Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Hanner miliwn o Gymry nad ydynt ar-lein o hyd – y tlawd sy’n dioddef waethaf

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar ystadegau newydd sy’n datgelu’r nifer fawr iawn o bobl nad ydynt ar-lein o hyd.

Cyhoeddwyd canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2013/14 ym mis Mai. Roedd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau am ddefnyddio’r rhyngrwyd. Yn ôl yr arolwg, nid yw bron un o blith pum oedolyn yng Nghymru erioed wedi defnyddio’r Rhyngrwyd. Dyma welliant bach o 2% ar ganlyniadau’r flwyddyn flaenorol. Felly mae tua hanner miliwn o bobl yng Nghymru’n parhau i gael eu hallgáu’n ddigidol.

O ran mynediad i’r Rhyngrwyd gartref, mae’r niferoedd yn gwella gyda 75% o gartrefi ar-lein. Ond mae lefelau mynediad ar-lein gartref mewn tai cymdeithasol yn parhau’n llawer is, sef ychydig dros hanner, ac nid oes dim cynnydd ers y flwyddyn flaenorol. Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Gartrefi Cymunedol Cymru yn dangos nad yw 47% o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru yn defnyddio’r Rhyngrwyd. Mae hyn yn dros 200,000 o bobl.

Nid yw’r broblem wedi datrys ei hun wrth i fwyfwy o bobl gael ffonau clyfar. Dengys Arolwg Cenedlaethol Cymru mae hanner y boblogaeth yn unig sydd yn mynd ar y  Rhyngrwyd trwy ddefnyddio’u ffôn. Mae’r gyfran yn lleihau’n sylweddol mewn pobl hŷn.

Mae hefyd cydberthyniad cryf rhwng allgáu digidol a thlodi. Roedd gan 67% o aelwydydd sy’n byw yn 20% uchaf ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru fynediad i’r rhyngrwyd, o gymharu ag 85% o aelwydydd sy’n byw yn 20% uchaf yr ardaloedd lleiaf difreintiedig. O gymharu â 2012-13, nid oedd y gyfran o aelwydydd yn 20% uchaf yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a chanddynt fynediad i’r rhyngrwyd wedi newid (parhau ar 67%). Fodd bynnag, ar gyfer aelwydydd yn 20% uchaf yr ardaloedd lleiaf difreintiedig roedd wedi cynyddu o 81% i 85%.

Mae lefelau’r allgáu digidol yn cynyddu’n amlwg ag oedran. Mae defnyddio’r rhyngrwyd yn llawer llai tebygol ymysg pobl dros 45 oed, a dim ond 25% o bobl dros 75 oed sydd wedi bod ar-lein. Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi disgrifio lefelau llythrennedd TGCh ymysg pobl hŷn yng Nghymru’n “argyfyngus o isel”, gan arwain at wahaniaethu, allgáu ac arwahaniad eang.

Felly, mae pobl fwy cyfoethog yn fwyfwy tebygol o ddefnyddio’r Rhyngrwyd. Mae problem sylweddol ac ystyfnig ymysg pobl dlotaf a chymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Mae pobl hŷn yn enwedig dan anfantais. I fynd i’r afael â phroblem mor eang ac mor ddifrifol â hyn, mae angen rhaglen cynhwysiant digidol genedlaethol barhaus ar Gymru i ddilyn ymlaen o Cymunedau 2.0.

Advertisements

Written by Catherine Evans

July 9, 2014 at 6:00 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: