Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyn-weithwyr Remploy yn lansio cwmni cydweithredol y gweithwyr yn Abertawe – #povertyinwales

leave a comment »

Rydym yn manteisio ar y cyfle – yn ystod Pythefnos Trechi Tlodi – i fwrw golwg eto dros y stori ddiweddar am saith o gyn-weithwyr Remploy y maent i gyd wedi dod ynghyd i ffurfio cwmni cydweithredol y gweithwyr ar hen safle Ffatri Remploy yn Fforestfach, Abertawe.

I ddechrau, bydd Accommodation Furniture Solutions Ltd (AFS Ltd) yn cyflogi 7 o gyn-weithwyr Remploy y maent i gyd wedi buddsoddi eu taliadau diswyddo yn y fenter. Bydd y busnes newydd yn cydosod ac yn gweithgynhyrchu dodrefn ar gyfer marchnadoedd amrywiol ac mae gan ei berchnogion eisoes gynlluniau uchelgeisiol i ehangu a chynnig y cyfle i fwy o gyn-weithwyr Remploy fod yn rhan o’r fenter. Mae’r cwmni cydweithredol newydd yn amcanu at ddefnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau helaeth sydd ar gael yng ngweithlu Remploy gynt a’r perthnasoedd presennol gyda chwsmeriaid i greu busnes proffidiol, cynaliadwy.

Dechreuodd y gweithwyr cyntaf gydosod dodrefn cegin i The Richmond Cabinet Company ar gyfer rhai o’u cleientiaid tai cymdeithasol ar y safle bythefnos yn ôl.

Fe wnaed y busnes ffenics yn bosib gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru a Chynllun Grant Cymorth i Gyflogwyr Llywodraeth Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Collaborative Communities, Cymunedau 2.0, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, Yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Unity Trust Bank.

Mae Accommodation Furniture Solutions yn gwmni cydweithredol y gweithwyr. Mae wedi’i gofrestru fel cwmni cyfyngedig drwy gyfranddaliadau a chaiff ei berchnogi a’i reoli’n llwyr gan ei weithwyr gan ddefnyddio egwyddorion cydweithredol democrataidd. Wrth i’r cwmni dyfu bydd pob gweithiwr newydd yn cael ei annog i ddod yn aelod a chyfranogi yn y broses o redeg y cwmni.

Mae gan berchnogion y cwmni newydd sgiliau helaeth mewn gweithgynhyrchu dodrefn ar gyfer llety. Bydd AFS Ltd yn gweithgynhyrchu ac yn cydosod unedau cegin, fframiau lleoedd tân, panelau ar gyfer ystafelloedd ymolchi, dodrefn ar gyfer y GIG a chartrefi gofal a dodrefn pwrpasol ar gyfer llety myfyrwyr. Mae’r cwmni wedi ffurfio cynghrair gyda Richmond Kitchens, cwmni mawr ym Manceinion, i weithredu fel cydosodwr lleol ar gyfer eu contractau gosod ceginau a llety. Mae AFS Ltd eisoes mewn trafodaethau gyda sefydliadau lleol eraill ynghylch cyfleoedd i gyflawni gofynion gweithgynhyrchu a chydosod.

Kevin Edwards yw Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni cydweithredol, “Pan gaeodd ffatri Remploy yn 2012 roeddem am sicrhau nad oedd y sgiliau o ansawdd uchel yn y gweithlu’n cael eu colli. Gyda’r cwmni cydweithredol newydd yma a berchnogir gan y gweithwyr, rydym yn amcanu at ddatblygu busnes llwyddiannus a phroffidiol a dod yn un o’r gweithgynhyrchwyr a chydosodwyr isgontractio mwyaf blaenllaw ym marchnad y DU. Wrth i ni dyfu, rydym yn bwriadu gweithredu fel cwmni cydweithredol y gweithwyr sy’n hyfyw yn ariannol ac sy’n rhoi cymorth i’n gweithlu anabl a difreintiedig ac yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i gymuned ehangach Abertawe”.

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Ganolfan Cydweithredol Cymru ymgysylltu â chyn-gyflogeion Remploy i archwilio a datblygu unrhyw gyfleoedd i greu busnes ffenics unwaith yr oedd y ffatri wedi cau.

Meddai’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert: “Rydym wedi gweithio’n ddiflino i helpu pawb y bwriwyd amheuaeth ar eu bywoliaeth ac i roi cymorth i weithwyr Remploy ddod o hyd i waith a chyfleoedd newydd.

“Dyna pam fod y cwmni cydweithredol newydd yma yn Abertawe’n newyddion mor dda. Mae’n ddechrau newydd i’r gweithwyr sydd wrth wraidd y fenter hon ac rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi gallu helpu i wneud hyn yn realiti. Dymunaf y gorau iddynt yn y dyfodol gan obeithio eu gweld yn mynd o nerth i nerth.”

Accommodation Furniture Solutions Ltd a

Rhian Edwards yw’r rheolwr prosiect ar gyfer y prosiect Olyniaeth Busnes yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Mae hi wrth ei bodd yn gweld penllanw misoedd lawer o waith gyda’r partneriaid sy’n rhan o’r fenter, “Fe wnaed y cwmni ffenics hwn yn bosib diolch i gydweithio creadigol a pharod rhwng nifer o wahanol bartneriaid megis Llywodraeth Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Collaborative Communities, Cymunedau 2.0, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, ac Unity Trust Bank, yn ogystal â Remploy UK i roi’r prosiect hwn ar ben ffordd.

“Fodd bynnag, y gwaith a’r ymrwymiad y mae pob un o aelodau’r cwmni cydweithredol wedi’i roi i greu’r busnes hwn sy’n awgrymu bod gan AFS ddyfodol disglair iawn”.

Mae Collaborative Communities, prosiect rhanbarthol a ariennir â chyllid Ewropeaidd, yn rhoi cymorth i’r cwmni newydd trwy ariannu swydd Uwch Reolwr Datblygu Busnes / Gwerthu am gyfnod o hyd at 12 mis. Bydd yr unigolyn yma’n adnabod ac yn sicrhau cyfleoedd gweithgynhyrchu newydd i’r cwmni a bydd yn allweddol o ran sicrhau ei ragolygon ar gyfer twf.

Mae Llywodraeth Cymru a’r rhaglen Cymunedau 2.0 a ariennir â chyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn cyflenwi offer TG, a meddalwedd Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur 3D a rheoli cynhyrchu ym mhen uchaf y farchnad i roi cymorth i sefydlu’r busnes.

Bydd Remploy yn rhoi’r ffatri ar brydles i’r busnes newydd am gyfnod o chwe mis ac mae wedi cytuno i roi nifer o asedau yn rhodd i’r fenter newydd.

Bydd Conrad John, Rheolwr Busnes Cenedlaethol yn The Richmond Cabinet Company, yn cael gorchwyl i roi cymorth i’r cwmni ffenics a bydd yn cydweithio’n agos gydag AFS Ltd i ddatblygu busnes newydd.

“Rydym yn edrych ymlaen at feithrin perthnasoedd a gweithio gydag Accommodation Furniture Solutions. Yr uchelgais i AFS a Richmond yw datblygu sylfaen gwsmeriaid a hefyd gweithgynhyrchu a chyflenwi Dodrefn ar gyfer Llety Myfyrwyr. Mae tîm AFS wedi dod yn bell ers colli eu swyddi yn Remploy Abertawe yn 2012 ac mae eu cymhelliant a’u penderfyniad i wneud i hyn ddigwydd wedi bod yn anhygoel”.

AFS Ltd yw’r diweddaraf mewn traddodiad o gwmnïau cydweithredol y gweithwyr yng Nghymru. Ym 1995, daeth gweithwyr Glofa’r Tŵr i enwogrwydd pan brynon nhw’r pwll glo gan NCB a dechrau busnes mwyngloddio proffidiol nes i’r lofa gau yn y diwedd yn 2008. Ffurfiwyd Primepac Solutions Ltd yng Nglyn Ebwy pan benderfynodd ei riant-gwmni adael Cymru yn dilyn tân. Buddsoddodd grŵp o weithwyr eu taliadau diswyddo er mwyn sefydlu cwmni newydd a heddiw mae Primepac yn gwmni a berchnogir yn gyfan gwbl gan 22 o weithwyr gyda throsiant sydd wedi cynyddu o £370,000 yn 2006 i £3.8 miliwn yn 2012.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 1, 2013 at 8:46 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: