Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Credyd Cynhwysol: trychineb i bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol?

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar effaith Credyd Cynhwysol a phwysigrwydd cynhwysiant ariannol, trwy ddefnyddio offer ar-lein.
Pwrpas y system Credyd Cynhwysol newydd yw i bobl o oedran gweithio wneud hawliadau a’u rheoli eu hunain, ar-lein. Bydd rhaid i bob hawlydd Lwfans Ceisio Gwaith hawlio ar-lein oni bai y pennir eu bod yn fregus. Mae cymorth ar gael i bobl na allant wneud hyn ond nid yw’n glir pa mor effeithiol fydd y cymorth hwn.
Mewn system o fudd-daliadau sy’n ei gwneud yn fwyfwy ofynnol i hawlwyr ymateb yn syth i newidiadau mewn amgylchiadau neu ymholiadau eraill am eu hawliad, a bydd yn fwy tebygol y caiff budd-daliadau pobl na fydd yn gallu gwneud hyn ar-lein eu hunain eu hatal. Gallai hyn gael effaith drychinebus a gwneud y rhai sydd eisoes yn dlawd yn dlotach byth.
Mae pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol nad oes ganddynt gymorth cynhwysiant ariannol yn llawer mwy tebygol o ddioddef trychineb ariannol a throi at fenthycwyr stepen drws neu ddiwrnod cyflog na’r rheini sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol.
Er enghraifft, mae angen cymorth cynhwysiant ariannol cynyddol ar hawlwyr budd-daliadau. O ganlyniad i’r dreth ystafell wely, mae budd-daliadau rhai wedi lleihau: mae’r newid arfaethedig i daliadau misol unigol mewn ôl-ddyledion i ddod. Mae hyn yn golygu y bydd angen sgiliau cyllidebu ar hawlwyr, ac nid oes gan lawer ohonynt y sgiliau hyn. Pan fo pobl yn canfod gwaith, maent yn wynebu newid mawr yn y ffordd y mae angen iddynt reoli’u cyllid. Mae hyn yn cynnwys byw trwy gyfnod lle efallai na fydd arian yn dod i mewn, a gorfod cyllidebu ar gyfer costau newydd megis teithio i’r gwaith.
Bydd y cymorth gorau’n cynnwys offer sydd ar gael ar-lein yn unig, er enghraifft y cynllunwyr cyllidebau sydd ar gael ar moneymadeclearwales.org. Gallai’r offer hwn fod yn rhwyddach i’w ddefnyddio i bobl a chanddynt sgiliau rhifedd cyfyngedig na chyllidebu ar bapur, lle byddai angen iddynt wneud y cyfrifiadau’u hunain. Wrth i bobl ddechrau cael mynediad i wasanaethau ar-lein, bydd angen cymorth cynhwysiant digidol parhaus arnynt i sicrhau eu bod yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel; mae defnyddwyr newydd i’r rhyngrwyd yn enwedig yn agored i dwyll ar-lein.
Gallai effaith Credyd Cynhwysol ar bobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol fod yn drychinebus. Mae angen rhaglen cynhwysiant digidol benodol ar Gymru gyda ffocws cryf ar gynhwysiant ariannol.

Advertisements

Written by Catherine Evans

July 11, 2014 at 8:00 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: