Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #2 – Ivor Williams, Siop Gymunedol Llanmadog

leave a comment »

Rydym yn cynnal ymgyrch ar gyfer Pythefnos Gydweithredol (21Mehefin – 5 Gorffennaf) sy’n dangos cryfder ac amrywiaeth busnesau cydweithredol yng Nghymru.

Trwy gyfres o bostiau blog, mae’r ymgyrch ‘Arloeswyr Modern’ yn amlygu maint a mathau’r mentrau cydweithredol yng Nghymru a’r sectorau lle y gweithredant. Mae wedi’i hysbrydoli gan Arloeswyr Rochdale, grŵp sydd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Mae post heddiw yn edrych ar waith Ivor Williams, sy’n helpu i redeg siop gymunedol ym mhentref Llanmadog, Gŵyr. Caiff y siop ei rhedeg fel menter gydweithredol.

“Ychydig flynyddoedd yn ôl, cefais y fraint o gael fy ethol yn gadeirydd sefydlu menter gydweithredol newydd. Mae’n anrhydedd cael fy ystyried yn arloeswr modern y mudiad cydweithredol, yn dilyn yn ôl traed Sefydlwyr Rochdale. Mae cymunedau llwyddiannus yn seiliedig ar gydweithrediad a chefnogaeth o’r naill du a’r llall, egwyddorion sydd llawn cyn bwysiced mewn busnes.

Mae Siop Gymunedol Llanmadog Cyf yn fenter gymdeithasol nid-er-elw sydd hefyd yn fenter gymdeithasol. Gyda thua chant o aelodau a deg ar hugain o wirfoddolwyr, dechreuom ni fasnachu yn 2007 o hen sgubor annigonol iawn wedi’i rhentu. Yn ogystal â’r siop, mae yno hefyd siop goffi a swyddfa bost. Ers y cychwyn cyntaf rydym wedi gwneud elw bob blwyddyn, gan arbed y gwarged er mwyn ei fuddsoddi yn ein hadeiladau eu hunain. Ym mis Awst 2013 fe symudom ni i adeilad newydd ynni effeithlon a gynlluniwyd yn rhannol gan y gymuned. Mae’r newid hwn mewn lleoliad ac adnoddau wedi arwain at gynnydd dramatig mewn masnach. Bellach, mae gennym dros 200 o aelodau, 54 o wirfoddolwyr ac amgylchedd gweithio heb ei ail.

Llanmadoc pic

Mae gweithio fel menter gydweithredol wedi caniatáu i nifer fawr o bobl ddod ynghyd er mwyn diwallu angen cyffredin; yn yr achos hwn, cadw siop mewn lleoliad gwledig arunig. Mae nifer gymharol uchel o’r 250 sy’n byw yn y pentref hwn yn drigolion hŷn, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gwirfoddoli ychydig o’u hamser er mwyn bod yn rhan o’r busnes.

Mae ein siop yn ymfalchïo mewn cefnogi busnesau lleol. O’n 45 cyflenwr, mae 39 ohonynt yn lleol neu’n lleol iawn. Mae hyn yn helpu cefnogi cynhyrchwyr unigol yn eu busnesau bychain eu hunain. Mae gennym hefyd system gydgefnogaeth anffurfiol sy’n helpu busnesau lleol sy’n seiliedig ar dwristiaeth i hyrwyddo’u hunain, ac yn gyfnewid am hynny, maen nhw’n cyfeirio ymwelwyr atom ni.

Credaf fod traddodiad hir mentrau cydweithredol Cymru yn un ffordd y gallai’r economi cenedlaethol dyfu. Efallai ein bod yn fychan o ran maint, ond rydym yn fawr mewn niferoedd, yn ddigon mawr i wneud gwahaniaeth. Trwy ehangu’r mentrau cydweithredol, gellir ehangu’r economi.

Ni oedd y siop gymunedol gyntaf yn Ninas a Sir Abertawe, a hyd y gwelwn ni, ni yw’r unig siop fel hyn o hyd. O ddechrau cymharol fychan, rydym wedi datblygu’r syniad o gydweithredu a chydgefnogaeth. Rydym bellach yn helpu sefydliadau eraill i ddatblygu eu syniadau ynglŷn â sut i ddatblygu busnesau llwyddiannus. Rydym yn fodel y gall eraill ei ddilyn. Ar hyd y ffordd, rydym wedi ennill nifer o wobrau busnes, a ni oedd enillwyr Pentref y Flwyddyn De Cymru a Chymuned Orau Cymru 2009.

Pe na baem wedi dechrau’r fenter hon, byddem wedi gallu troi’n un o bentrefi gwyliau eraill y Gŵyr, lle y mae popeth yn cau dros y gaeaf. Nawr mae gennym ni ganolbwynt bywiog sy’n ehangu ac yn datblygu gweithgareddau cymunedol. Rydym yn gwasanaethu ein cymuned ein hunain, ac hyd yn oed yn denu rhai trigolion o bentrefi mwy, er mwyn siopa a gweithgareddau cymdeithasol fel ei gilydd.”

Dysgwch sut y gall mentrau cydweithredol dderbyn cymorth yng Nghymru, trwy adran cefnogaeth busnes ein gwefan.

 

Advertisements

Written by Mark Smith

June 22, 2014 at 9:30 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: