Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #9 ‒ Amy Sanders, Dynamix

leave a comment »

Cynhelir y Bythefnos Gydweithredol rhwng 21 Mehefin – 5 Gorffennaf. Eleni rydym yn talu teyrnged i’r Rochdale Pioneers a oedd, ar y cyd â Robert Owen, ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Rydym yn mynd ati i gyflawni hyn trwy arddangos gwaith 14 o ‘Arloeswyr Modern’ y sector cydweithredol yng Nghymru, trwy gyfrwng cyfres o bostiadau blog.

Mae post heddiw yn edrych ar waith Amy Sanders o Dynamix, sy’n fenter gydweithredol y gweithwyr yn Abertawe. Mae Dynamix yn arbenigo mewn  pynciau sy’n ymwneud â gwaith ieuenctid, addysg am fenter a mentrau cydweithredol ac iechyd a lles, ymysg eraill. 

Amy Sanders

Amy Sanders

“Mae cael ein gweld fel un o’r sefydliadau sydd ar flaen y gad o ran y mudiad cydweithredol yng Nghymru yn bwysig iawn i ni yn Dynamix.  Rydym yn falch iawn o’n pum mlynedd ar hugain llwyddiannus fel menter gydweithredol y gweithwyr ac mae’n rhan anorfod o’n hunaniaeth.  Yn Dynamix, rydym yn ymrwymedig i’n strwythur cydweithredol unigryw ac mae’r gwerthoedd a’r egwyddorion cydweithredol yn tanategu popeth yr ydym yn ei wneud.

Mae Dynamix yn darparu addysg ac rydym yn rhoi llais i bobl. Rydym yn gweithio gydag oedolion, plant a phobl ifanc mewn cymunedau ledled Cymru ac rydym hefyd yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r grwpiau hyn.  Mae chwarae wrth wraidd ein gwaith ac rydym yn enwog am ymgysylltu â chyfranogwyr trwy ein dulliau arloesol a chwareus.  Rydym yn darparu hyfforddiant, yn ymgymryd ag ymgynghoriadau, yn hwyluso digwyddiadau ac yn ysgrifennu cyhoeddiadau ar y pynciau canlynol:  (1) Cyfranogiad a rhoi llais i bobl; (2) Iechyd a Lles; (3) Cynhwysiant, Hawliau a Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb; (4) Gwella Dyfodol a Chreu Cyfleoedd

Dyma rai ffeithiau diddorol iawn am Dynamix:

  • Pan fyddwch wedi bod yn rhan o Dynamix am 6 mis llawn amser, cewch eich gwahodd i ddod yn gyfarwyddwr Dynamix.  Mae gennym ni 8 cyfarwyddwr ar hyn o bryd.  Mae’r ymroddiad a’r gyfeillach a gawn gan ein gweithlu yn eithriadol oherwydd ein bod yn berchen ar ein busnes ein hunain, a’n gweithwyr ni sy’n rhedeg y busnes.  Felly mae gwerthoedd hunan-gyfrifoldeb a democratiaeth yn tanategu’r ffordd yr ydym yn gweithio ac yn gwneud penderfyniadau.
  • Rydym wedi ymrwymo cymaint i’r egwyddor gydweithredol o gydraddoldeb fel bod pob unigolyn yn Dynamix yn ennill yr un gyfradd cyflog, o’r person sy’n clirio ein storfa i’r aelod a fu’n gyfrifol am sefydlu Dynamix.  Er mwyn cadw at degwch mae hyn yn gyfrannol i’r nifer o oriau a weithir gennym.  Mae Dynamix yn unigryw yn yr ystyr ein bod yn strwythur anhierarchaidd, sy’n hyrwyddo ethos cydraddoldeb yn ein sefydliad.
  • Gellir crynhoi ein gwaith o dan yr egwyddorion o roi grym i eraill i ddweud eu dweud, hyrwyddo hawliau a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac anfantais.  Mae ein cyfrifoldeb cymdeithasol  a  gofalu am eraill wedi’i gydbwyso’n dda â rhoi grym i bobl tuag at hunan-ofal.
  • Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i gefnogi ein cyd-fentrau cydweithredol oherwydd bod cydgefnogaeth yn allweddol i oroesiad y mudiad cydweithredol.
  • Y mae gonestrwydd a natur agored yn allweddol i’r ffordd yr ydym yn cadw ansawdd ein gwaith ac yn cynghori nifer o’r cannoedd o sefydliadau yr ydym yn eu cefnogi.  

Eleni rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 25 oed, ac mae’r rheini yn bum mlynedd ar hugain o effeithio ar fywydau ein cymunedau trwy gyfranogiad.  Rydym wedi’n hymrwymo tuag at chwarae, a’r rôl y dylai chwarae wrth ymgysylltu ag oedolion a phobl ifanc fel ei gilydd.  Rydym hefyd wedi’n hymrwymo i gyflawni newid cymdeithasol yng Nghymru.  Mae maint ein heffaith cymdeithasol yn anferth.  Ar hyn o bryd, rydym yn canolbwyntio ar:

  • godi dyheadau a chefnogi pobl i gyflogaeth
  • annog ymrwymiad mewn ysgolion a chefnogi rhieni i gefnogi addysg eu plant.
  • mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, p’un ai yn erbyn teithwyr, cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig neu geiswyr lloches, neu yn erbyn pobl ag anableddau dysgu.
  • cefnogi iechyd a lles Cymru, p’un ai trwy ymgymryd â gweithgarwch corfforol, ffordd o fyw iach neu adeiladu hunan-barch a gwytnwch.

Mae angen i Gymru fod yn falch o’i hanes cydweithredol cryf. Mae’r ffaith mai’r sefydliad sy’n cefnogi holl fentrau cymdeithasol yng Nghymru yw Canolfan Cydweithredol Cymru yn dangos mor hanfodol yw mentrau cydweithredol i’r economi gymdeithasol.  Mae’r gefnogaeth a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i’r mudiad cydweithredol yn ddiweddar trwy’r Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yn dangos bod mentrau cydweithredol yn dal i fod wrth wraidd ein cenedl.

Yn fy marn i, menter gydweithredol yw’r math gorau o fenter gymdeithasol sy’n bod.  Nid yn unig mae menter gydweithredol yn ymrwymedig i ddarparu manteision cymdeithasol trwy fenter, ond mae hefyd wedi’i hymrwymo gan god moeseg llymach: y gwerthoedd cydweithredol (hunanofal, hunan-gyfrifoldeb, democratiaeth, cydraddoldeb, tegwch,cydgefnogaeth,gonestrwydd, bod yn agored, cyfrifoldeb cymdeithasol a  gofalu am eraill) a rheolau llym ynglŷn â sut caiff ei sefydliadau eu llywodraethu: egwyddorion cydweithredol (aelodaeth agored a gwirfoddol, rheolaeth ddemocrataidd gan yr aelodau, cyfranogiad economaidd gan yr aelodau AC ymreolaeth ac annibyniaeth.)  Mae’n rhaid i fentrau cydweithredol yng Nghymru fod yn falch o’r hyn yr ydym ni a’r hyn yr ydym yn sefyll drosto. Ni yw’r dewis moesegol.

Darganfyddwch sut y gellir helpu cwmnïau cydweithredol yng Nghymru trwy adran cymorth busnesein gwefan.

Advertisements

Written by Mark Smith

July 1, 2014 at 7:15 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: