Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #7 – June Jones, Co-operative Group

leave a comment »

Cynhelir y Bythefnos Gydweithredol rhwng 21 Mehefin – 5 Gorffennaf. Eleni rydym yn talu teyrnged i’r Rochdale Pioneers a oedd, ar y cyd â Robert Owen, ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Rydym yn mynd ati i gyflawni hyn trwy arddangos gwaith 14 o ‘Arloeswyr Modern’ y sector cydweithredol yng Nghymru, trwy gyfrwng cyfres o bostiadau blog.

Mae post heddiw yn edrych ar waith June Jones, Is-gadeirydd Pwyllgor Ardal Canolbarth Cymru ar gyfer y Co-operative Group. 

“Rwy’n aelod etholedig ac yn Is-gadeirydd Pwyllgor Ardal Canolbarth Cymru o’r  Co-operative Group a hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwerthoedd ac Egwyddorion Rhanbarthol ac felly’n cynrychioli diddordebau aelodau a chwsmeriaid ein teulu o fusnesau yn y Co-operative. Rwy’n gweithio gydag aelodau eraill y pwyllgor i gynllunio, trefnu a gwerthuso rhaglen o weithgareddau i’r aelodau a’r cymunedau yn rhan o’r fframweithiau cyllidebol a strategol mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Gwerthoedd ac Egwyddorion Rhanbarthol.

Mae aelodaeth yn agored i bawb cyhyd â’u bod yn rhannu ein gwerthoedd a’n hegwyddorion. Mae aelodau yn dangos y gwerthoedd hyn trwy weithio gyda’i gilydd er lles pawb, ac maent yn cael eu hannog i chwarae rhan lawn yn y gymuned. Mae’n rhoi llwyfan i fynegi materion lleol a byd-eang ac yna’n dod o hyd i atebion. Mae cyfran o’r elw yn cael ei dalu yn ôl i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ac i’n haelodau. Nid yw’r busnes yn cael ei yrru gan randdeiliaid/buddsoddwyr, ond yn hytrach yn cael ei reoli’n ddemocrataidd. A minnau yn aelod etholedig rwy’n atebol i’r aelodaeth.

Ym mis Chwefror 2011, lansiodd y Co-operative Group ei Gynllun Moesegol, sef rhaglen dreigl tair blynedd a chafodd ei hintegreiddio i’r cynllun gweithredu ariannol, gyda’r nod o sicrhau bod y Co-operative yn cael ei gydnabod fel y busnes mwyaf cyfrifol yn gymdeithasol yn y DU.  Mae hyn yn cynnwys nid yn unig ein nodau cymdeithasol ond hefyd ein gwahaniaeth cydweithredol.  Ystyriwyd y cynllun yn un a oedd yn dwyn cynaliadwyedd corfforaethol i gyfnod newydd, a gwelodd busnesau eraill bod hwn yn feincnod i anelu ato. Mae’r Co-operative wedi parhau i anelu’n uwch o ran materion yn ymwneud â nifer o feysydd allweddol a dargedwyd yn ein Cynllun Moesegol, megis adwerthu moesegol, mynd i’r afael â thlodi byd-eang a llawer rhagor.

Yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fis diwethaf lansiwyd pwrpas newydd: “hyrwyddo dull gwell o wneud busnes ar eich cyfer chi a’ch cymunedau.”  Mae hyn yn mynd yn ôl at yr hanfodion, yn ôl at ein treftadaeth gan ymgysylltu, galluogi a chryfhau ein cymunedau.  Mae bod yn berthnasol yn lleol trwy ddatblygu dull cynaliadwy o wneud busnes sydd o fudd i bawb ac argaeledd bwyd lleol, cefnogi aelodau lleol, y teulu o fusnesau, digwyddiadau, materion ac ymgyrchoedd yn gyfrifoldeb i bob aelod unigol er mwyn sicrhau bod moeseg mudiad hanesyddol yn parhau i gael ei dilyn heddiw. Felly, hon yw’r neges yr wyf yn ei chymryd a’i rhannu wrth siarad â chyd aelodau a darpar aelodau cydweithredol.

Modern Pioneers comparison pic

Mae siop Co-operative yng nghod post bob ardal, yn darparu hunaniaeth leol.  Mae ganddi raglen i ddod o hyd i ffynonellau lleol ar gyfer cefnogi cynnyrch y cynhyrchwyr, sy’n parhau i gynyddu. Rydym yn defnyddio wyau buarth yn ein holl gynnyrch bara ac yn gwerthu wyau buarth yn unig yn ein siopau. Mae’r Co-operative Group yn talu premiwm llaeth i ffermwyr llaeth sy’n fwy nag adwerthwyr eraill, yn gwerthu cig sy’n cael ei ffermio ym Mhrydain sydd o well safon na’r nod barcud Red Tractor ac mae’r holl bysgod sy’n cael eu gwerthu yn dod o stoc gynaliadwy.

Y Co-operative oedd yr adwerthwr cyntaf i ddefnyddio siocled Masnach Deg ar ein holl nwyddau, yn gwerthu bananas Masnach Deg yn unig a nwyddau eraill megis gwin, blodau, siwgr, te, coffi a chotwm Masnach Deg, a siarcol. Mae’r Co-operative yn sicrhau bod ffermwyr mewn gwledydd sy’n datblygu yn cael pris sefydlog a pherthynas fasnachu hirdymor, gan warantu gwell dêl i gynhyrchwyr, a chodi ymwybyddiaeth o’u sefyllfa ac ymgyrchu.

A ninnau’n bwyllgor ardal, rydym yn beirniadu’r ceisiadau a wneir gan grwpiau a chymdeithasau, mae rhai yn elusennau cofrestredig, ond i’r rhai nad ydynt gallant ymgeisio i Gronfa Gymunedol y Co-operative. Hyd at uchafswm o £2000 fesul ymgeisydd, mae Pwyllgor Ardal Canolbarth Cymru wedi cefnogi llawer o brosiectau lleol cymunedol.

Rwy’n croesawu canfyddiadau adroddiad y Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol ar fusnes a chyllid buddsoddi, lle ceir cyngor arbenigol a chefnogaeth wrth ddatblygu cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n berchen gan y gweithwyr. Mae cyllid cefnogol yn hanfodol ar gyfer twf cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol yng Nghymru.  Mae diddordeb yn nhwf rhain, er enghraifft yn y sector tai a’r sector gofal cymdeithasol. Mae consortiwm gofal cymdeithasol yn cael ei ffurfio mewn cydweithrediad â sefydliadau’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yng nghanolbarth Cymru.  Mae cydnabod bod gweithio’n gydweithredol gyda’n gilydd yn fodd o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel gan rannu’r costau yn yn fuddiol i’r prynwyr sy’n caffael y gwasanaeth ac i’r cwsmer sy’n derbyn y gwasanaeth.  Mae Consortia fel y rhain yn gallu cael mynediad i gontractau na fyddai’n bosibl iddynt fel busnesau unigol.  Mae gan y Co-operative Group gynrychiolaeth ar y grŵp llywio ac mae wedi darparu cymorth ariannol ar gyfer ymgynghorydd busnesau cydweithredol arbenigol i arwain y consortia trwy’r broses o sefydlu a chyflawni ei ofynion cyfreithiol.

Y llynedd roedd y Cooperative Group wedi hwyluso diwrnod darganfod ffeithiau yng Ngorllewin Cymru, gan ddwyn ynghyd cwmnïau cydweithredol bach sy’n datblygu ac wedi’u sefydlu i ganfod y problemau a’r llwyddiannau y maent wedi dod ar eu traws ar y daith. Roedd y diwrnod yn fodd o ddarparu’r offer ar gyfer cwmnïau cydweithredol i fynd i ffwrdd a sefydlu eu busnesau eu hunain. Roedd hyn wedi achub y blaen ar ffocws yr adroddiad sef ‘busnesau cydweithredol yn helpu busnesau cydweithredol eraill.”

Darganfyddwch ragor am y Rochdale Pioneers trwy ffotograff rhyngweithiol arbennig.

Advertisements

Written by Mark Smith

June 27, 2014 at 7:20 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: