Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Ymgyrch newydd ‘Pythefnos gafael â thlodi’ yn dechrau yma – #povertyinwales

leave a comment »

Tackling Poverty Fortnight campaign image

Dros y pedwar diwrnod ar ddeg nesaf, mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n eich gwahodd i ymuno mewn sgwrs am dlodi yng Nghymru, a’r hyn sy’n gweithio i’w drechu, neu o leiaf leihau ei effaith.

Nid yw’r penawdau’n dda. Mae’r economi’n ddifywyd. Rydym yng nghanol yr ad-drefnu mwyaf i’r system fudd-daliadau mewn 60 mlynedd. Mae gwariant cyhoeddus yn cael ei leihau tra mae’r angen am wasanaethau cyhoeddus yn cynyddu. Mae rhai pobl yn colli eu swyddi ac mae eraill yn wynebu lleihad yn eu horiau neu mae eu cyflog yn rhewi. Mae prisiau, yn enwedig prisiau ynni, yn parhau i godi. Mae’r digwyddiadau hyn yn cael effaith gronnus ar deuluoedd a chymunedau yng Nghymru, ac yn aml tlodi yw’r canlyniad.

Eto, ymysg hyn i gyd ceir llwyddiannau go iawn: straeon am fentrau’n cael eu cefnogi i greu swyddi yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig, straeon am bobl yn cael help i gael gwaith er gwaethaf pob disgwyl. Straeon am bobl yn cael y grym i arbed arian ac osgoi dyledion. Byddwn yn adrodd rhai o’r straeon hyn dros y pythefnos nesaf.

Er enghraifft, mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n darparu cymorth i bobl sydd wedi’u heithrio’n ddigidol, trwy arwain rhaglen Cymunedau 2.0 Llywodraeth Cymru. Gall mynd ar-lein a datblygu sgiliau digidol agor drysau i fydoedd na’u dychmygwyd. Ymysg pethau eraill, rydym wedi helpu cannoedd o bobl i symud ymlaen yn y farchnad swyddi, a byddwn yn clywed gan rai ohonynt dros y pythefnos hwn. Mae’r Ganolfan hefyd yn gweithio i hyrwyddo Cynhwysiant Ariannol, er enghraifft trwy gefnogi pobl mewn perygl o golli eu cartref. Rydym yn eu helpu i reoli eu harian yn fwy effeithiol ac osgoi mynd i ddyledion.

Mae ein gwaith gyda mentrau cymdeithasol yn bennaf yn targedu’r rhai a chanddynt y potensial i dyfu a chreu rhagor o swyddi. Rydym wedi gweithio gyda chleientiaid ar draws Cymru gan ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am ein gwaith diweddar gydag AFS yn Abertawe, a ddarparodd gyflogaeth gynaliadwy i gyn weithwyr Remploy. Mae’r swyddi a grëwyd o ganlyniad i’n gwaith yn gyfleoedd cyflogaeth o safon, ac mae’r arian a wneir gan y mentrau sy’n cyflogi’n aros yn y gymuned leol.

Mae effaith tlodi ar bobl yng Nghymru’n ei gwneud yn anaddas i alw’r gyfres hon o straeon llwyddiant yn ddathliad. Mae, fodd bynnag, yn gydnabyddiaeth bod rhai pethau’n gweithio a bod pobl yn elwa o ganlyniad.

Edrychwn ymlaen at gael eich ymateb ac i glywed eich straeon. Gallwch wneud sylwadau ar y blogiau, neu ddefnyddio #povertyinwales ar Twitter.

Advertisements

Written by Mark Smith

October 28, 2013 at 8:27 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: