Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Tyfu Cafe Caerphilly / Caffi Tyfu Caerffili – #povertyinwales

leave a comment »

Here, guest blogger Bridget Lafferty tells us about the incredible work of her social enterprise, Tyfu Café in Caerphilly:

Tyfu is a social enterprise café based in the centre of Caerphilly.Tyfu Cafe 1It is a vibrant, busy café which serves delicious, nutritious homemade food to our local community. The main purpose of Tyfu is to provide marginalised people the opportunity to gain work experience, skills and confidence in a real working environment and to reintegrate into the wider community. Service users who have come to the end of their treatment with Drugaid are offered the chance to work at Tyfu for 6 months, during which time they will receive support and training to improve their skills and confidence in a number of areas, including food preparation and service, and customer interaction.

We have been open since April 2012 and have successfully employed 14 volunteers, 3 of whom have since been offered the opportunity of paid employment.

Our aim is to provide healthy, nutritious, homemade food that is, where possible, sourced locally and that literally does not cost the earth.

Tyfu Cafe 2Our ethos is to cook seasonally whenever possible, which means our daily specials use fruit and vegetables that are readily available and at their best for the time of year. By buying produce locally we support small businesses within our own community. We keep our menu reasonably priced in order to offer the chance of eating delicious wholesome foods to those who may otherwise miss out.

We also do everything possible to recycle our waste and reduce our carbon footprint.
It is the ideal place to meet friends and relax, enjoy good food or wile away an hour with an excellent coffee in a warm and friendly atmosphere.

To find out more about Tyfu please visit their website http://tyfucommunity.com. For details of other social enterprises in the Caerphilly area, and the rest of Wales, please visit our directory.

Yma mae’r blogiwr gwadd, Bridget Lafferty, yn dweud wrthyn ni am waith anhygoel ei menter gymdeithasol hi, Caffi Tyfu yng Nghaerffili:

Caffi menter gymdeithasol ydy Tyfu sydd yng nghanol Caerffili.Tyfu Cafe 1 Mae’n gaffi bywiog, prysur sy’n gweini bwyd cartref blasus, maethlon i’n cymuned leol. Prif bwrpas Tyfu ydy rhoi cyfle i bobl sydd wedi eu hymylu gael profiad gwaith, sgiliau a hyder mewn amgylchedd gwaith go iawn ac ail-integreiddio yn y gymuned ehangach. Mae defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi dod i derfyn eu triniaeth gyda Drugaid yn cael cynnig y cyfle i weithio ynTyfu am 6 mis, ac yn y cyfnod hwn byddan nhw’n cael cefnogaeth a hyfforddiant i wella eu sgiliau a’u hyder mewn nifer o feysydd, gan gynnwys paratoi bwyd a gwasanaeth, a rhyngweithio â’r cwsmeriaid.

Rydyn ni ar agor ers ebrill 2012 ac wedi cyflogi 14 o wirfoddolwyr yn llwyddiannus, y mae 3 ohonyn nhw wedi cael cynnig cyfle cyflogaeth am dâl ers hynny.

Ein nod ydy darparu bwyd cartref iach, blasus, maethlon sy’n dod, lle bo’n bosibl, o ffynonellau lleol ac nad yw’n costio’r ddaear yn llythrennol.

Tyfu Cafe 2Ein hethos ydy coginio’n dymhorol lle bynnag y bo modd, sy’n golygu bod yr eitemau arbennig ar y fwydlen o ddydd i ddydd yn defnyddio ffrwythau a llysiau sydd ar gael yn rhwydd ac ar eu gorau adeg yna’r flwyddyn. Drwy brynu cynnyrch yn lleol rydyn ni’n cefnogi busnesau bach o fewn ein cymuned ein hunain. Rydyn ni’n mynnu prisio’n fwydlen yn rhesymol er mwyn cynnig y cyfle i fwyta bwydydd blasus maethlon i’r sawl a fyddai efallai heb y cyfle fel arall.

Rydyn ni hefyd yn gwneud popeth y gallwn ni i ailgylchu’n gwastraff a lleihau’n hôl-troed carbon.

Dyma’r lle delfrydol i gwrdd â ffrindiau ac ymlacio, mwynhau bwyd da neu dreulio awr gyda choffi gwych mewn amgylchedd cynnes a chyfeillgar.

I gael gwybod mwy am Tyfu ewch i’w gwefan yn http://tyfucommunity.com. Am fanylion mentrau cymdeithasol eraill yn ardal Caerffili, a gweddill Cymru, cymerwch gip ar ein cyfeiriadur.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 6, 2013 at 8:20 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: