Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #1 – Marc Jones, Saith Seren

leave a comment »

Cynhelir Pythefnos Gydweithredol rhwng 21 Mehefin – 5 Gorffennaf. Eleni, rydym yn talu teyrnged i Arloeswyr Rochdale, a oedd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol, ynghyd â Robert Owen. Rydym yn gwneud hyn trwy arddangos gwaith 14 o ‘Arloeswyr Modern’ sector cydweithredol Cymru, trwy gyfres o bostiadau blog. Mae post heddiw yn edrych ar waith Marc Jones, cyd-berchennog tafarn Saith Seren, sy’n fenter gydweithredol gymunedol.

“Rwy’n cadeirio mudiad cydweithredol cymunedol yng nghanol Wrecsam, Canolfan Gymraeg â chanddi gaffi-bar, cerddoriaeth fyw reolaidd, digwyddiadau codi arian, ystafelloedd yn y llofft ar gyfer cyfarfodydd cymunedol, grŵp plant bach a gwersi iaith. Rydym wedi ail-agor adeilad rhestredig hanesyddol a oedd gynt yn dafarn. Rydym wedi bod ar agor ers dros ddwy flynedd heb unrhyw grantiau – dim ond gwaith caled a chyllid gan ein haelodau a’n gwirfoddolwyr.

Mae cynghorau a chorfforaethau mawrion yn tynnu’n ôl o hyd o wasanaethu cymunedau llai yng Nghymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mentrau cydweithredol a mentrau cymdeithasol yw’r un ffordd y gall cymunedau daro’n ôl ac adennill rheolaeth o’u siopau, tafarndai, gwasanaethau a ffatrïoedd lleol. Rhaid i fentrau cydweithredol gael llawer mwy o gymorth er mwyn cael eu traed oddi tanynt, a hynny yn ymarferol ac yn ariannol, ond mae’r ewyllys i’w datblygu yno.

Mae’n ffordd wych o gynnwys nifer o bobl mewn prosiect cymunedol ond gall hefyd fod yn rhwystredig iawn oherwydd nad yw rhai banciau a sefydliadau eraill, gan gynnwys rhai awdurdodau lleol, yn deall natur y fenter. Rydym ni wedi gorfod gwneud arian o’r cychwyn cyntaf ac mae ein 150 o aelodau wedi’n cynnal trwy rhai cyfnodau anodd. Rwy’n falch iawn ein bod wedi dal ati trwy gyfnod masnachu anodd iawn, yn gyffredinol ac yn benodol yng nghanol tref Wrecsam.

Saith Seren a community co-op based in Wrexham

Cyrhaeddodd un o’n cwsmeriaid rheolaidd un diwrnod wedi’i orchuddio gan ddiferion paent a gofynnom iddo beth ydoedd wedi bod yn ei wneud. Atebodd ei fod newydd orffen paentio waliau tai bach y dafarn! Roeddem ni wedi sôn bod angen rhoi cot newydd o baent i’r waliau, ond penderfynodd ef fynd ati i wneud y gwaith ar ei liwt ei hun. Rydym yn lwcus iawn bod ein cwsmeriaid yn aml yn ein helpu i wneud tasgau bychain ac yn defnyddio’u crefft i wneud y gwaith ar gyfraddau ffrindiau.

Rydym yn cyflogi chwech o bobl, tri ohonynt yn llawn amser, ac mae ail-agor y dafarn wedi helpu, i raddau, i adfywio economi canol y dref. Rydym hefyd yn gweithio gyda mentrau cydweithredol a mentrau cymdeithasol lleol eraill – mae Gogledd Cymru yn fan poblogaidd ar gyfer tafarndai cymunedol ac mae Clwb Pêl-droed Wrecsam hefyd yn berchen i’w 3,000 o aelodau (a minnau’n un ohonynt).” (Rhagor gan Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn nes ymlaen yn yr ymgyrch Arloeswyr Modern!)

“Rydym yn bont i ddysgwyr Cymraeg, cefnogwyr yr iaith ac eraill y mae eu Cymraeg yn rhydlyd o bosibl, i adennill eu hyder a defnyddio’r iaith mewn sefyllfa gymdeithasol. Mae hyn yn arbennig o wir mewn tref sydd ond 10 milltir o’r ffin. Rydym hefyd yn ganolbwynt cymunedol ar gyfer nifer o grwpiau gwirfoddol a chyfarfodydd cymunedol.

Mae gan y mudiad cydweithredol draddodiad cryf yma yng Nghymru, gyda Robert Owen yn cael ei ystyried fel arloeswr yn ei rinwedd ei hun gan nifer ohonom ni. Mae’n bwysig bod ein hanes yn cael ei gofio.”

Dysgwch ragor am Arloeswyr Rochdale trwy lun rhyngweithiol arbennig.

Advertisements

Written by Mark Smith

June 21, 2014 at 9:30 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: