Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

New Capital Gains Tax rules encourage owners to sell to their staff / Rheolau newydd ar gyfer Treth ar Enillion Cyfalaf yn annog perchnogion busnes i werthu i’w staff

leave a comment »

New Capital Gains Tax rules encourage owners to sell to their staff / Rheolau newydd ar gyfer Treth ar Enillion Cyfalaf yn annog perchnogion busnes i werthu i’w staff

Business owners across the UK could be benefiting from selling their businesses to their employees when new Capital Gains Tax Reliefs come into force this April. Business owners who sell a controlling stake in their company to an Employee Share Trust, which is owned and run by all the businesses employees will be able to benefit from drastically reduced tax on the profit from the sale.

In Wales, the Wales Co-operative Centre is hosting a number of breakfast seminars looking at the benefits of employee ownership and how the new tax incentives can benefit business owners who would like to move on from the business.

The events in Cardiff, Carmarthen and Bodnant in North Wales will also consider the employee owned trust model, how employee ownership works and the benefits for the business owner and the employees.

The seminars will be of interest to business owners interested in looking at their exit strategies and to business advisors who want to know more about the approach..

Rhian Edwards is Manager of the Welsh Government and ERDF funded Succession project at the Wales Co-operative Centre. She commented,

“This new tax relief makes it extremely attractive for business owners to consider employee ownership as a planned exit strategy. It offers the best of both worlds, a tax efficient exit strategy and an approach that engages employees and puts them in charge of their own futures”.

Further information can be found on the Wales Co-operative Centres Website http://www.walescooperative.org/capital-gains-tax-events.

Places can be booked directly by calling the Centre on 0300 111 5050

 

Gallai perchnogion busnes ledled y DU elwa ar werthu eu busnesau i’w gweithwyr pan ddaw Ryddhad Treth ar Enillion Cyfalaf newydd i rym fis Ebrill eleni. Bydd perchnogion busnes sy’n gwerthu cyfran reoli yn eu cwmni i Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr, sy’n eiddo i holl weithwyr y busnes ac yn cael ei reoli ganddynt, yn gallu elwa ar ostyngiad treth enfawr ar yr elw o’r gwerthiant.

Yng Nghymru, mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n cynnal nifer o seminarau brecwast i edrych ar fanteision perchnogaeth gweithwyr a sut y gall y cymhelliant treth newydd fod yn fuddiol i berchnogion busnes a hoffai symud ymlaen o’r busnes.

Bydd y digwyddiadau yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bodnant yng Ngogledd Cymru hefyd yn ystyried yr ymddiriedolaethau newydd, sut y mae perchnogaeth gweithwyr yn gweithio a’r manteision ar gyfer perchennog y busnes a’r gweithwyr.

Bydd y seminarau o ddiddordeb i berchnogion busnes sydd â diddordeb mewn ystyried eu strategaethau ymadael ac i ymgynghorwyr busnes sy’n dymuno gwybod rhagor am yr ymagwedd er mwyn cynghori’u cleientiaid.

Rhian Edwards yw Rheolwr y prosiect Olyniaeth dan nawdd Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Dywedodd,

“Mae’r rhyddhad treth newydd hwn yn hynod o ddeniadol i berchnogion busnes ystyried perchnogaeth gweithwyr yn strategaeth ymadael fwriadol. Mae’n cynnig y gorau o ddau fyd, sef strategaeth ymadael sy’n effeithlon o ran treth ac ymagwedd sy’n ymglymu gweithwyr a’u gwneud yn gyfrifol am eu dyfodol eu hunain.”

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru http://www.walescooperative.org/capital-gains-tax-events.

Gellir cadw lle’n uniongyrchol hefyd trwy ffonio’r Ganolfan ar 0300 111 5050

 

 

 

Wales Co-operative Centre

The Wales Co-operative Centre was set up thirty years ago and ever since has been helping businesses grow, people to find work and communities to tackle the issues that matter to them. Its advisors work co-operatively across Wales, providing expert, flexible and reliable support to develop sustainable businesses and strong, inclusive communities. www.walescooperative.org

Succession and Consortia Project

The Wales Co-operative Centre’s Succession and Consortia project is funded by Welsh Government and European Regional Development Fund. It offers support to business owners and employees considering employee ownership and creation of worker co-operatives. It also offers support to businesses working to work together to form co-operative consortia.

Canolfan Cydweithredol Cymru

Sefydlwyd Canolfan Cydweithredol Cymru ddeng mlynedd ar hugain yn ôl ac ers hynny bu’n helpu busnesau i dyfu, pobl i gael gwaith a chymunedau i ddatrys y problemau sydd o bwys iddynt. Mae ymgynghorwyr y Ganolfan yn gweithio’n gydweithredol ledled Cymru, gan ddarparu cefnogaeth arbenigol, hyblyg a dibynadwy er mwyn datblygu busnesau cynaliadwy a chymunedau cadarn a chynhwysol. www.walescooperative.org

Prosiect Olyniaeth a Chonsortia

Ariannir prosiect Olyniaeth a Chonsortia Canolfan Cydweithredol Cymru gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’n cynnig cefnogaeth i berchnogion busnes a gweithwyr sy’n ystyried perchnogaeth gweithwyr a chreu mentrau cydweithredol y gweithwyr. Mae hefyd yn cynnig cefnogaeth i fusnesau sy’n gweithio ar gydweithio i ffurfio consortia cydweithredol.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: