Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Addysg ariannol ….. mae’n gymhleth, ond nid yn amhosibl

leave a comment »

Dywed Martin Lewis ‘Mae arfer dyled annifyr gan y DU gyfoes’, ac mae yn llygaid ei le. Nid wyf yn dweud hyn o bersbectif beirniadol (ac rwy’n siŵr nad yw yntau ychwaith). Ond, os cymerwch gam yn ôl ac edrych yn wrthrychol ar sut rydym yn rheoli ein bywydau ariannol personol, ni chredaf y byddai llawer o bobl yn anghytuno.

Mae’r cynnydd brawychus mewn rhoddwyr benthyciadau diwrnod cyflog, a’u defnydd a’r ymgais i atal eu defnyddio yn un symptom yn unig o’r broblem. Felly ai deddfwriaeth a rheolaeth yw’r ateb? A ddylai llythrennedd ariannol fod yn rhan orfodol o’r cwricwlwm ac a ddylai dyletswydd fod ar awdurdodau lleol i hyrwyddo cynhwysiant ariannol?

Gallai unrhyw un sy’n darllen fy mlogiau’n rheolaidd ddarogan mai fy ateb i hynny yw… mae’n gymhleth.

Mae gwaith ymchwil o lu o ffynonellau, gan gynnwys y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, yn dangos bod pobl ifanc yn dysgu am arian gan eu rhieni’n bennaf. Mae’r amgylchedd ariannol maent yn rhan ohono fel teuluoedd yn heriol ac yn gymhleth. Byddai darpariaeth yn yr ysgol yn helpu ond mae’n rhaid adleisio’r negeseuon hyn gartref. Golyga hyn fod yn rhaid i rai rhieni ddysgu i reoli eu harian yn well yn gyntaf.

Yna cewch y mater o wasanaethau ariannol. Un peth yw dweud wrth bobl am fod yn ‘gall’. Mae cyfnodau da a drwg bywyd yn aml yn cyplysu â chyfnodau ariannol da a drwg. Os oes angen benthyca swm bach o arian ar rywun ac nid yw’r banc yn ei roi, ble mae’r person yn mynd? Yn anffodus mae mwy a mwy o bobl yn troi at roddwyr benthyciadau diwrnod cyflog yn hytrach na rhoddwyr benthyciadau cyfrifol megis undebau credyd.

Mae’n ddiddorol y gallai cyflwyno gwiriadau ‘ymddygiad arian’ mwy llym ar gyfer ceisiadau am forgais fod yn rhyfeddol o effeithiol wrth newid agweddau rhai pobl at arian. Ni fydd defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog (boed wedi’u had-dalu ai peidio) yn dderbyniol bellach – ac nid yw hyn yn fy synnu. Gallai fod yn fater o amser yn unig cyn i fathau eraill o fenthyg ddilyn yr un drefn. Yn wir, mae nifer o undebau credyd eisoes yn cynnal y trafodaethau hyn â benthycwyr.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru ar hyn o bryd yn ystyried cynnig ynghylch Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol. Edrychwch ar ein hymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil hwn. Mae’n gymhleth ond nid yn amhosibl.

Advertisements

Written by Katija Dew

May 15, 2014 at 2:10 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: