Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #6 – Alan Armstrong, Barod

leave a comment »

Cynhelir y Bythefnos Gydweithredol rhwng 21 Mehefin – 5 Gorffennaf. Eleni rydym yn talu teyrnged i’r Rochdale Pioneers a oedd, ar y cyd â Robert Owen, ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Rydym yn mynd ati i gyflawni hyn trwy arddangos gwaith 14 o ‘Arloeswyr Modern’ y sector cydweithredol yng Nghymru, trwy gyfrwng cyfres o bostiadau blog.

Mae post heddiw yn edrych ar waith Alan Armstrong o Barod CIC. Mae Barod, cwmni cydweithredol newydd yn ystyried bod ‘adolygu deunyddiau hyrwyddo i’w gwneud yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau dysgu’ ymhlith ei wasanaethau allweddol.

“Ni yw Barod. Rydym yn newid Saesneg llawn jargon i iaith ddwyieithog bob dydd ac yn defnyddio ‘hawdd ei darllen’. Rydym yn darparu hyfforddiant ac ymchwil, ac yn gweithio tuag at newid syniadau ac agweddau. Rydym yn gwneud cryn dipyn o waith gydag awdurdodau lleol, y GIG / byrddau iechyd lleol a’r llywodraeth, ac yn dymuno gwneud mwy gyda chwmnïau preifat. Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi pump o weithwyr, dau ohonynt ag anableddau dysgu.

Gwnaethom ddewis gweithio gyda’n gilydd fel cwmni cydweithredol oherwydd ein bod yn awyddus i fod yn gyfarwyddwyr ein hunain ac yn weithwyr ar ein cwmni ein hunain a ni fyddai’r bos arnom ni’n hunain. Byddai hyn yn golygu na fyddai gennym fos yn uwch na ni a byddai pawb yn gyfartal. Gwnaethom ddewis y dull hwn oherwydd byddai gan bawb yr un cyflog cyfartal yn weithwyr a chyfarwyddwyr fel ei gilydd. Y rheswm arall y gwnaethom ddewis y dull hwn oedd y byddai’r elw a wnaed gan Barod yn cael ei roi yn ôl i gynnal y cwmni, a byddai unrhyw elw dros ben yn mynd i’r mudiad Pobl yn Gyntaf.

Pan wnaethom ddechrau, roedd dau unigolyn wedi rhoi’r gorau i fudd-daliadau a dechrau ennill cyflog byw yn ein cwmni. Rydym yn defnyddio mannau lleol ar gyfer y deunyddiau yr ydym yn eu defnyddio er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi arian yn ôl yn economi Cymru. Rydym yn gofyn i’r bobl yn y mudiad Pobl yn Gyntaf i’n helpu â gwasanaethau megis ‘check-it’ (offer sicrhau ansawdd ar gyfer ‘hawdd ei darllen’) a gweithdai, ac rydym yn sicrhau eu bod yn cael eu talu am ein helpu ni. Oherwydd ein bod ni’n cael ein talu maen nhw’n cael eu talu. Rydym wedi mynd at Ganolfan Cydweithredol Cymru a defnyddio Twitter i ofyn am ddeunydd yr oeddem ei eisiau gan gwmnïau cydweithredol eraill yng Nghymru sy’n debyg i ni, ac ynglŷn â phrynu deunydd ganddynt. Felly maent yn dod i’n hadnabod ni, yn ogystal â rhwydweithio â chwmnïau cydweithredol eraill.

Ni yw’r unig gwmni yng Nghymru sy’n cynnwys gweithwyr gyfarwyddwyr ag anableddau dysgu ac sydd wedi rhoi’r gorau i dderbyn budd-daliadau. Y rheswm yr oeddwn yn dymuno dod yn weithiwr gyfarwyddwr yn fy nghwmni fy hun oedd ei fod yn debyg i fod yn hunangyflogedig ond mae hefyd yn rhoi’r gallu i weithio fel cyfarwyddwr. Felly, mae gennyf hawl cyfartal i fynegi barn ar benderfyniadau, y modd yr ydym yn rhwydweithio, sut yr ydym yn mynd ati i farchnata a hefyd bod yn fos fy hun.

Gwnaethom ddewis rhoi ein harian i Fanc y Co-operative oherwydd yr oeddem wedi mynd at fanciau eraill ond nid oeddent yn ddigon ffyddiog yn ein gallu i ddod yn fos arnom ni ein hunain neu’n weithwyr gyfarwyddwyr, oherwydd bod gan rai ohonom anabledd dysgu.

Rwy’n credu bod cwmnïau cydweithredol yn beth da i economi Cymru oherwydd mae’n helpu pobl i sefydlu eu busnesau eu hunain a’u galluogi i weithio fel tîm wrth iddynt ddechrau arni. Mae’n rhoi rhagor o gyfle i gael cyflogaeth, yn helpu pobl i roi’r gorau i fudd-daliadau a chael bywyd gwaith a chyflog byw. Mae busnesau cydweithredol sy’n dechrau yng Nghymru yn rhoi cyfleoedd i bobl a chanddynt lawer o sgiliau gwahanol i sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae hyn yn golygu y bydd yr economi yng Nghymru yn ffynnu. “

Darganfyddwch sut y gellir helpu cwmnïau cydweithredol yng Nghymru trwy adran cymorth busnesein gwefan.  

Advertisements

Written by Mark Smith

June 26, 2014 at 8:08 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: