Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cynhwysiant digidol: pobl hŷn yn llai arunig, ond y cymorth yn dod i ben?

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar sut y mae pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yn gallu bod yn arunig, a sut y daeth Victor ar-lein a goresgyn ei arunigrwydd.
Y dyddiau hyn, mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasu i gefnogi a datblygu perthnasoedd â theulu a ffrindiau. Os na all pobl ddefnyddio’r Rhyngrwyd maent wedi’u hynysu. Ni fyddant yn gweld newyddion na lluniau a byddant yn cael eu heithrio o fywydau bob dydd rhai o’u teulu neu’u grwpiau cymdeithasol.
Mae pobl hŷn, pobl anabl a gofalwyr yn anghyfartal o debygol o gael eu hallgáu’n ddigidol. Gallant hefyd ei chael yn anoddach yn gorfforol i fynd allan i weld pobl wyneb yn wyneb. Dengys ymchwil bod ynysu yn gysylltiedig ag i iechyd gwael a marwolaeth mewn pobl hŷn: gall cynhwysiant digidol roi bywyd gwell a hirach i bobl.
Mae Victor yn dechnegydd sydd wedi ymddeol a ddatblygodd ei sgiliau cyfrifiadurol trwy gyrsiau a oedd yn cael eu cynnal gan Deudraeth Cyf yn rhan o Brosiect Gwynedd Ddigidol.
Mae ganddo ddiddordeb erioed mewn casglu hen ffotograffau a chofnodi hanes lleol. Roedd yn cyfathrebu’n rheolaidd â ffrindiau a chyd-gasglwyr dros y ffôn ac yn anfon a chael copïau o hen ffotograffau trwy’r post. Ers iddo gael ei gyflwyno i gyfrifiaduron gall bellach yrru a derbyn negeseuon, lluniau a dogfennau dros e-bost ac mae’n gallu defnyddio’r Rhyngrwyd i ymchwilio i’w hoff ddiddordeb. Mae hefyd yn defnyddio Skype yn rheolaidd i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.
Dywedodd Victor, “Mae’r cyrsiau hyn wedi fy ngalluogi i gyfathrebu â ffrindiau a theulu dros y byd mewn ffordd na feddyliais y byddai byth yn bosibl.
“Cyn hyn, roedd y gost o ffonio a phostio’n golygu y bu’n rhaid i mi gyfyngu sut a phryd roeddwn yn cyfathrebu â’m ffrindiau, ond trwy ddefnyddio e-bost a Skype mae’r gost fwy neu lai wedi diflannu. Ar ôl y cyrsiau, prynais liniadur a gosod band eang gartref. Mae’n rhywbeth y meddyliais na fyswn byth yn ei wneud ond mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’m bywyd a byddwn yn ei argymell i bawb.”
Mae mynd ar-lein wedi newid bywyd Victor yn llwyr, ond mae degau o filoedd rhagor fel ef. Os yw rhagor o bobl hŷn am oresgyn cael eu hynysu a byw bywydau cyfoethocach ac iachach o ganlyniad, mae angen i gymorth cynhwysiant digidol barhau.

Advertisements

Written by Catherine Evans

July 16, 2014 at 8:01 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: