org.uk/
The Social Saturday campaign was started by the Wales Co-operative Centre in Wales in 2013 so it’s really exciting to see it rolled out across the UK. Last year, social enterprises all over Wales took part to showcase the best of what they do.

If you’ve got any other ideas about how to support social enterprises for Social Saturday, let us know via Twitter (@WalesCoopCentre). Whatever you do to celebrate Social Saturday, don’t forget to share your experiences on twitter using the hashtag #socialsaturday.

*Please check individual websites for details of opening times and locations.

Written by Ieuan Nash

September 10, 2014 at 8:00 am

Dathlwch #SadwrnCymdeithasol yn y Gogledd

leave a comment »

Social Saturday logo CYDdydd Sadwrn 13 Medi 2014 yw dydd Sadwrn Cymdeithasol, ymgyrch ledled y DU gan Menter Gymdeithasol y DU i annog pobl i brynu cynnyrch mentrau cymdeithasol.

Dyma fy awgrymiadau i ar sut y gallwch chi dreulio Sadwrn Cymdeithasol yn y Gogledd. O wylio timau pêl-droed lleol, i fwynhau rhai o’r tirweddau a’r golygfeydd anhygoel sydd gan y Gogledd i’w cynnig! Mae rhywbeth at ddant pawb.

 

Galeri Caernarfon 

Dyma Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru ar hyn o bryd, felly beth am alw heibio i weld y ffilm neu’r perfformiad theatr diweddaraf. Neu gallwch gael tamaid blasus a llymaid ym Mar Cafe DOC, a mwynhau’r golygfeydd trawiadol o Ddoc Fictoria a’r Fenai’r un pryd.

http://www.galericaernarfon.com

 

Clwb Pêl-droed Porthmadog

Os ydych yn gefnogwr pêl-droed, beth am fynd i wylio Clwb Pêl-droed Porthmadog, sy’n chwarae gartref yn erbyn y Fflint ddydd Sadwrn 13 Medi? Mae’r gêm yn dechrau am 3pm ar y Traeth, Porthmadog.

http://www.porthmadogfc.com/index.htm

 

Gwesty’r Pengwern

Mae’r Pengwern yn Llan Ffestiniog ac yn fenter sy’n eiddo i’r gymuned, sy’n gweithredu fel ‘canolbwynt’ i drigolion y fro. Y dafarn yw’r man ymgynnull perffaith, felly os ydych yn bwriadu cwrdd â theulu neu ffrindiau am lymaid neu damaid blasus, beth am bicio draw i’r Pengwern yng nghanol harddwch Eryri.

http://pengwerncymunedol.btck.co.uk/

 

Adfywio-adnodd

Os ydych yn chwilio am ddodrefnyn newydd i’ch cartref, yna beth am ymweld ag Adfywio-adnodd ym Mangor. Mae ganddynt ddetholiad o ddodrefn a nwyddau gwyn wedi’u hadnewyddu sy’n dipyn o fargen.

Gallwch roi eich hen eitemau iddynt hefyd. Felly os ydych wedi symud tŷ’n ddiweddar neu’n awyddus i roi trefn ar eich cartref a chlirio’r llanast, peidiwch â thaflu dim, cysylltwch ag Adfywio-adnodd, fel y gellir eu hailddefnyddio.

http://www.resource-renew.org/home.html

 

antur stiniogAntur Stiniog 

Os yw gweithgareddau awyr agored at eich dant, yna cofiwch alw yn Antur Stiniog. Bro Ffestiniog yw cartref yr antur, yng nghanol gwychder Eryri – tirwedd berffaith ar gyfer cerdded, caiacio a gwersylla. Dylai unrhyw feicwyr mynydd brwd roi cynnig ar un o’u pedwar llwybr lawr allt graddedig, lle cynhaliwyd Pencampwriaeth Prydain yn ddiweddar. Cyn i chi fentro tua’r mynyddoedd, ewch draw i’r Siop i gael yr holl offer sydd ei angen arnoch ar gyfer dringo a beicio, llogi beiciau a dillad awyr agored.

Mae gan Antur Stiniog rywbeth i bawb. Os na fydd y gweithgareddau uchod yn apelio atoch, yna gallwch alw yng nghaffi’r Antur a mwynhau gwledd o fwydydd Cymreig traddodiadol.

http://www.anturstiniog.com/

 

Clwb Pêl-droed Bae Colwyn 

Beth am roi hwb i Glwb Pêl-droed Bae Colwyn ddydd Sadwrn 13 Medi, yn eu gêm gartref yn erbyn North Ferriby United yn adran Conference North? Bydd y gic gyntaf am 3pm yn Ffordd Llanelian, Hen Golwyn.

http://www.colwynbayfc.co.uk/

 

Menter Fachwen – Gwaithgwyrdd Garddwriaeth

Hen Orsaf, Cwm-y-glo yw cartref Gwaithgwyrdd Garddwriaeth sy’n arbenigo mewn gwneud basgedi crog ar gyfer yr haf a’r gaeaf yn arbennig i chi. Os ydych chi’n arddwr brwd, cofiwch alw.

http://www.menterfachwen.org.uk

 

Tafarn y Fic

Tafarn gymunedol Gymreig yn Llithfaen ym Mhen Llŷn yw’r Fic. Os ydych chi yn yr ardal, galwch yn y bar a chewch groeso cynnes a chwrw lleol. Ond yn gyntaf, dylech fwynhau’r wledd o olygfeydd godidog yn y cyffiniau drwy roi cynnig ar rai o’r llwybrau cerdded lleol.

http://www.tafarnyfic.com/index.htm

 

Cyfeillion Swtan

Bwthyn Cymreig â tho gwellt o’r ail ganrif ar bymtheg wedi’i adfer yn llwyr yw Swtan. Mae ar arfordir gogledd-orllewinol hardd Ynys Môn, ym mhentref prydferth Porth Swtan.

Eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw’r bwthyn, ar brydles i grŵp o selogion lleol, sef Cyfeillion Swtan, sy’n ei redeg fel amgueddfa treftadaeth fyw i ddiogelu hanes a diwylliant.

Gall ymwelwyr gamu’n ôl i fywyd yng nghefn gwlad Cymru oddeutu 1900.

http://welsh.swtan.co.uk/

 

Amgueddfa Arforol Caergybi 

Dyma brofiad diddorol a gwerth chweil i’r teulu cyfan. Camwch yn ôl i’r oes a fu yng ngorsaf bad achub hynaf Cymru (oddeutu 1858), sy’n cynnwys casgliad o arddangosion sy’n adrodd hanes morwrol cyfareddol Caergybi.

Drws nesaf i’r Amgueddfa Arforol, mewn lloches rhag bomio o gyfnod yr Ail Ryfel Byd, mae yna arddangosfa barhaol llawn gwybodaeth, “Holyhead at War”. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn, siop â detholiad da o lyfrau a rhoddion, llyfrynnau llawn gwybodaeth am yr amgueddfa a chaffi/bwyty trwyddedig mawr ei barch, y Front Harbour Bistro.

http://www.holyheadmaritimemuseum.co.uk/

 

Clwb Pêl-droed Wrecsam 

Ewch i gefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam ar 13 Medi, sy’n chwarae Welling gartref (ar y Cae Ras), gan gychwyn am 3pm. Mae Wrecsam wedi cael dechrau da i’r tymor, a gan nad yw Welling yn llwyddo cystal ar hyn o bryd, mae tîm Wrecsam yn obeithiol iawn!

http://www.wrexhamafc.co.uk/

 

Saith SerenSaith Seren 

Cyn i chi fynd i gefnogi Clwb Pêl-droed Wrecsam, ewch draw i Saith Seren, tafarn sy’n eiddo i’r gymuned yn Wrecsam, am bryd o fwyd a diod cyn y gêm. Tra byddwch yno, gallwch fwynhau tipyn o adloniant byw gan berfformwyr lleol.

http://www.saithseren.org.uk/

Dechreuwyd ymgyrch Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yn 2013, felly gwych o beth yw ei gweld yn cael ei chyflwyno ledled y DU. Y llynedd, bu mentrau cymdeithasol ledled Cymru’n cymryd rhan ynddi i arddangos y gorau o’u cynnyrch a’u gwasanaethau.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau eraill ynglŷn â sut i gefnogi mentrau cymdeithasol fel rhan o Sadwrn Cymdeithasol, rhowch wybod i ni drwy Twitter (@WalesCoopCentre). Sut bynnag fyddwch chi’n dathlu Sadwrn Cymdeithasol, cofiwch rannu eich profiadau ar Twitter drwy ddefnyddio’r hashnod #socialsaturday / #sadwrncymdeithasol.

* Edrychwch ar wefannau unigol i gael manylion amseroedd agor a lleoliadau.

Written by Ieuan Nash

September 10, 2014 at 8:00 am

Mae Sadwrn Cymdeithasol newydd dyfu!

leave a comment »

Derek Walker

Derek Walker

Canolfan Cydweithredol Cymru Prif Weithredwr, Derek Walker, blogiau am y digwyddiad Dydd Sadwrn Cymdeithasol sydd ar y gweill ar 13 Medi. Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol yn anelu at roi hwb i nifer y bobl sy’n prynu gan fentrau cymdeithasol.

Yn dilyn llwyddiant ein hymgyrchoedd menter gymdeithasol Sadwrn Cymdeithasol a Cefnogi’r Cyfan y llynedd, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Menter Gymdeithasol y DU yn ymestyn yr ymgyrch Sadwrn Cymdeithasol ar draws y DU yn 2014!

Rydym wrth ein boddau bod y corff cynrychioli cenedlaethol dros Fentrau Cymdeithasol y Deyrnas Unedig wedi mabwysiadu ein hymgyrch ac y bydd ein dull arloesol yn cael ei hyrwyddo ledled Lloegr a’r Alban yn ogystal â Chymru!

Bydd y Sadwrn Cymdeithasol cenedlaethol cyntaf yn y DU yn digwydd ddydd Sadwrn 13 Medi 2014.

Mae Arolwg Menter Gymdeithasol y DU 2013 o Gyflwr Mentrau Cymdeithasol y DU yn dangos bod mentrau cymdeithasol yn masnachu’n bennaf â’r cyhoedd ond er bod tri chwarter o’r cyhoedd yn cefnogi’r syniad o fentrau cymdeithasol, mae ymwybyddiaeth ohonynt yn parhau’n isel.

Social Saturday logo

Social Saturday logo

Bydd Sadwrn Cymdeithasol yn ceisio codi ymwybyddiaeth o fentrau cymdeithasol ac yn annog prynwyr i ‘brynu’n gymdeithasol’. Mae’n gyfle i’r sector ‘greu sŵn’ ac yn llwyfan i fentrau cymdeithasol brynu a hyrwyddo’u cynnyrch a’u gwasanaethau. Bydd Sadwrn Cymdeithasol yn cael ei gefnogi gan ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus genedlaethol.

Y bwriad yw gwneud Sadwrn Cymdeithasol yn ddigwyddiad blynyddol y gall y sector adeiladu arno, a bydd yn ceisio cynnwys cynghorau lleol, Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, gweinidogion a busnesau. Nod y diwrnod yw rhoi hwb i grwpiau a chymunedau er mwyn codi ymwybyddiaeth o fenter gymdeithasol mewn trefi, dinasoedd a phentrefi.

Rydym yn falch o gefnogi’r Sadwrn Cymdeithasol cyntaf ar draws y DU (ond cofiwch, fan hyn y gwelsoch chi ef gyntaf)!

I gymryd rhan, ewch i: www.walescooperative.org/sadwrn-cymdeithasol-2014

Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Written by Ieuan Nash

August 14, 2014 at 12:05 pm

Social Saturday just got bigger!

leave a comment »

Derek WalkerWales Co-operative Centre Chief Executive, Derek Walker, blogs about the upcoming Social Saturday event on 13th September. Social Saturday aims to boost the number of people buying from Britain’s social enterprises.

Following our successful Social Saturday and Go Full Circle social enterprise campaigns last year, we are happy to announce that Social Enterprise UK are taking the Social Saturday campaign UK wide for 2014!

We are delighted that our campaign has been taken on by the national representative body for Social Enterprises in the United Kingdom and that our innovative approach will be promoted across England and Scotland as well as across Wales!

The first UK national Social Saturday will take place on Saturday 13th September 2014.

The 2013 Social Enterprise UK State of Social Enterprise Survey shows that social enterprises primarily trade with the general public, but whilst three quarters of the public support the idea of social enterprise, awareness of social enterprises remains low.

Social Saturday logo

Social Saturday logo

Social Saturday will seek to raise awareness of social enterprises and encourage consumers to ‘buy social’. It is an opportunity for the sector to ‘make some noise’ and a platform for social enterprises to sell and promote their products and services. Social Saturday will be supported by a national PR campaign.

It is intended that Social Saturday will become an annual ‘event’ on which the sector can build, and it will seek to engage local councils, AMs, MPs, ministers and business. The day aims to mobilise groups and communities to raise awareness of social enterprise within towns, cities and villages.

We are proud to support the first UK wide Social Saturday (but remember, you saw it here first)!

To get involved, please visit: www.walescooperative.org/social-saturday-2014
Derek Walker, Chief Executive, Wales Co-operative Centre

 

Written by Ieuan Nash

August 14, 2014 at 12:05 pm

Closing the Jaws of Doom: co-operative approaches to public service delivery

leave a comment »

The “Jaws of Doom” describes the shape you see if you plot a graph showing increasing demand for public services (driven by an ageing population) and reducing public sector resources to meet that need.  It’s this tension that is driving severe cuts in some areas and market commercialisation in other parts of the UK.

That was the background to today’s “Reshaping Services with the Public” conference held by the Wales Audit Office in collaboration with partners including the Wales Co-operative Centre.  The conference was about changing the relationship between those who deliver and people who use services.

The premise is that too many public services are still delivered from the perspective of single service deliverers. The leads to citizens experiencing multiple, fragmented approaches that can result in contradictory and conflicting interventions, poor outcomes for the service user, waste of valuable resources and poor value for money.

An example of a 'jaws of doom' graph

An example of a ‘jaws of doom’ graph

Keynote speaker Professor Tony Bovaird from Birmingham University argued for a radical change in the way we co-commission, co-design, co-deliver and co-assess public services.  We need to centre services on the user, gain their consent and harness their time and the time of others in the community to complement resources paid for from public money.

This sounds a lot like a co-operative model to us.  The Wales Co-operative Centre supports co-operatives and social businesses, and that includes assisting local councils who are considering externalising services to new social businesses.  We help ensure that the perspectives of service users and staff are hard-wired into the governance structures of new enterprises.  We support business plans that stack up financially but are driven by the needs of service users and by broader social good.  This is in sharp contrast to privatisation approaches, where service users can be objectified, and ineffective delivery models can be contractually perpetuated.

And at the Wales Co-operative Centre we try to practice what we preach.  We deliver the Wales Government’s Communities 2.0 digital inclusion programme, and the volunteering model used is a lovely model of co-delivery.  The people the programme helps can themselves become volunteers and influence what the programme delivers.  Not only does this mean value for money but it ensures that the programme stays fresh and relevant to the needs of people who are digitally excluded.

Today’s conference marks the beginning of a long journey for public services in Wales.  If we keep with us co-operative values and explore co-operative models of service delivery, we would be well on our way.

Written by Dave Brown

July 17, 2014 at 1:14 pm

Riders of the Storm

leave a comment »

This month, an Oxfam report revealed Wales as one of the places worst hit by a ‘perfect storm’ of hunger and poverty. In a guest blog post for the Wales Co-operative Centre, Kirsty Davies, Head of Oxfam Cymru, asks what can be done to tackle rising poverty in Wales.

Food bank use in Wales is disproportionately high, according to Below the Breadline, produced by Oxfam, with Church Action on Poverty and the Trussell Trust. The Trust gave out three days’ food to 79,000 people for a population of just three million last year, compared to 71,000 in Scotland with a population of over five million.

Benefit cuts, sanctions, low wages and insecure jobs are all driving people to rely on hand-outs to survive. We know Wales tops the tables for low earnings and benefit claims, with 25% of Welsh workers earning less than the Living Wage and 19% of working age people claiming benefits.

These are the stark statistics. The reality on the ground is that thousands more Welsh families have joined the ranks of the ‘precariat’ – people constantly living on the brink of financial disaster, where a broken fridge or a child’s birthday provokes a crisis that leaves the door open to local and corporate loan sharks.

What can be done? The Welsh Government has blunted the impact of some social security reforms, such as keeping up the Council Tax Reduction Scheme after the abolition of Council Tax Benefit and replacing the abolished parts of the Social Fund with the Discretionary Assistance Fund.

At UK level, we are calling on the Government to urgently draw up an action plan to reverse the rising tide of food poverty and to collect evidence to understand the scale and causes of heavy food bank usage. We also want all parties to sign up to protecting the principle of a proper safety net as a core purpose of the social security system.

Work at a FareShare North Wales depot, that helps people who are vulnerable to food hardship

Work at a FareShare North Wales depot, that helps people who are vulnerable to food hardship

Action in communities is just as vital to help people take control of their own lives. Our own Livelihoods projects across Wales encourage vulnerable groups to build up their resilience and self esteem to cope better with whatever life throws at them. The work of Credit Unions, including Credit Union Rent Accounts has never been so important in spreading financial education and managing debt.

We know only too well from our projects that people can react to a money crisis by taking out a pay day loan and soon getting up to their ears in debt through towering interest rates. Such loans can seem the simplest and quickest way out when you are up against it. Build up people’s confidence and widen their knowledge of their options and you can stop them taking this often disastrous step.

In the longer term, we need jobs in Wales with decent pay, not more temporary work and zero hours contracts. Alongside conventional investment and enterprise, we must release the potential for community co-operatives and social enterprises to boost local jobs and help keep money where people live. That is why Oxfam Cymru is part of the campaign for a meaningful Future Generations Bill that will pave the way for a prosperous and sustainable Wales.

Written by Mark Smith

June 17, 2014 at 1:05 pm

Arweiniad rhagorol Kelly yn cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo

leave a comment »

Heddiw, cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Arwain Cymru eleni mewn seremoni wobrwyo fawreddog yng ngwesty’r Hilton Caerdydd.

A ninnau’n noddwr y Categori i Fentrau Cymdeithasol, mewn partneriaeth â Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cydnabod bod arweiniad cryf, gweledigaethol yn yrrwr allweddol yn nhwf a chynaliadwyedd mentrau cymdeithasol a’i fod yn cael effaith fawr ar eu cyfraniad i economi Cymru.

Mae’r gwobrau, sy’n dathlu eu 10fed pen-blwydd, wedi’u hen sefydlu, yn uchel eu proffil ac ar gyfer Cymru gyfan. Yn yr hinsawdd economaidd heriol sydd ohoni, mae’n bwysicach byth chwilio am y bobl hynny y mae eu harweiniad yn gwneud effaith wirioneddol, a chydnabod y bobl hynny.

Ychydig wythnosau yn ôl roedd yn fraint i mi fod ar y panel beirniadu ar gyfer y categori i Fentrau Cymdeithasol, ochr yn ochr â Ben Cottam, Pennaeth ACCA Cymru, Vina Patel, Ymgynghorydd Llywodraethu Cymdeithasol a Chorfforaethol gyda Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, a Robert Chapman, Cyfarwyddwr Robert Chapman & Company.

Roeddem yn chwilio am enillydd y mae ei arweiniad yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenter gymdeithasol yng Nghymru, gan effeithio’n bositif ar symud ei gymuned neu’i fusnes ymlaen. Roeddem yn awyddus i ddewis rhywun a oedd nid yn unig yn ysbrydoli ei dîm, ond hefyd a allai fod yn fodel rôl ar gyfer y sector.

Dewisodd y panel Kelly Davies yn enillydd y categori i Fentrau Cymdeithasol, sef y grym y tu ôl i Vi-Ability. Gweledigaeth Kelly pan sefydlodd Vi-Ability bum mlynedd yn ôl oedd i bob cymuned gael clwb pêl-droed a oedd yn ffynnu ac yn sefydlog yn ariannol wrth ei gwraidd, gan roi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu sgiliau ac ehangu eu gorwelion. Yn ei hanfod, gwelodd Kelly gyfle i ddefnyddio pêl-droed yn fodd o ymgysylltu â phobl ifanc a chynnig iddynt hyfforddiant, lleoliadau gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a phrentisiaethau. Ar yr un pryd, trwy ddefnyddio sgiliau a brwdfrydedd y bobl ifanc hyn, daeth y clybiau eu hunain yn fwy cryf ac yn fwy cynaliadwy.

kelly davies lwa pic

Mae Vi-Ability wedi cael effaith nodedig. Mae 879 o bobl ifanc wedi elwa ar y rhaglen addysgol graidd ddeg wythnos, mae 88% ohonynt wedi mynd ymlaen i sicrhau cyflogaeth amser llawn. Fodd bynnag, yr hyn a sicrhaodd fod Kelly ar y blaen yng Ngwobrau Arwain Cymru oedd er ei bod yn amlwg wedi dod o hyd i gynllun sy’n gweithio’n llwyddiannus, nid yw’n fodlon â’r sefyllfa fel y mae ac mae’n edrych am ffyrdd o ehangu’r sefydliad. Ar ôl dechrau yng Ngogledd Cymru, mae Vi-Ability eisoes wedi ehangu i dde Cymru, Lloegr, yr Eidal, Sweden, yr Almaen, yr Iseldiroedd a Sbaen. Yn ddiweddar mae wedi datblygu’r model i gynnwys chwaraeon eraill – hoci, criced, nofio a thenis – ac mae newydd ddychwelyd o daith i India i archwilio’r posibilrwydd o ddyblygu’r model yno fel masnachfraint gymdeithasol. Hyd yn oed yn fwy cyffrous, mae Vi-Ability wedi sicrhau buddsoddiad i ddatblygu gêm ‘Football CEO’ i’w lansio ar-lein ac mae hefyd yn datblygu uned ailgylchu chwaraeon – bydd y ddau beth hyn yn creu ffrydiau incwm newydd nad ydynt o dan gyfyngiadau a fydd yn cael eu hail-fuddsoddi yn y busnes i greu effaith gymdeithasol hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol.

A ninnau’n feirniaid, cawsom argraff dda iawn o benderfyniad Kelly i ehangu a datblygu’r sefydliad yn barhaus, nid yn unig er mwyn creu’r sefydliad, ond fel modd o gyrraedd mwy a mwy o bobl ifanc ac ehangu effaith cenhadaeth gymdeithasol Vi-Ability.

Mae arweinwyr Mentrau Cymdeithasol fel Kelly yn hanfodol bwysig i’r sector. Maent yn ysgogi sefydliadau, yn eu symbylu i dyfu ac yn creu newid cymdeithasol cadarnhaol ac iddo effaith fawr.

Written by Catherine Evans

June 5, 2014 at 4:45 pm

Posted in social enterprise

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 126 other followers

%d bloggers like this: