Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Brian yn dod o hyd i waith yn dilyn sesiynau llyfrgell Cymunedau 2.0 – #povertyinwales

leave a comment »

Fel rhan o’i gwaith, mae’r rhaglen Cymunedau 2.0 wedi darparu – a rhoi cymorth i ddarparu – sesiynau cyfrifiadurol galw-heibio, rhad-ac-am-ddim mewn llyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol eraill ledled Cymru.

Dros y deuddeng mis diwethaf, bu cynnydd yn nifer y bobl sy’n cael cymorth gan y prosiect am eu bod yn dymuno mynd ar-lein er mwyn dod o hyd i waith. Dylanwadwyd ar hyn hefyd gan y diwygiadau parhaus i’r gyfundrefn lles, lle mae pobl yn gorfod hawlio budd-daliadau ar-lein trwy’r rhaglen Credyd Cynhwysol.

Ni ddylid cymysgu rhwng hon a Paru Swyddi Ar-lein – sef y wefan y mae ceiswyr gwaith bellach yn gorfod ei defnyddio i chwilio am swyddi – ond teg dweud bod hyn oll wedi bod yn ffactor arwyddocaol o ran cymell pobl i fynd ar-lein. Mae sesiynau galw-heibio wedi galluogi pobl i ddysgu beth bynnag a fynnent, ar gyflymder a oedd yn gweddu iddynt hwy. Fodd bynnag, yng nghyd-destun defnyddio’r we i ddod o hyd i swydd, maent wedi ategu’r cwrs ‘Web for Work’ mwy strwythuredig sydd ar gael diolch i Cymunedau 2.0.

Fe elwodd Brian Allen o’r cymorth yma yn Llyfrgell Tredegar. Roedd Brian yn ddi-waith ac wedi cael ei gynghori gan ei Ganolfan Byd Gwaith leol i fynychu’r cyrsiau rhad-ac-am-ddim a oedd ar gael yn y llyfrgell. Roedd yn meddwl y byddai mynychu dosbarthiadau cyfrifiadurol yn ei helpu i ddod o hyd i waith, gan mai ychydig o wybodaeth oedd ganddo am anfon negeseuon e-bost, gan gynnwys defnyddio atodiadau y gellir eu defnyddio i anfon CV.

get_bg_online_600

Dywedodd Brian wrth Cymunedau 2.0 mai ei unig brofiad blaenorol o ddefnyddio cyfrifiaduron, cyn y dosbarthiadau, oedd chwiliadau syml ar y rhyngrwyd, ac yntau wedi dysgu hynny ei hun. “Pan ddechreuais ddefnyddio’r cyfrifiadur i ddod o hyd i waith, trwy Paru Swyddi Ar-lein, roeddwn yn ansicr sut i ymgeisio am swyddi a sut i lanlwytho fy CV”.

Yn dilyn y sesiynau, mae Brian bellach yn teimlo ei fod wedi ennill y sgiliau sy’n ofynnol i chwilio ac ymgeisio am swyddi eraill yn y dyfodol. Mae wedi dod o hyd i waith dros dro, yn dilyn y sesiynau, ond fe hoffai ddysgu mwy am gyfrifiaduron: “Fe hoffwn gael ychydig mwy o brofiad yn seiliedig ar yr hyn yr wyf wedi’i ddysgu’n barod, er mwyn bod yn gwbl hyderus ynghylch yr hyn yr wyf yn ei wneud ar-lein. Byddwn yn cynghori unrhyw un sy’n ddi-waith i gael cymaint o wybodaeth gyfrifiadurol â phosib, gan ei bod yn ofynnol wrth ymgeisio am y rhan fwyaf o swyddi”.

Gellir dod o hyd i nifer o sesiynau galw-heibio yn y gymuned ar y cyfleuster Cyrsiau Cyfrifiadurol Sy’n Agos Atoch Chi ar wefan Cymunedau 2.0.

Dyma enghraifft o’r ffordd y mae Cymunedau 2.0 yn ategu Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Trechu Tlodi.

Advertisements

Written by Mark Smith

November 10, 2013 at 9:01 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: