Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyfrif rhent undeb credyd yn lleihau’r gofid – #povertyinwales

leave a comment »

Mae Miss X* yn fam ifanc sy’n byw yn Ne Cymru. Mae’n cael trafferthion yn aml i reoli ei harian a gall cefnogi plentyn ifanc sy’n sâl o wythnos i wythnos fod yn her barhaus. Mae talu biliau a delio ag arian wedi achosi poen meddwl i Miss X erioed. Mae’r pryderon hyn yn rhai gwirioneddol oherwydd y costau ychwanegol sy’n ynghlwm wrth ofalu am blentyn sâl a darparu ar ei gyfer.

Mae Miss X yn byw yn ei heiddo presennol a rentir yn breifat ers dros flwyddyn a hanner ac mae’n cael lwfans tai lleol i dalu’i rhent. Dywedodd ei landlord wrthi am y Cyfrif Rhent Undeb Credyd pan ddechreuodd gael trafferthion wrth dalu’i rhent ac roedd Miss X yn fwy na pharod i gofrestru ar y cynllun. Bu cefnogaeth ei landlord yn amhrisiadwy gan wneud y broses o sefydlu’r cyfrif yn un gyflym a hawdd.

Mae rhent bob amser wedi bod yn flaenoriaeth i Miss X ac mae cael Cyfrif Rhent Undeb Credyd yn lleihau’r gofid. Os na all Miss X am ba bynnag reswm gyrraedd y banc, gall fod yn dawel ei meddwl y telir ei rhent yn uniongyrchol i’w landlord cyn gynted ag y mae’r undeb credyd yn derbyn  ei budd-daliadau. Hand holding house keys

Mae’r prosiect Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol (THFI) yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn cefnogi undebau credyd i gynnig y cyfrif rhent ac mae’n hyrwyddo’r cynllun ledled Cymru i landlordiaid y sector preifat a’u tenantiaid. Bwriad y prosiect yw cefnogi landlordiaid a thenantiaid i gynnal tenantiaethau trwy ddiwygio’r budd-daliadau lles trwy ddefnyddio Cyfrif Rhent Undeb Credyd i dalu rhent.

Mae Lucia Gillespie, swyddog prosiect, wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion cyswllt tai’r sector preifat mewn awdurdodau lleol trwy ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi i roi gwybod iddynt am y Cyfrif Rhent Undeb Credyd a’r diwygiadau lles sydd ar ddod. Mae Lucia’n llenwi holiadur cymorth gyda’r tenant i edrych ar sut y mae’n rheoli arian ac i nodi anghenion cymorth ychwanegol.

O ganlyniad, mae tenantiaid wedi elwa ar gael eu cyfeirio at iechyd yr amgylchedd, eu canolfan cyngor ar bopeth leol, banciau bwyd a chael gwybod am y benthyciadau cost isel a’r dewisiadau cynilo sydd ar gael yn eu hundeb credyd lleol.

* Dyma adroddiad gan unigolyn sy’n dymuno aros yn ddienw.

Gwrandewch ar Jocelle Lovell, Rheolwr Prosiect THFI yn siarad am fuddion cyfrif rhent undeb credyd ar SoundCloud.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 5, 2013 at 8:16 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: