Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Ap newydd yn helpu cwmni yn y Cymoedd i newid gêr! – #povertyinwales

leave a comment »

Mae sylfaenwyr microfenter newydd, sydd wedi cael cymorth gan Cymunedau 2.0, yn dweud eu bod yn falch eu bod wedi gallu dechrau busnes mewn ardal amddifadus. Gan weithio o swyddfeydd yn Aberdâr, mae tîm Taxibeeper wedi datblygu ap ar gyfer ffonau clyfar sydd wedi’i fwriadu i ddarparu proses ddiogel, rwydd ac effeithiol i ofyn am, trafod a chytuno ar dâl am dacsi trwyddedig neu gerbyd hurio preifat, gan ateb holl ofynion y cwsmer, y cwmni tacsis a chyrff rheoleiddio.

Mae Cymunedau 2.0 bellach yn cynnig cymorth i ficrofentrau lle mae technolegau digidol yn hanfodol i lwyddiant y busnes. Un o’r microfentrau cyntaf i dderbyn cymorth gan y prosiect oedd Taxibeeper. Cafodd y cysyniad ar gyfer yr ap ei ddatblygu o brofiad personol gyrwyr cerbydau hurio preifat yn y DU. Roedd Richard Morgans, y Prif Weithredwr, yn arfer bod yn yrrwr tacsi. Mae cais am dacsi fel arfer yn dod i law naill ai fel archeb dros y ffôn neu o ganlyniad i ddisgwyl mewn safle tacsis. Unwaith y mae’r teithiwr wedi cyrraedd pen ei daith, mae’n rhaid i’r gyrrwr ddychwelyd wedyn mewn car gwag a disgwyl am fwy o fusnes.

Roedd adborth gan yrwyr tacsi’n dangos yn amlwg bod angen dull mwy effeithlon ar gyfer cysylltu tacsis gwag â theithwyr addas. Mae Taxibeeper wedi datblygu system, y credir ei bod yn unigryw, sy’n galluogi cerbydau hurio preifat a thacsis trwyddedig i fanteisio ar fusnes sydd ar gael, gan roi gwasanaeth diogel a chyflym i’r teithiwr (bydd yr holl yrwyr wedi profi eu bod wedi’u cofrestru gydag awdurdod lleol). Bydd yr ap ar gael i ddechrau ar y platfform iOS, a bydd ar gael ar bob platfform ffonau symudol yn y dyfodol agos. Ceir incwm yn ôl cyfradd o £0.33 o bob taith am dâl mewn tacsi a gwblheir (trwy’r ap Taxibeeper).

Hyd yma, mae’r busnes wedi canolbwyntio ar ddatblygu isadeiledd cadarn o yrwyr tacsi a chanddynt ddiddordeb. Mae gwaith cychwynnol i hyrwyddo’r cysyniad ar-lein eisoes wedi arwain at gofrestru 350 o yrwyr trwyddedig. Mae hyn yn rhoi platfform cadarn ar gyfer lansio’r gwasanaeth. Mae angen taro cydbwysedd gofalus, yng nghyfnod cynnar yr ap Taxibeeper, rhwng galw o du’r cyhoedd (teithwyr) ac argaeledd/cyflenwad o yrwyr tacsi.

Mae’n rhaid i unrhyw ap gael ei ategu gan ymgyrch digidol parhaus i greu ymwybyddiaeth, ennyn diddordeb ac ysgogi pobl i’w ddefnyddio. Mae gan Taxibeeper eisoes bresenoldeb cryf a nifer dda o ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, a fydd o gymorth i drosi trywyddion cadarn yn ddefnyddwyr gweithredol. Lansio’r ap Taxibeeper yw’r prawf tyngedfennol i’r busnes newydd yma. Bydd denu defnyddwyr ar gyfer y gwasanaeth yn creu swyddi ac yn gweithredu fel sbardun i ddatblygwyr aps eraill yng Nghymru gymryd y camau nesaf a lansio’u syniadau. Rhoddodd Cymunedau 2.0 £6,727 mewn cymorth ariannol i Taxibeeper, ynghyd â chyngor ynghylch TGCh a chymorth marchnata gan arbenigwyr. Bydd y cymorth hwn yn galluogi Taxibeeper i lansio yn y marchnadoedd iPhone ac Android a chael ei hyrwyddo ymhlith gyrwyr tacsi a defnyddwyr terfynol, h.y. y cyhoedd.

Meddai Kath Stride, o Taxibeeper: “Mae’r prosiect yn enghraifft o’r hyn y gall pobl gyffredin ei gyflawni, ni waeth sut y mae’r hinsawdd economaidd gyfredol. Cafodd y prosiect, sydd wedi’i leoli yng Nghwm Cynon, un o ardaloedd mwyaf amddifadus y DU, ei gyllido gan y sylfaenwyr eu hunain ac mae’n ysgol brofiad fawr i bawb sy’n rhan ohono. Gwyddom fod llawer o waith caled o’n blaenau, ond rydym yn falch o’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud mewn cyfnod cymharol fyr.”

Dyma enghraifft o’r ffordd y mae Cymunedau 2.0 yn ategu Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 7, 2013 at 8:21 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: