Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #3 – Peter Jones, Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam

leave a comment »

Cynhelir Pythefnos Gydweithredol rhwng 21 Mehefin – 5 Gorffennaf. Eleni, rydym yn talu teyrnged i Arloeswyr Rochdale, a oedd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol, ynghyd â Robert Owen. Rydym yn gwneud hyn trwy arddangos gwaith 14 o ‘Arloeswyr Modern’ sector cydweithredol Cymru, trwy gyfres o bostiadau blog. Mae post heddiw yn edrych ar waith Peter Jones, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam.

“Clwb Pêl-droed Wrecsam yw’r clwb pêl-droed hynaf yng Nghymru, a’r trydydd clwb pêl-droed proffesiynol hynaf yn y byd. Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam (y cefnogwyr) sydd berchen 100% ar y clwb pêl droed. Mae’r Ymddiriedolaeth yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus, yn ddarostyngedig i reolau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Rydym yn rhan o’r mudiad ‘Supporters Direct’ sydd â dros 400,000 o aelodau ac sy’n cynrychioli dros 180 o ymddiriedolaethau cefnogwyr a sefydliadau tebyg ledled Ewrop. Rydym yn sicrhau bod y Clwb yn gweithredu â chyfrifoldeb ariannol, er mwyn galluogi iddo gael ei redeg ar gyfer budd hirdymor y gymuned. Gall bob aelod leisio barn ynglŷn â sut gaiff y clwb pêl-droed ei redeg, gyda’n rheol ddemocrataidd ‘un aelod, un bleidlais’.

Rwy’n falch iawn fy mod wedi gallu chwarae rhan yn nhrosfeddiant Clwb Pêl-droed Wrecsam gan Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam, a thrwy hynny, ddod yn yr Ymddiriedolaeth gyntaf erioed i drosfeddiannu clwb pêl-droed proffesiynol fel busnes gweithredol. Rydym bellach ar daith gyffrous i barhau i ddarparu platfform llywodraethol ar gyfer clwb pêl-droed sy’n gynaliadwy ac yn sefydlog yn ariannol, y gallwn ei feithrin a’i helpu i ffynnu gan hefyd hyrwyddo’r clwb pêl-droed fel calon y gymuned.

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam yn sefydliad proffesiynol, gyda’r nod o chwarae ar y lefel uchaf posibl. Rydym yn dibynnu’n gryf ar wirfoddolwyr er mwyn ein helpu i gyflawni’r amcan hwnnw. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, sef y bwrdd llywodraethol, a Bwrdd y Cyfarwyddwyr Pêl-droed, oll yn wirfoddolwyr. Mae aelodau yn helpu mewn amryw ffyrdd, megis hyrwyddo aelodaeth, helpu gyda’r profiad diwrnod gêm a chyda digwyddiadau a sefydliadau cymunedol, i enwi dim ond rhai.

Mae gennym aelodau ledled y byd, mor bell i ffwrdd ag Awstralia, Canada, Hong Kong ac Unol Daleithiau  America. Ein gweledigaeth hirdymor yw arloesi perchnogaeth gan gefnogwyr ar glwb pêl-droed llwyddiannus sy’n sefydlog yn ariannol, sy’n chwarae ar y lefel uchaf posibl, ac sydd hefyd yn chwarae rôl ganolog mewn hyrwyddo aelodaeth Clwb Pêl-droed yng nghalon ein cymuned. Ein prif uchelgais yw bod yn glwb pêl-droed llwyddiannus, proffesiynol sy’n ‘Uno Hanner Cenedl’ dros ardal cefnogaeth y clwb yn nghanolbarth a gogledd Cymru a’r Gororau.

Wrexham fans

Deuthum yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn 2004 wedi imi gael fy nghyfethol ar Fwrdd yr Ymddiriedolaeth i ddechrau, yn dilyn y darganfyddiad bod y Cae Ras wedi’i werthu i ddatblygwyr eiddo. Ers hynny, rydw i wedi bod ynghlwm â’r gwaith o helpu Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam i amlygu sefyllfa y cae a’r clwb, yn ogystal ag arwain gweithgareddau codi arian er mwyn helpu’r Ymddiriedolaeth i godi dros £800,000, swm y defnyddiwyd rhan ohono yn y pen draw i ddiogelu pryniant y clwb pêl-droed fel clwb a berchnogir gan y cefnogwyr ym mis Tachwedd 2011.

Gall Bwrdd y Clwb Pêl-droed, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, a phob un o aelodau’r Clwb Pêl-droed fod yn falch o sut mae ein clwb wedi datblygu ers i Glwb Pêl-droed Wrecsam ddod yn glwb a berchnogir gan y cefnogwyr. Rydym wedi clirio’r ddyled y gwnaethom ei drosfeddiannu, rydym wedi adfer ein Clwb Pêl-droed i un cynaliadwy ac rydym wedi cael dwy daith i Wembley am y tro cyntaf yn ein hanes. Yr wyf yn cymeradwyo perchnogaeth gan gefnogwyr yn llwyr ac yn credu bod pêl-droed yn berchen i gefnogwyr y gêm.

Mae ein profiad ni o fentrau cydweithredol o fewn y byd pêl-droed wedi gweld twf mewn clybiau a berchnogir gan y cefnogwyr. Rhaid cyfaddef, nid yw pob un o’r rhain wedi bod yn llwyddiannus, ond fel pob menter gydweithredol, rhaid i’r busnes wneud elw, oherwydd mai’r unig ffynhonnell  refeniw a chyfalaf yw’r aelodau, yn bennaf. Mae hyn yn nodweddu clybiau a berchnogir gan y cefnogwyr fel peth hynod yn y byd pêl-droed, lle y rhedir clybiau fel estyniadau o fuddiannau’r perchnogion a lle mae cyfoeth preifat y perchennog yn rhoi gwarant i’r cyfan; mae gwneud gwarged yn syniad dymunol, ond ni chaiff ei gyflawni’n aml.

Prif hanfod llwyddiant clybiau pêl-droed a berchnogir gan y cefnogwyr yw eu bod yn drefnus, a bod ganddynt bobl sydd â’r sgiliau i symud y clwb pêl-droed yn ei flaen. Ni ddylai ymwneud â phersonoliaethau, ond yn hytrach â phobl sydd â sgiliau addas ar gyfer y swydd. Rydym wedi cyflawni hyn yn Wrecsam trwy adnabod y sgiliau sydd eu hangen er mwyn rhedeg clwb pêl-droed fel busnes, ac rydym wedi datblygu o hynny er mwyn llwyddo i glirio dyled o dri chwarter miliwn o bunnoedd o fewn dwy flynedd er mwyn gwneud y busnes yn un cynaliadwy.

Rydym wedi bod yn lwcus ar hyd y broses, ond os gall mentrau cydweithredol gan gefnogwyr gael trefn ar bethau, a chodi’u cyfalaf gyda’i gilydd, gallent weld llai o wrthwynebiad gan y rheini sy’n dal i gredu y bydd dewines garedig o filiwnydd yn ymddangos ac yn cynnig achubiaeth iddynt.

Amser a ddengys p’un ai yw clybiau pêl-droed eraill yng Nghymru yn gweld hyn fel y ffordd ymlaen ai peidio, ond wrth i ninnau a Chlwb Pêl-droed Tref Merthyr, a Dinas Abertawe, i raddau llai, arwain y ffordd mewn perchnogaeth gan gefnogwyr, pwy a ŵyr? Gyda’r ffordd dryloyw ac agored y caiff clwb pêl-droed ei redeg, efallai y bydd rheolau chwarae teg ariannol mewn pêl-droed UEFA yn gweld ffordd ymlaen i ragor o glybiau a berchnogir gan y cefnogwyr.”

Dysgwch ragor am Arloeswyr Rochdale trwy lun rhyngweithiol arbennig.

 

Advertisements

Written by Mark Smith

June 23, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: