Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Arloeswyr Modern – Y Fonesig Pauline Green, International Co-operative Alliance

leave a comment »

Dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi bod yn cynnal yr ymgyrch ‘Arloeswyr Modern’ ar gyfer Pythefnos Gydweithredol. Ysbrydolwyd yr ymgyrch gan y Rochdale Pioneers, sydd ymhlith cyndeidiau’r mudiad cydweithredol, gan hyrwyddo cadernid ac amrywiaeth y sector cydweithredol yng Nghymru.

I gloi’r ymgyrch, rydym yn falch iawn o gyflwyno post blog gan westai arbennig, y Fonesig Pauline Green, Llywydd Cynghrair Rhyngwladol y Mentrau Cydweithredol. Mae heddiw hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Mentrau Cymdeithasol:

Dame Pauline Green

Fonesig Pauline Green

“Rydw i wrth fy modd gyda ffotograff yr Arloeswyr Modern! Am ffordd wych o gyfuno traddodiad a heddiw. Mae’r mudiad cydweithredol yn symud yn ei flaen, fel sy’n amlwg o bresenoldeb y tair menyw wrth ail-greu ffotograff gwreiddiol yr Arloeswyr. Gallaf hefyd weld amrediad ac amrywiaeth y mentrau cydweithredol sy’n cael eu cynrychioli – rhai mawr a bach, o ynni i siopau cymunedol, mentrau cydweithredol y gweithwyr, a chonsortia cydweithredol – gwaith da iawn.

Mae mor wych bod hyn wedi cael ei wneud yng Nghymru. Rwy’n teimlo cyswllt cryf â Chymru a’i mentrau cydweithredol ar ôl gwasanaethu ar Gomisiwn Llywodraeth Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yn 2013. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd y mudiad cydweithredol yng Nghymru yn tyfu. Mae traddodiad cryf o weithgaredd cydweithredol yng Nghymru, a’r ysbryd cymunedol sydd wrth wraidd pobl yng nghymoedd Cymru a’r mudiad cydweithredol byd-eang sy’n darparu’r ysbrydoliaeth i’r cyfan lwyddo. Dylai’r Arloeswyr Modern sy’n cynrychioli arweinyddiaeth mentrau cydweithredol yng Nghymru ysbrydoli eraill i adeiladu presenoldeb cydweithredol cryfach yng Nghymru, a helpu i greu swyddi y mae gwir angen amdanynt a chryfhau cydlyniant cymunedol. Dyma’r adeg briodol ar gyfer y gwaith hwn. Yn Sbaen, crëwyd 10,000 o swyddi gan fentrau cydweithredol y gweithiwyr yn ystod pedwar mis cyntaf eleni, ac mae’r sector cyfan wedi tyfu 37% dros y blynyddoedd diwethaf – a hyn oll yn ystod cyfnod o argyfwng economaidd dwfn a gwirioneddol o fewn sectorau traddodiadol yr economi Sbaenaidd.

Arloeswyr Modern

Arloeswyr Modern

Fe wyddoch fod dod o hyd i swyddi yn hanfodol i gymaint o bobl, yn enwedig pobl ifanc mewn cymaint o wledydd ar hyn o bryd. Chwilio am swydd a’m harweiniodd i’r mudiad cydweithredol o ddifrif yn y lle cyntaf. Roeddwn yn gwybod am y Rochdale Pioneers er dyddiau cynnar yn yr ysgol, ac roeddwn wedi mynd â’m plant i Werin y Coed er pan oeddent yn fach ac roeddwn hyd yn oed wedi bod yn arweinydd Gwerin fy hun am gyfnod byr. Ond dechreuais ymwneud ymhellach pan oeddwn yn ddigon ffodus i gael fy CV wedi’i gymryd o ddifrif gan Swyddfa Seneddol Co-operative Union pan oeddwn yn edrych ar ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cael plant. Ymgeisiais am nifer o swyddi cyn i’r rôl fel Swyddog Ymchwil ar gyfer Co-op Union ddod i’r amlwg; cefais fy nghyfweld a chefais y swydd. Felly teimlais lawer o gydymdeimlad pan gwrddais â merch ifanc yn y Gyngres Gydweithredol ar 26 Mehefin. Roedd Rhiannon Colvin a grŵp o ffrindiau di-waith wedi dod at ei gilydd a dechrau menter gydweithredol o’r enw Altgen. Ei nod yw dod o hyd i waith i bobl ifanc di-waith, ac mae’n gwneud gwaith gwych. Yn ystod yr un penwythnos, bûm yn helpu i lansio’r gymdeithas dai gydweithredol gyntaf i fyfyrwyr yn Birmingham – grŵp arall gwych o gydweithredwyr ifanc ymroddedig a llawn cymhelliant nad ydynt yn anelu at fod yn arweinwyr y dyfodol, gan eu bod nhw eisoes yn arwain – ac mae hynny mor amheuthun i’w weld.

Rochdale Pioneers

Rochdale Pioneers

Mae Cynghrair Rhyngwladol y Mentrau Cydweithredol yn benderfynol o wneud y gorau o’r blynyddoedd sydd i ddod, yn enwedig peidio â gadael i’r llwch gasglu o dan ein traed ers Blwyddyn Ryngwladol y Mentrau Cydweithredol. Rydym wedi bod yn ysgogi cynnydd ar y ‘Glasbrint ar gyfer Degawd Cydweithredol’, sy’n sefydlu uchelgais y mudiad i fod y model busnes mwyaf cynaliadwy, yr un sy’n cael ei ffafrio gan bobl, ac felly’r un sy’n tyfu gyflymaf erbyn 2020. Mae hwn yn agenda uchelgeisiol ond cyffrous, ac mae llawer o gynnydd wedi bod arno. Ymhlith y mwyaf amlwg yw lansiad y marque cydweithredol newydd. Dynodydd byd-eang a fydd yn rhwymo mentrau cydweithredol ledled y byd, ac a fydd yn adeiladu ein hunaniaeth a’n gwelededd. Pan lansiwyd y marque ym mis Tachwedd 2013, roeddem wedi gobeithio y byddai mentrau cydweithredol yn ei ddefnyddio mewn 100 o wledydd erbyn 2020. Erbyn 30 Mehefin eleni, roedd ceisiadau llwyddiannus wedi’u gwneud gan 68 o wledydd yn barod – Swaziland yw’r ddiweddaraf – gobeithio bod gennyt ti dy un dithau, Cymru? Mae ar gael i bawb ar www.identity.coop. Tra byddwch yn llenwi ffurflen gais ar gyfer y marque, gallwch hefyd ymgeisio am eich enw parth .coop – sydd am ddim am y flwyddyn gyntaf. Drwy hynny byddwch yn rhan o ymgyrch hunaniaeth weithredol – y marque i ddangos eich bod yn rhan o’r mudiad cydweithredol byd-eang, ac enw parth .coop er mwyn gwneud eich hunaniaeth yn weladwy ar-lein.

Mae hi’n gyfnod da i fod yn gydweithredwr. Mae’r mudiad yn tyfu ledled y byd, mae galw cynyddol am system economaidd decach, fwy cyfiawn. Gall mentrau cydweithredol gael effaith sylweddol ar rai o’r problemau mwyaf anhydrin i wynebu’r byd; o ymgorffori democratiaeth llawr gwlad, trwy gyfrwng mentrau a reolir ac a berchnogir yn ddemocrataidd, i eiriolaeth o’n model busnes sy’n rhoi pobl wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau ac nid y rhuthr gwyllt i wneud yr elw mwyaf, i ymwneud â mentrau newid hinsawdd, dod ag arferion cynaliadwy i mewn i’n holl waith, a defnyddio technolegau newydd i ddod â’n strwythurau ariannol a chyfreithiol unigryw i gynulleidfa ehangach.

Diolch i Ganolfan Cydweithredol Cymru am fod mor wych, a gobeithio cewch chi Ddiwrnod Rhyngwladol y Mentrau Cydweithredol 2014 da.

Advertisements

Written by Ieuan Nash

July 11, 2014 at 1:58 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: