Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol yn helpu elusen yn Sir Benfro i drechu tlodi – #povertyinwales

leave a comment »

Roedd Pembrokeshire Action to Combat Hardship (PATCH) yn dymuno gwneud mwy o ddefnydd o’r Rhyngrwyd i wella’r ffordd yr oedd yn cyfathrebu gyda’r cyhoedd ond yn arbennig gyda rhanddeiliaid, cleientiaid a defnyddwyr gwasanaethau. Heb ddefnydd da o’r Rhyngrwyd, mae llawer o fudiadau gwirfoddol yn colli cefnogwyr a chyllid.

Mae PATCH yn amcanu at leddfu caledi a thlodi yn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Mae’r mudiad wedi sefydlu cynllun “Banciau Hanfodion” o ddillad, pethau ymolchi a bwyd annarfodus, a roddir gan eglwysi ac amryw sefydliadau neu unigolion eraill. Mae’r cynllun yn ei gwneud yn bosib darparu ar gyfer anghenion unigolyn neu deulu mewn argyfwng. Gan weithio ar sail atgyfeiriadau yn unig, a’r rheiny’n dod gan asiantaethau allanol, gan gynnwys gweithwyr iechyd, asiantaethau cymorth lleol, y Gwasanaethau Cymdeithasol ac eraill, rhoddir Talebau Banc Hanfodion i’r rheiny sydd mewn argyfwng.

Rhoddodd Cymunedau 2.0 gymorth i PATCH ddatblygu gwefan newydd www.patchcharity.org.uk y mae staff wedi cael eu hyfforddi i’w chynnal. Cafodd PATCH gymorth hefyd i greu a datblygu tudalen Facebook, y mae staff hefyd wedi cael eu hyfforddi arni.

Mae PATCH wedi denu cefnogwyr a rhoddwyr newydd ers i’w wefan a’i dudalen Facebook gael eu lansio. Mae’r ddau adnodd yn cael eu defnyddio hefyd gan asiantaethau atgyfeirio, wrth benderfynu ble i anfon pobl i gael cymorth. Dywedwyd bod y ddau adnodd wedi cael effaith sylweddol ar Apeliadau Nadolig sydd wedi digwydd ers hynny, o ran swm y nwyddau yr oeddent yn gallu eu darparu ar gyfer pobl mewn angen.

Dywedodd PATCH wrth Cymunedau 2.0 y byddai’n dda ganddynt pe baent wedi ymgymryd â’r prosiect yn gynharach o lawer, gan fod y gefnogaeth y maent wedi’i derbyn wedi bod yn amhrisiadwy i’r mudiad. Mae aelodau o staff yn deall bod angen iddynt barhau i adeiladu ar eu sgiliau TG mewn meysydd eraill, yn ogystal â’r wefan a chyfryngau cymdeithasol. Dywedodd cydlynydd y sefydliad, Tracy Olin, fod eu presenoldeb ar-lein wedi gwneud gwahaniaeth go iawn: “Mae pobl yn cynnig rhoddion ar ôl ein gweld ar-lein. Mae ein presenoldeb ar-lein wedi helpu hefyd o ran cyhoeddusrwydd cyffredinol, codi ein proffil a chodi ymwybyddiaeth. Mae pobl yn dod o hyd i ni’n weddol rwydd trwy chwilotwyr. Rydym yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i siarad gyda phobl am ein gwaith, yn enwedig pan ydym yn brin o rai eitemau”.

Dyma enghraifft o’r ffordd y mae Cymunedau 2.0 yn ategu Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 4, 2013 at 10:01 am

Posted in tackling poverty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: