Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Dathlwch #SadwrnCymdeithasol yn y De-ddwyrain

leave a comment »

Ddydd Sadwrn 13 Medi 2014 yw dydd Sadwrn Cymdeithasol, ymgyrch ledled y DU gan Menter Gymdeithasol y DU i annog pobl i brynu cynnyrch mentrau cymdeithasol.

Felly sut allwch chi ymuno a chefnogi mentrau cymdeithasol yn y De-ddwyrain? Dyma fy awgrymiadau i…

1. Canolfan Gelfyddydau Chapter
Ewch draw i Chapter yn Nhreganna, Caerdydd i fwynhau ffilm, perfformiad theatr neu ddigwyddiad cerddoriaeth byw. Os nad yw rhywbeth lawn mor ddiwylliannol at eich dant, yna beth am flasu awyrgylch bywiog a chroesawgar caffi-bar arobryn Chapter unrhyw adeg o’r dydd, gydol yr wythnos. http://www.chapter.org

2. Siopa Teg
Dafliad carreg o Chapter mae Siopa Teg, siop sydd wedi bod yn gwerthu nwyddau masnach deg ledled y De ers ugain mlynedd a mwy. Mae’r siop yn gwerthu pob math o nwyddau masnach deg, gan gynnwys bwydydd a diodydd, teganau a gemau, offerynnau cerdd a CDs, gemwaith ac ategolion, cardiau a phapur, carthenni a dillad gwely, dillad a dillad isaf, albymau lluniau a fframiau lluniau, crogluniau a chlychau gwynt, crefftau a nwyddau i’r cartref … a llawer iawn mwy! http://www.fairdos.com

3. Marchnadoedd Ffermwyr RCMA
Mae RCMA yn cynnal nifer o farchnadoedd yng Nghaerdydd sy’n rhoi cyfle i gynhyrchwyr lleol sy’n cynhyrchu ar raddfa fach i fasnachu’n uniongyrchol â’r cyhoedd; ac yn cynnig cyfle i bobl leol brynu cynnyrch fforddiadwy, ffres a werthir gan gynhyrchwyr yng Nghymru. Ewch draw i Lan-yr-afon, y Rhath, Rhiwbeina neu’r Eglwys Newydd i gael bwyd lleol gwych heb dalu crocbris amdano. http://www.riversidemarket.org.uk

riverside market

 

 

 

 

 

 

4. Caffi Park View
Gyferbyn â Pharc Fictoria mae’r caffi hyfryd hwn sy’n cynnig bwyd penigamp a gwasanaeth gwych. Galwch am goffi a chacen, rhywbeth ysgafn i ginio, neu ewch ag un o’u saladau gyda chi i gael picnic yn y parc.

5. Pafiliwn Pier Penarth
Mewn pleidlais ddiweddar, daeth Pafiliwn Pier Penarth, sydd newydd ei adnewyddu, i’r brig fel y tirnod a drysorir fwyaf yng Nghymru fel rhan o ymgyrch fawr gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Mae’r Pier yn cynnig rhaglen gyffrous o arddangosfeydd ac amserlen lawn o ddigwyddiadau gan gynnwys ffilmiau a cherddoriaeth fyw. Mae’r caffi yn agor bob dydd o 10am ymlaen i weini brecwast, cinio a the gyda danteithion arbennig dyddiol a chacennau cartref blasus i’w mwynhau gyda golygfa odidog o’r môr. http://www.penarthpavilion.co.uk

Penarth Pier

 

 

 

 

 

 

 

6. Pentref Canoloesol Cosmeston
Mae Pentref Canoloesol Cosmeston ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston. Camwch yn ôl drwy’r canrifoedd ac i bentref gwych sydd wedi’i ailadeiladu fel pentref o’r bedwaredd ganrif ar ddeg. Mae mynediad i’r pentref a’r amgueddfa fach am ddim, fodd bynnag, mae teithiau tywys ar gael bob dydd gan bentrefwr yng ngwisg cymeriadau’r cyfnod. Efallai y bydd ambell fan yn canu cloch, gan i lawer o olygfeydd o gyfres deledu’r BBC ‘Merlin’ gael eu ffilmio ym Mhentref Canoloesol Cosmeston. http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/parks_and_gardens/cosmeston/cosmeston_medieval_village/cosmeston_medieval_village.aspx

7. Celtic Leisure
Oeddech chi’n gwybod mai menter gymdeithasol yw’r cwmni sy’n rhedeg canolfannau hamdden yng Nghastell-nedd Port Talbot? Beth am fynd i nofio, cymryd rhan mewn dosbarth ffitrwydd, neu ymweld â’r ystafell iechyd yn un o’i wyth canolfan hamdden broffesiynol a hygyrch sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. http://www.celticleisure.org

8. Sussed Cymru, Porthcawl
Mae Sussed, a sefydlwyd gan Cymru Gynhaliol, yn cynnig detholiad gwych a moesegol o anrhegion, dillad, bagiau, ategolion, dodrefn hardd ac unigryw, eitemau i’r cartref, llyfrau a bwydydd masnach deg ac organig blasus. Mae llawer o’r eitemau yn cael eu gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu neu rai masnach deg. Felly os mai tipyn o eco-chic yw’r peth i chi, galwch yn y siop ym Mhorthcawl neu prynwch rywbeth ar-lein. http://www.sussedwales.com

9. Pyllau Glyncorrwg, Port Talbot
Mae Pyllau Glyncorrwg yn rhan o barc 9,000 erw Parc Coedwig Afan, ac mae’r pyllau a’r cefn gwlad o’u cwmpas yn gyrchfan heb ei ail ar gyfer y teulu cyfan. Beicio mynydd, pysgota brithyll, pysgota bras a chanŵio yw’r chwaraeon mwyaf poblogaidd, ac mae’r milltiroedd o hen reilffyrdd gwastad a llethrau serth yn wych ar gyfer diwrnod o feicio a cherdded.
http://glyncorrwgpondsvisitorcentre.co.uk/

Glyncorrwg

 

 

 

 

 

 

 

10. Clwb Pêl-droed Cambrian
Yng Nghwm Clydach yn y Rhondda mae Clwb Pêl-droed Cambrian, menter gymdeithasol sy’n ariannu hyfforddiant a gweithgareddau chwaraeon i blant a phobl ifanc yn yr ardal. Ar Sadwrn Cymdeithasol, gallwch weld y tîm chwarae yn erbyn Prifysgol Metropolitan Caerdydd (oddi cartref) am 2.30pm. http://www.cambrianfc.co.uk

11. Menter Valleys Golf
Os mai golff yw’r gêm i chi, mae pob un dim a allai fod ei angen arnoch gan Fenter Valleys Golf! Beth am ymweld â’u maes ymarfer newydd ym Mhont-y-gwaith, Cwm Rhondda? Mae pob ceiniog a godir yn cael ei gwario ar ddatblygu cyfleusterau golff yng Nghymru ac yn rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar y gamp. http://www.valleysgolf.net

12. Canolfan Soar, Merthyr Tudful
Nod Canolfan Soar yw hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym Merthyr Tudful a dyma gartref Theatr Soar, Siop y Ganolfan a Chaffi Cwtsh. Beth am ymweld â’r caffi am goffi neu grempog, prynu llyfr neu CD o Siop y Ganolfan, cymryd rhan mewn gweithdy neu fynd i berfformiad yn Theatr Soar? http://www.theatrsoar.co.uk

13. Caffi Tyfu, Caerffili
Mae’r caffi yng nghanol tref hanesyddol Caerffili yn fenter gymdeithasol gyda gwirfoddolwyr brwdfrydig lleol wrth y llyw, sydd â’r nod o gynnig y profiad bwyta mas gorau posib i bawb. Beth am roi cynnig ar un o’u coffis rhagorol neu ginio blasus? http://www.tyfucommunity.com

14. Canolfan Gamlas Fourteen Locks, Casnewydd
Mae’r Ganolfan Gamlas ar ben uchaf rhes unigryw o lociau yn y Tŷ-du, Casnewydd, ac mae ganddi ystafell de hyfryd, arddangosfeydd am gamlesi, arddangosfa gelf yn ogystal â theithiau cerdded wedi’u trefnu. http://www.fourteenlocks.co.uk

15. Vintage Vision, Y Fenni
Mae Vintage Vision yn drysorfa o ddillad vintage a retro. Mae gan y sefydliad ddwy siop, un yng Nghas-gwent a’r llall ym Mlaenafon, sy’n gwerthu dillad o’r cyfnod rhwng 1880-1980 sy’n glasurol, yn hardd, yn ffasiynol (eto) neu’n ddim mwy na bendigedig. Mae yna gasgliad o ddillad o’r oes o’r blaen yno hefyd na fyddech am eu gwisgo heblaw’ch bod yn mynd i barti gwisg ffansi! http://www.vintagevision.co.uk

16. Prynu’r Big Issue
Os na allwch wneud dim byd arall, fe allech chi brynu copi o’r Big Issue. Dyma un o fentrau cymdeithasol mwyaf adnabyddus y DU, sy’n cynnig cyfle i bobl ddigartref ennill eu harian eu hunain; bywoliaeth.

Dechreuwyd ymgyrch Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yn 2013, felly gwych o beth yw ei gweld yn cael ei chyflwyno ledled y DU. Y llynedd, bu mentrau cymdeithasol ledled Cymru’n cymryd rhan ynddi i arddangos y gorau o’u cynnyrch a’u gwasanaethau.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau eraill ynglŷn â sut i gefnogi mentrau cymdeithasol fel rhan o Sadwrn Cymdeithasol, rhowch wybod i ni drwy Twitter (@WalesCoopCentre). Sut bynnag fyddwch chi’n dathlu Sadwrn Cymdeithasol, cofiwch rannu eich profiadau ar Twitter drwy ddefnyddio’r hashnod #socialsaturday / #sadwrncymdeithasol.

* Edrychwch ar wefannau unigol i gael manylion amseroedd agor a lleoliadau.

Advertisements

Written by Catherine Evans

September 9, 2014 at 12:24 pm

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: