Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Dathlwch #SadwrnCymdeithasol yn y De-orllewin a’r Canolbarth

leave a comment »

Ddydd Sadwrn 13 Medi 2014 yw dydd Sadwrn Cymdeithasol, ymgyrch ledled y DU gan Menter Gymdeithasol y DU i annog pobl i brynu cynnyrch mentrau cymdeithasol.

Felly sut allwch chi ymuno a chefnogi mentrau cymdeithasol yn y De-orllewin a’r Canolbarth? Dyma fy awgrymiadau i:

  1. Profiad o hanes ym Mhlas Llanelly

Beth am gloddio i’r gorffennol sy’n cynnwys diwydianwyr gyda’r gorau yn y byd, casglwyr celfyddydau cain o fri, pensaernïaeth gyfareddol ac arddulliau adeiladu sy’n newid ym Mhlas Llanelly yn Llanelli. Dechreuodd Prosiect Plas Llanelly gyda chyfres  ‘Restoration’ y BBC yn 2003, a hyrwyddwyd gan Laurence Llewelyn Bowen. Gyda’r drysau ar agor unwaith eto, nod Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin yw cynnig profiad unigryw i ymwelwyr.

www.llanelly-house.org.uk

  1. Taith drwy Gastell Pictwn

Beth am fwynhau taith o Gastell, Oriel a Gerddi Pictwn yn Hwlffordd? Mae’n gymysgedd o faenordy caerog a chastell canoloesol cyflawn. Y deugain erw o dir sy’n amgylchynu’r Castell yw un o erddi coediog prydferthaf y Gorllewin.

www.pictoncastle.co.uk

  1. Tamaid blasus yng Nghaffi Canolfan Gymunedol Phoenix

Ewch am dro i ben Townhill i gael blas ar frecwast gwerth chweil caffi Canolfan Gymunedol Phoenix, sy’n edrych dros Abertawe. Y caffi yw calon Canolfan Phoenix ers y diwrnod y cafodd ei adeiladu.

https://sites.google.com/site/thephoenixswansea/home

  1. Golwg ar gelf yn Oriel King Street

Oriel gydweithredol gydag artist wrth y llyw yw Oriel King Street, a sefydlwyd er mwyn i’r aelodau arddangos a gwerthu eu gwaith eu hunain. Mae ganddi ryw 30 o aelodau ac maen nhw’n cynnal arddangosfeydd cyson bob deufis i werthu’u gwaith. Mae ganddynt oriel ar gyfer artistiaid gwadd hefyd. Llawr gwaelod 33 Heol y Brenin yng nghanol tref farchnad hanesyddol Caerfyrddin yw cartref yr oriel.

http://www.kingstreetgallery.co.uk/

  1. Theatr Torch, Aberdaugleddau

Sefydlwyd Theatr Torch ym 1977 ac mae’n un o ddim ond tair theatr gynhyrchu yng Nghymru sy’n gweithio mewn adeilad penodol. Ddydd Sadwrn 13 Medi, bydd Gŵyl Gerdd flynyddol Aberdaugleddau yn dychwelyd i’r theatr gyda’r côr hynod boblogaidd, Côr Meibion ​​De Cymru. Os nad yw cerddoriaeth gorawl at eich dant, mae ganddynt raglen helaeth o ddrama a sinema gydol y flwyddyn.

www.torchtheatre.co.uk 

  1. Dros y rhwyd yng Nghanolfan Tenis Abertawe

Canolfan Tenis Abertawe yw’r unig ganolfan tenis talu a chwarae yn y De. Rheolir y safle gan TS365  – y fenter gymdeithasol gyntaf i redeg canolfan tenis yn y DU. Maen nhw’n cynnig cyrsiau, pedwar cwrt tenis dan do a phedwar awyr agored, ac yn ddiweddar wedi agor cyfleuster newydd, Ystafell Ffitrwydd Ace.

www.swanseatenniscentre.co.uk

  1. Rhowch gynnig ar gynnyrch lleol yn Siop Gymunedol Llanmadog

Sefydlwyd Siop y Bobl Llanmadog fel cwmni cydweithredol gwirfoddol yn 2007 fel ymateb i anghenion y gymuned yng ngogledd penrhyn Gŵyr. Mae ganddi ddetholiad eang o gynnyrch, yn cynnwys nwyddau ffres a chynnyrch pobi cartref, yn ogystal â swyddfa bost a siop goffi. Mae’n prynu cynnyrch a nwyddau gan gynhyrchwyr neu gyflenwyr lleol, sy’n helpu eu busnesau nhw a chadw incwm yn y fro. Os ydych chi’n mynd am dro i ogledd penrhyn Gŵyr, mae’n werth galw heibio i’r siop hon.

www.llanmadocgower.co.uk

  1. Arlwy blasus Tapestri

Mae Tapestri yn un o adeiladau mwyaf eiconig dinas Abertawe, sef Llys Glas sydd ar gornel Heol y Berllan a Heol Alexandra. Mae’r bar caffi bywiog a chyfoes yn lle fforddiadwy i gymdeithasu yn ystod y dydd ac yn fistro hamddenol min nos. Cymdeithas Tai Gwalia sy’n gyfrifol am Tapestri, ac mae’n lle gwych i gwrdd â ffrindiau neu ymlacio gyda phaned o’ch hoff goffi.

www.tapestri.co.uk

  1. Ystyried celf a chrefft gyfoes yn y Waterfront Gallery, Aberdaugleddau

Mae’r Waterfront Gallery mewn lleoliad gwych ar y cei yn nociau Aberdaugleddau, Sir Benfro. Mae’r oriel yn arddangos gwaith rhai o’r artistiaid a’r crefftwyr gorau yn y Gorllewin. Mae casgliad parhaol o arddangoswyr rheolaidd ochr yn ochr â rhaglen newidiol o arddangosfeydd gydol y flwyddyn.

www.thewaterfrontgallery.co.uk

 10.Ymarfer corff yn Celtic Leisure

Oeddech chi’n gwybod mai menter gymdeithasol yw’r cwmni sy’n rhedeg canolfannau hamdden yng Nghastell-nedd Port Talbot? Beth am fynd i nofio, cymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd, neu ymweld â’r ystafell iechyd yn un o’i wyth canolfan hamdden broffesiynol a hygyrch sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

www.celticleisure.org

 11. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd yn LC2, 360 café a Simply Gym

Mae’r cwmni sy’n rhedeg LC2 yn Abertawe, dwy gampfa Simply Gyms a Simply Play yng Ngorseinon yn fenter gymdeithasol hefyd. O ffitrwydd i ddringo, syrffio i chwarae meddal, mae yna weithgareddau o bob math ar gael trwy Bay Leisure. Os yw hynny’n swnio’n waith rhy galed, beth am roi cynnig ar badlo-fyrddio ar eich traed neu ymlacio gyda phaned dda efallai yn y 360 Beach and Watersports Café ger y traeth ym Mae Abertawe? 

www.bayleisureltd.co.uk

12. Archebwch le i aros yn The Level Crossing yn Llanymddyfri

Mae’r Level Crossing yn fusnes newydd â gogwydd gymdeithasol wahanol – sef annog ymwelwyr i ardal brydferth yn Sir Gâr a chynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i’r gymuned leol ar yr un pryd. Mae’r Level Crossing ger gorsaf Llanymddyfri ar reilffordd hardd Calon Cymru. Mae’r enw yn gweddu i’r dim o ran disgrifio ei leoliad a’i nodau cymdeithasol. Fel Cwmni Buddiannau Cymunedol, ei obaith yw bod o fudd i bawb yn Llanymddyfri.

www.thelevelcrossing.co.uk

13. Blas ar berchnogaeth gymunedol yng nghanol tref Aberteifi

Mae corff adfywio cymunedol lleol ‘4CG’ wedi gweithio’n ddiflino i hybu busnesau yng nghanol tref Aberteifi. O faes parcio sy’n eiddo i’r gymuned ac sy’n cynnig mwy o lefydd parcio fforddiadwy i siopwyr, i fwy o gynhyrchwyr lleol yn gwerthu eu nwyddau – mae naws wirioneddol leol i siopa yn Aberteifi bellach.

www.4cg.org.uk

http://towns.org.uk/2013/11/06/from-community-owned-car-park-to-national-win-cardigan-shows-value-of-keeping-money-circulating-in-local-economy/

14. Oriel Gelf Cydweithfa Trefdraeth

Mae’r gydweithfa o wneuthurwyr celf a chrefft brwd yn byw ac yn gweithio yn Nhrefdraeth a’r cyffiniau yn Sir Benfro. Caiff oriel y gydweithfa ei rhedeg yn gyfan gwbl gan ei haelodau ac mae’n arddangos casgliad unigryw o gelf a chrefft.

www.newportcollective.co.uk

15. Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod

Mae taith ddiwylliannol Sadwrn Cymdeithasol yn parhau gydag amgueddfa annibynnol hynaf Cymru. Fe’i sefydlwyd ym 1878, ac mae’n parhau i ddatblygu ei chasgliadau ac arddangosfeydd i gofnodi a hyrwyddo hanes y dref, gan ddod â’r dref a’i threftadaeth yn fyw i bobl leol ac ymwelwyr. Mae’r amgueddfa yn elusen gofrestredig a’i Llywydd yw’r darlledwr ac awdur adnabyddus, Jamie Owen.

www.tenbymuseum.org.uk/

16. Prynu’r Big Issue

Os nad ydych yn gallu cyrraedd unrhyw un o’r mentrau cymdeithasol gwych hyn, fe allech chi brynu copi o’r Big Issue. Dyma un o fentrau cymdeithasol mwyaf adnabyddus y DU, sy’n cynnig cyfle i bobl ddigartref ennill eu harian eu hunain; bywoliaeth. 

Dechreuodd yr ymgyrch Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru yn 2013, felly gwych o beth yw ei gweld yn cael ei chyflwyno ledled y DU. Y llynedd, bu mentrau cymdeithasol ledled Cymru’n cymryd rhan ynddi i arddangos y gorau o’u cynnyrch a’u gwasanaethau.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau eraill ynglŷn â sut i gefnogi mentrau cymdeithasol fel rhan o Sadwrn Cymdeithasol, rhowch wybod i ni drwy Twitter (@WalesCoopCentre). Sut bynnag fyddwch chi’n dathlu Sadwrn Cymdeithasol, cofiwch rannu eich profiadau ar Twitter drwy ddefnyddio’r hashnod #socialsaturday / #sadwrncymdeithasol.

 

* Edrychwch ar wefannau unigol i gael manylion amseroedd agor a lleoliadau

Advertisements

Written by David Madge

September 8, 2014 at 12:01 pm

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: