Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern #11 – Kevin Edwards, AFS

leave a comment »

Rydym yn cynnal ymgyrch ar gyfer y Bythefnos Gydweithredol (21 Mehefin – 5 Gorffennaf) sy’n dangos cryfder ac amrywiaeth busnesau cydweithredol yng Nghymru.

Trwy gyfrwng cyfres o flogiau, mae’r ymgyrch ‘Arloeswyr Modern’ yn tynnu sylw at faint y cwmnïau cydweithredol sydd yng Nghymru a’r mathau yn ogystal â’r sectorau y maent yn gweithredu ynddynt.  Mae’n cael ei ysbrydoli gan y  Rochdale Pioneers, sydd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol.

Heddiw hefyd yw Diwrnod Perchnogaeth Gweithwyr.

Mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ymrwymiad cryf a hirsefydlog i gefnogi perchnogaeth gan y gweithwyr a chynyddu ymrwymiad gweithwyr o fewn gweithleoedd Cymreig. Rydym ni wedi cefnogi trawsnewidiadau perchnogaeth gan y gweithwyr ledled Cymru ac roeddem yn gyfrwng i ddatblygu cynnig a arweiniodd dros 200 o lowyr i brynu a rhedeg Glofa’r Tŵr yn Hirwaun, Aberdâr.

Mae’r Ganolfan yn cyflogi tîm arbenigol cyfranbrynu gan weithwyr, sy’n darparu cyngor i fusnesau ledled Cymru ar gynllunio olyniaeth a pherchnogaeth gweithwyr.

Yn y DU, mae gan gwmnïau a berchnogir gan weithwyr drosiant o amgylch 3 y cant o’r CMC (dros £30 biliwn) ac maent yn gweithredu mewn amryw o sectorau gan gynnwys gofal iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, trafnidiaeth, cynhyrchu, adwerthu a gwasanaethau proffesiynol.

Mae post heddiw yn edrych ar waith Kevin Edwards o Accommodation Furniture Solutions Ltd. (AFS) Crëwyd AFS gan saith o gyn weithwyr Remploy a ffurfiodd gwmni cydweithredol y gweithwyr ar safle hen ffatri Remploy yn Abertawe.

“Mae’n anrhydedd i mi gael fy nghysylltu â’r ymgyrch ac mae’n dda i wybod bod eraill yn meddu ar yr un feddylfryd ac yn llwyddiannus iawn yn yr hyn maent yn ei wneud. Mae’n bwysig iawn i dalu teyrnged i’r arloeswyr gwreiddiol o Rochdale oherwydd mae dysgu trwy hanes yn ein helpu i dyfu. AFS pic

Mae Accomodation Furniture Solutions Ltd yn gwmni cydweithredol a ddechreuwyd gan 7 o gyn weithwyr anabl Remploy ym mis Hydref 2013. Mae’r gweithlu bellach wedi tyfu i 17 o bobl anabl  oherwydd cynnydd yn y galw. Mae AFS yn adeiladu ceginau ar gyfer awdurdodau lleol megis Castell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf, Tai Calon a llawer o rai eraill. Rydym hefyd yn cynhyrchu dodrefn llety ac yn cyflenwi awdurdodau lleol megis Cyngor Abertawe ac ysgolion, colegau, prifysgolion a chartrefi gofal.

Rwyf wedi gweithio am nifer o flynyddoedd mewn cwmnïau preifat ond mae’r model cydweithredol cryn dipyn yn well, oherwydd bod pawb bellach yn gweithio i’w gilydd yn hytrach na sefydliad di-wyneb. Mae holl aelodau’r cwmni cydweithredol yn fodlon mynd gam ymhellach, a’r cwsmer sy’n elwa.

Mae AFS yn cyflogi pobl anabl a difreintiedig yn ardal Abertawe/Castell-nedd. Rydym hefyd yn bwriadu cynnwys elfen hyfforddi yn y dyfodol. Oherwydd natur y gweithlu rydym yn cyflogi’r rhieni efallai sy’n ei gael yn anodd dod o hyd i waith. Felly mae’r cwmni yn helpu’r economi leol trwy roi cyflogaeth ystyrlon i’r unigolyn hwnnw yn hytrach na bywyd yn derbyn budd-daliadau.

Mae AFS yn arloesol oherwydd mae’n cynhyrchu dodrefn o ansawdd uchel ac mae’n dangos yn ddyddiol, na ddylid diystyru pobl ag anableddau ac maent yn gallu llwyddo wrth gael y cyfle a’r gefnogaeth.

Roeddwn wedi dod yn rhan o sefydlu cwmni cydweithredol oherwydd bod holl ffatrïoedd Remploy yn y DU wedi cau. Ffurfiais dîm o 6 o gyn weithwyr eraill Remploy a fu’n gweithio yn y ffatri yn Abertawe a llunio cynllun busnes i ddangos bod y galw’n bodoli am y dodrefn a gellid ei wasanaethu o’r ffatri yn Abertawe. Cafwyd cymorth gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Llywodraeth Cymru i helpu’r grŵp brydlesu hen ffatri Remploy a sefydlu’r busnes. Roedd Remploy hefyd wedi rhoi’r peiriannau sy’n cael eu defnyddio i wneud y dodrefn.

Rwy’n credu yn yr hinsawdd economaidd bresennol, cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol heb os yw’r ffordd o sicrhau ffyniant cymunedau lleol. Pa un ai bod hyn ar ffurf y llyfrgell leol yn cael ei chau gan y cyngor ac yna’n cael ei rhedeg gan y gymuned, y siop leol/swyddfa’r post a hyd yn oed y dafarn leol. Mae’r rhain oll yn ganolog i iechyd y gymuned leol ac yn galluogi pobl hŷn i barhau i gymdeithasu ar lefel leol yn hytrach na gorfod teithio i ganolfannau etc.  Gall hyn ond â bod yn beth da, oherwydd fel arall gallai’r bobl hyn roi pwysau ychwanegol ar y GIG, oherwydd gallent fod yn dioddef iselder a salwch oherwydd diffyg cyswllt cymdeithasol ac ymarfer corff wrth fynd i’r mannau lleol hyn.

Yn y sector gweithgynhyrchu a gwasanaeth mae hefyd digon o gyfleoedd i sefydlu cwmnïau cydweithredol. Mae cefnogaeth gan rai tebyg i Ganolfan Cydweithredol Cymru a Llywodraeth Cymru hefyd yn hanfodol. Dylid hefyd addysgu pobl broffesiynol sy’n ymwneud â chaffael i ddeall natur a gwerth cwmnïau cydweithredol.

Darganfyddwch ragor am y Rochdale Pioneers trwy ffotograff rhyngweithiol arbennig.

 

Advertisements

Written by Mark Smith

July 4, 2014 at 7:15 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: