Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

#walescoopreport Gall cydweithredu helpu pawb i dyfu – dewch i ni greu mantais gydweithredol yng Nghymru.

leave a comment »

#walescoopreport Gall cydweithredu helpu pawb i dyfu – dewch i ni greu mantais gydweithredol yng Nghymru.

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru yn edrych ar adroddiad y Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol a gyhoeddwyd heddiw.

Mae adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru yn rhoi cyfle i Gymru ymgorffori cydweithredu i bron popeth rydym yn ei wneud yn ein gwlad. Mae’n gyfle rhy dda i’w golli.
Mae’r adroddiad yn ddadansoddiad manwl a chraff o’r sector cydweithredol yng Nghymru.

Mae’n cynnig llawer o argymhellion diddorol ac arloesol, a phe baent yn cael eu gweithredu’n llawn, gallai Cymru ddod yn ffocws cydweithredu ym Mhrydain.
Yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym o’r farn fod yr adroddiad hwn o bwys mawr.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cefnogi datblygu mentrau cydweithredol y gweithwyr a busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr ers llawer o flynyddoedd. O weithio gyda’r glowyr yn eu hymdrechion i brynu Pwll Glo’r Tŵr, i ymgynghori cwmnïau megis Primepac ac yn fwy diweddar Accommodation Furniture Solutions, rydym wedi helpu gweithwyr i gynnal eu dyfodol eu hunain trwy berchnogaeth gydweithredol a democrataidd o’u busnesau.
Mae’r adroddiad yn gofyn i’r holl randdeiliaid adolygu’r modd yr ydym yn meddwl am ddatblygu busnes a thwf busnes. Mae’n cwestiynu agweddau presennol tuag at gaffael a thendro.

Mae’n codi cwestiynau ynghylch dulliau addysg ac mae’n gofyn i ni ystyried perchnogi’r asedau hyn yn ein cymunedau sy’n helpu i lunio ein hunaniaeth.
Mae cydweithredu yng Nghymru yn aml yn deillio o angen, ac i raddau mae hyn yn parhau’n wir. Yn yr adroddiad hwn, mae’r gofyniad am ddatblygu cydweithredol a thwf yn deillio o achos busnes cryf. Mae’r adroddiad yn awgrymu bod gwir angen am ymdrech gydlynol i ddatblygu cymuned fusnes gydweithredol, gydlynol a chynaliadwy sy’n datblygu swyddi’n lleol ac yn symbylu datblygiad economaidd lleol a thwf busnesau brodorol. Mae mentrau mewn perchnogaeth gymdeithasol fel mentrau cydweithredol yn fwy gwydn na ffurfiau eraill ar fusnesau gyda mwy na 90% o fentrau cydweithredol yn goroesi eu tair blynedd gyntaf o’u cymharu â 65% o fusnesau confensiynol. Yn ôl ymchwil ysgolion busnes CASS, roedd twf gwerthiannau cyfartalog busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr yn ystod y dirwasgiad lawer yn uwch na busnesau cymaradwy nad oeddent yn berchen i’r gweithwyr ar y pryd.

Mae’r Comisiwn yn cydnabod y gall cwmnïau cydweithredol fod yn sbardun ar gyfer twf. Mae’n galw am gymorth a chyngor busnes arbenigol ar gyfer pobl sy’n awyddus i ffurfio cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr. Mae’n galw ar gwmnïau cydweithredol sy’n bodoli eisoes i gefnogi a mentora mentrau cydweithredol newydd ac i weithio gyda nhw i ddatblygu perthnasoedd cyflenwi. Mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod yr angen am gyllid buddsoddi arbenigol ar gyfer datblygu cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr. Mae’n cynnig dadansoddiad manwl o’r sectorau busnes niferus lle gall modelau cydweithredol a chydfuddiannol weithio gan gynnwys tai, ynni, siopau a thafarndai, cyllid, trafnidiaeth a darparu gwasanaethau cyhoeddus.
Rydym yn croesawu’n frwd ganfyddiadau’r Comisiwn ar gyllid buddsoddi.

Mae’r Ganolfan yn cytuno â’r argymhelliad bod cymorth busnes arbenigol yn hanfodol ar gyfer datblygu cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr. Mae’r Comisiwn yn dadlau bod angen sefydlu cyllid penodol ar gyfer y mathau hyn o fusnesau. Rydym yn croesawu’r gydnabyddiaeth o’r angen am grantiau a benthyciadau arbenigol wedi’u targedu ar gyfer cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr a byddem yn cefnogi’r alwad i’r cyllid hyn fod ar gael.
Mae’r Comisiwn hefyd yn argymell rhagor o hyblygrwydd mewn caffael cyhoeddus ac i gaffael cydweithredol gael ei brif ffrydio yn arferion caffael Cymru.

Mae’r argymhellion hyn yn mynd i’r afael â’r prif rwystrau i ddatblygu mentrau cydweithredol y gweithwyr, busnesau sy’n berchen i’r gweithwyr a’r consortia cydweithredol yng Nghymru a byddant yn cael effaith bwysig ar swyddi a thwf. Ond, mae hefyd yn hanfodol i sicrhau bod y datblygiadau hyn yn cael eu hamddiffyn gan ffocws addysgol parhaus a fydd yn sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn deall y manteision o gydweithio.

I mi, daw’r cyfan at ei gilydd wrth edrych ar y gyfres gyntaf o argymhellion yn yr adroddiad. Mae’r Comisiynwyr yn argymell bod gwerthoedd, egwyddorion a sgiliau cydweithredu yn cael eu mewnosod yn ein system addysg. Bydd yr argymhelliad dyfeisgar hwn yn sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol sy’n symud ymlaen trwy’r system addysg yng Nghymru yn gweld cydweithredu a chwmnïau cydweithredol fel dull cadarn o ddatblygu menter ac yn ddewis gyrfa deniadol a chynaliadwy.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn croesawu cyhoeddi’r adroddiad. Mae’n cynnig argymhellion beiddgar ac uchelgeisiol a fyddent, pe baent yn cael eu rhoi ar waith, yn cyflymu twf mewn sector sydd eisoes yn ddeinamig ac yn arloesol.

Advertisements

Written by David Madge

February 21, 2014 at 8:19 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: