Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Digwyddiad ‘Cysgu Allan’ newydd er mwyn amlygu materion dwys a chyfoes

leave a comment »

Yn sgil rhywfaint o berswâd gan ddau o fy nghydweithwyr yn y Ganolfan, rydw i wedi cofrestru i gymryd rhan yn CEO Sleepout Caerdydd,  a gynhelir ar diroedd Castell Caerdydd ar 27 Mawrth.

Derek Walker

Derek Walker

Mae CEO Sleepout UK yn elusen newydd ac egnïol. Mae digwyddiad Caerdydd yn tynnu pobl fusnes leol ynghyd er mwyn brwydro yn erbyn achosion digartrefedd a thlodi ar draws rhanbarth dinas Caerdydd lle y maent yn byw,  yn gweithio ac yn cynnal eu busnes.

Nid myfi fydd yr aelod cyntaf o staff y Ganolfan i gymryd rhan mewn digwyddiad o’r fath – fis Tachwedd diwethaf cododd ein Rheolwr Prosiectau Tai Cydweithredol, Dave Palmer, yn agos at £500 ar gyfer elusen ddigartrefedd Cymru Llamau yn ei menter ‘cysgu allan’ ei hun. 

Bydd Teej Dew, ein Cyfarwyddwr Rhaglenni Cynhwysiant Ariannol, yn ymuno â mi yn y CEO Sleepout ac ar y cyd gobeithiwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i unigolion sy’n wynebu digartrefedd trwy gynyddu ymwybyddiaeth o’u hamgylchiadau a chodi arian i sefydliadau sy’n:

– ymdrin ag achosion cudd digartrefedd trwy gefnogi’r rheini sydd yn y perygl mwyaf

– helpu unigolion i symud ymlaen o ddigartrefedd at ddyfodol mwy sefydlog a chadarnhaol

– cefnogi pobl ddigartref a’r rheini sy’n wynebu caledi difrifol

Mae gwaith Canolfan Cydweithredol Cymru wedi helpu pobl, cymunedau a busnesau yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig i oresgyn heriau sylweddol ers sawl blwyddyn.  Boed trwy gefnogi menter gymdeithasol ailgylchu dodrefn i ddarparu nwyddau fforddiadwy, cynyddu defnydd cyfrifon rhent undebau credyd, neu helpu rhywun i ddod o hyd i waith trwy gyfres o ddosbarthiadau cyfrifiadurol – trechu tlodi yw ein gwaith! Cafodd llawer o’r gwaith hwn ei amlinellu yn ein hymgyrch ‘Pythefnos Trechu Tlodi’ cyntaf fis Tachwedd diwethaf.

Trwy gysgu allan am noson, rydw i’n sicr y bydd yn gwneud i mi feddwl sut y byddwn yn ymdopi pe bawn yn ddigartref fel y mae cynifer o bobl. Bydd profiad y CEO Sleepout yn helpu i roi persbectif ar fywyd ac yn cadarnhau gwerth y gwaith a wnawn yn y Ganolfan.

Bydd y digwyddiad ym mis Mawrth yn tynnu ynghyd dwsinau o Brif Swyddogion Gweithredol, Rheolwyr Gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr eraill o lu o sefydliadau lleol yn y sector preifat a gwirfoddol. Bydd rhai enwau adnabyddus yn ymuno â ni hefyd, gan gynnwys y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Robert Jones, Tom Hingley o’r Inspiral Carpets a Dale Williams a gyrhaeddodd rownd derfynol Masterchef. Rydw i’n sicr y caiff eu hymdrechion eu nodi ac y byddant yn codi llawer o arian.

Os hoffech ein noddi, byddai Teej a minnau’n hynod o ddiolchgar. Gallwch wneud hyn trwy ddilyn y dudalen codi arian ganlynol:

http://www.justgiving.com/Derek-Walker3

Diolch,

Derek Walker

Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Advertisements

Written by Mark Smith

February 11, 2014 at 2:52 pm

Posted in tackling poverty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: