Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cynhwysiant Digidol: Cymunedau Cryfach

leave a comment »

Heddiw, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn datgelu effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru, ac yn gosod achos cymhellol dros barhau â rhaglen cynhwysiant digidol cenedlaethol.  Rydym yn cyhoeddi papur polisi newydd, “Cynhwysiant Digidol: Cymunedau Cryfach”, sy’n esbonio pam mae rhoi sgiliau digidol i bobl a’u cael ar-lein yn orchwyl â mwy o frys iddo nawr nag erioed.

Mae allgáu digidol yn gwneud pobl yn dlawd.  Mae’n eu hatal rhag cael gwaith.  Mae hefyd yn ynysu pobl: gall hyn arwain at iechyd gwael a gostyngiad o ran disgwyliad oes.  Mae plant o aelwydydd nad ydynt ar-lein yn tangyflawni yn yr ysgol.   Mae allgáu digidol yn ymyleiddio pobl ac yn eu difreinio.

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod hanner miliwn o bobl yng Nghymru yn parhau wedi’u hallgáu’n ddigidol. Nid yw un o bob pump o’r oedolion yng Nghymru erioed wedi defnyddio’r Rhyngrwyd.  Nid yw hanner y rheini mewn tai cymdeithasol ar-lein gartref. Mae pobl hŷn a’r rheini mewn ardaloedd difreintiedig yn fwy tebygol o fod wedi’u hallgáu’n ddigidol.

Mae “Cynhwysiant Digidol: Cymunedau Cryfach”  yn dadlau y gallai cyflwyno Credyd Cynhwysol gael effaith andwyol ar bobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol.  Dyluniwyd y system fudd-daliadau newydd i bobl gael mynediad iddi system ar-lein.  Y risg yw y gallai pobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol fethu â chael mynediad i’w budd-daliadau, neu na fyddant yn gallu rheoli eu harian. Bydd angen cymorth cynhwysiant ariannol ar hawlwyr: ond mae’r adnoddau gorau ar-lein. Gallai allgáu digidol wneud y bobl dlotaf yn fwy tlawd eto.

Ac eto, mae Cymunedau 2.0, sef rhaglen cynhwysiant digidol flaenllaw Llywodraeth Cymru yn dod i ben ym mis Mawrth 2015. Y perygl gwirioneddol yw heb brosiect cynhwysiant digidol cenedlaethol penodol, bydd arbenigedd yn cael ei golli, bydd y cymorth yn dameidiog, bydd y cynnydd yn arafu a bydd ansawdd y cymorth yn dirywio. Ar adeg pan mae Cymru fwyaf angen rhaglen cynhwysiant digidol cenedlaethol, mae’r unig un sydd gennym yn dod i ben.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi ymgynghori’n eang ynghylch “Cynhwysiant Digidol: Cymunedau Cryfach”.  Rydym wedi datblygu’r papur â chefnogaeth gan lawer o sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Tai Cymunedol Cymru, ac Age Cymru, yn ogystal â chynghorau lleol unigol, cymdeithasau tai a Chynghorau Gwirfoddol Sirol. Mae’r achos dros raglen cynhwysiant digidol cenedlaethol parhaus wedi derbyn cefnogaeth aruthrol.

 

Advertisements

Written by Mark Smith

July 7, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: