Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Efallai bod #povertyinwales ar ben, ond mae’r gwaith yn parhau

leave a comment »

Mae’r blog hwn yn rhoi terfyn ar Benwythnos Trechu Tlodi. Yn ystod y pythefnos diwethaf mae’r ymgyrch wedi amlygu gwybodaeth sy’n peri pryder am sut yr effeithir ar bobl gan dlodi ar y cyd â straeon ysbrydoledig am gamau sy’n cael eu cymryd i helpu. 

Rydw i am ddod â’r ymgyrch i ben trwy ganolbwyntio ar ychydig o newyddion cadarnhaol. Fis diwethaf fe lansiwyd Cyd Cymru, menter newid ynni newydd a allai helpu rhai ohonom i leihau ein biliau ynni.

Mae’r gyfran o’n hincwm sy’n cael ei gwario ar ynni yn saethu i fyny. Mae newid cyflenwr yn un ffordd y gall ddefnyddwyr arbed arian. Fodd bynnag, yn ôl Ofgem, mae nifer y defnyddwyr nwy a thrydan a oedd wedi newid cyflenwr yn y flwyddyn ddiwethaf wedi lleihau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol o ran defnyddwyr nwy (dau bwynt i 11%) ac am y bumed flwyddyn o ran defnyddwyr trydan (dau bwynt hefyd, i 12%). Mae gan Gymru rai o’r lefelau isaf o bobl yn newid eu cyflenwr ynni yn y DU. Mae mynediad i’r rhyngrwyd yn hwylusydd allweddol i newid. Mae’r gyfradd ymysg y rhai heb fynediad i’r rhyngrwyd yn isel iawn (4% o ran nwy; 5% o ran trydan).

Mae pobl ledled Prydain – y cyfoethog a’r tlawd ‒ eisoes wedi elwa ar uno i brynu eu trydan ar y cyd.  Trwy brynu ynni gyda’i gilydd, mae pobl a gymerodd ran mewn cynlluniau newid ar y cyd wedi arbed rhwng £60 a £250 i bob aelwyd bob blwyddyn.

Mae cynllun Cyd Cymru wedi’i anelu at helpu pobl yng Nghymru i arbed yn yr un modd. Nid oes unrhyw orfodaeth arnoch os ydych yn cofrestru. Gallwch gofrestru yma  https://response.questback.com/energysavingtrust/cydcymru2/ neu gallwch ffonio 0800 0935902 i gofrestru dros y ffôn.

Dros y pythefnos diwethaf, bwriad Canolfan Cydweithredol Cymru oedd codi proffil tlodi a’r difrod y mae’n ei achosi. Roeddem hefyd am amlygu ffyrdd y gellir lleihau tlodi. Mae’r ymgyrch wedi cynnwys pynciau yn amrywio o fenthyca stepen y drws i gynhwysiant digidol ac o addysg i fentergarwch. Bu llawer o ddiddordeb yn yr ymgyrch a chawsom gannoedd o bobl yn trydar amdanom,  64   o gyfranwyr a datganiad barn ysgrifenedig a ddechreuwyd gan Ann Jones AC ac sydd wedi’i lofnodi gan nifer o Aelodau’r Cynulliad. Diolch i bawb a gyfrannodd. Os gwnaethoch golli unrhyw un o’r blogiau dyddiol, maent ar gael ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru. 

Mae ein gwaith yn y Ganolfan yn cynnwys datblygu a gweithredu datrysiadau i drechu tlodi. Yr unig ffordd o wneud hyn yn llwyddiannus yw trwy ddatblygu partneriaeth gref ag eraill. Felly cysylltwch â ni os hoffech drafod yr hyn y gallem ei gyflawni gyda’n gilydd.

Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Advertisements

Written by Catherine Evans

November 11, 2013 at 10:20 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: