Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Grwpiau anabl: cyllid yn dod i ben ar gyfer cymorth cynhwysiant digidol

leave a comment »

Yr wythnos hon, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cyhoeddi “Digital Inclusion: Stronger Communities”, papur polisi sy’n archwilio effaith allgáu digidol ar bobl yng Nghymru ac yn dadlau dros brosiect cynhwysiant digidol penodol a pharhaus. Heddiw rydym yn edrych ar sut y mae’r gwaith presennol yng Nghymru yn helpu i wneud cynhwysiant digidol yn hygyrch.
Mae Cymunedau 2.0 wedi datblygu amrywiaeth o strategaethau i ymgysylltu â phobl. Mae’r rhain yn cynnwys cynnal sesiynau galw i mewn “Dyddiau Gwener Digidol” mewn llyfrgelloedd, a gweithio gydag aelodau grwpiau cymunedol trwy ddefnyddio “bachyn” penodol i ennyn eu diddordeb neu roi hyder iddynt. Er bod y bwriad yr un peth, sef rhoi’r sgiliau digidol y mae eu hangen ar bobl i drawsnewid eu bywydau, mae angen i’r pwynt cychwynnol fod yn wahanol ar gyfer pobl unigol.
Mae’r rhaglen Cymunedau 2.0 a oedd yn derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru wedi datblygu arbenigedd mewn gwahaniaethu cymorth cynhwysiant digidol yn ôl gallu cleientiaid, ac mewn cefnogi pobl sy’n defnyddio technoleg gynorthwyol. Mae hyn yn cynnwys offer a dyfeisiau i helpu pobl a chanddynt broblemau â swyddogaethau gwybyddol, synhwyraidd a chorfforol.
Mae cysylltiadau cryf rhwng anabledd, tlodi a sgiliau/cyflogaeth isel, sy’n golygu bod
dyfnder allgáu digidol i’r rheini a chanddynt anableddau yn gyffredinol yn llawer mwy na’r dyfnder ar gyfer y boblogaeth
ehangach. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi dweud bod pobl anabl dair gwaith yn llai tebygol o fynd ar-lein na phobl heb anabledd.
Mae aelodau Clwb Byddar Bargoed wedi bod yn dysgu sgiliau digidol newydd trwy brosiect Dewch Ar-lein Caerffili. Gwnaeth y sesiwn flasu gyntaf, a ddarparwyd gan Swyddog Allgymorth Digidol ar y cyd â chyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain, addysgu aelodau’r grŵp sut i ddefnyddio Skype ac o ganlyniad i ddangos sut i sgwrsio dros fideo, cafodd un cwpl eu sgwrs gyntaf erioed o ystafelloedd gwahanol.
Roedd y sesiynau hefyd yn galluogi aelodau’r clwb i ddod i arfer â dyfeisiau symudol, gan gynyddu’u hyder o ran defnyddio iPads yn ogystal â chyfrifiaduron. Cafodd y dosbarthiadau dderbyniad da, gyda’r aelodau’n defnyddio’u sgiliau newydd i gadw mewn cysylltiad â’i gilydd rhwng cyfarfodydd, ac roedd hyn yn eu helpu i gynyddu’u cynhwysiant cymdeithasol ac annibyniaeth barhaus.
Dywedodd Swyddog Allgymorth Digidol y grŵp, “Dyma’r gyfres fwyaf gwerth chweil o sesiynau rydw i erioed wedi’u darparu. Ymatebodd aelodau Clwb Byddar Bargoed yn frwdfrydig iawn i’r gwaith a wnaethom â Skype ac mae’r dechnoleg wedi trawsnewid y ffordd y gallant gyfathrebu â’i gilydd. Cyn Skype, roedd yr aelodau’n dibynnu ar negeseuon testun i gadw mewn cysylltiad, ond nawr gallant gyfathrebu’n fwy naturiol ac yn rhydd trwy Iaith Arwyddion Prydain, diolch i agwedd weledol sydd gan Skype i’w chynnig.”
Mae’n waith hyfryd a chyfoethog iawn ond mae’r arian sy’n ei wneud yn bosibl yn dod i ben. Os ydym am i bobl anabl fwynhau buddion bod ar-lein mae’n rhaid i’r gwaith hwn barhau. Mae angen rhaglen cynhwysiant digidol benodol ar Gymru.

Advertisements

Written by Catherine Evans

July 18, 2014 at 8:01 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: