Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cydnabod uchelgais a gweledigaeth gyda chyhoeddi enillwyr Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru 2014

leave a comment »

Mae menter gymdeithasol ailgylchu carpedi arloesol o’r Cymoedd, Greenstream Carpets, wedi ennill Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn nodedig yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru 2014. Noddwyd Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Bellach yn eu pumed flwyddyn, caiff Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru eu hyrwyddo gan Canolfan Cydweithredol Cymru i godi proffil mentrau cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru ac i gydnabod cyflawniadau’r busnesau a’r unigolion arloesol ac ymroddedig sy’n gyrru’r diwydiant.

Dechreuodd Greenstream Flooring yn 2008. Mae’r cwmni’n adennill deunyddiau llawr o swyddfeydd masnachol, yn eu didoli, eu graddio a’u hailwerthu ar hyd a lled y DU. Yn ogystal â gwerthu i adeiladau busnes eraill, maent yn darparu deunyddiau llawr cost isel i deuluoedd na fyddent yn gallu ei fforddio, gan gynnwys gwaith gyda chymdeithasau tai cymdeithasol. Mae Greenstream Flooring yn cyflogi un ar ddeg aelod o staff yn uniongyrchol ac yn darparu cyfleoedd profiad gwaith a gwirfoddoli. Mae Greenstream Flooring wedi tyfu’n sylweddol gyda chynnydd o 1000% o ran trosiant ers 2010.

Dywedodd Ellen Petts, Rheolwr-Gyfarwyddwr Cwmni Buddiannau Cymunedol Greenstream Flooring,

“Mae tîm cyfan Greenstream Flooring yn gweithio’n galed i ddargyfeirio teils carped o safleoedd tirlenwi ac i gefnogi pobl i roi carped yn eu cartrefi. Mae’r wobr hon yn ddiolch enfawr am yr holl waith caled hwnnw. Mae’n ein helpu i gofio y gall teils carped wneud gwahaniaeth ac y gall bod yn fenter gymdeithasol wneud gwahaniaeth hefyd. “

Roedd Cwmni Buddiannau Cymunedol Greenstream Flooring yn fuddugol yn erbyn cystadleuaeth frwd gan nifer o fentrau cymdeithasol uchel eu parch. Yr enwebeion eraill ar y rhestr fer oedd: Pembrokeshire FRAME, 4CG yn Aberteifi a Dŵr Cymru.

Dywedodd Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru:

“Llongyfarchiadau i Greenstream Carpets – enillydd teilwng Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn. Mae gan Greenstream genhadaeth gymdeithasol ac amgylcheddol hynod glir wrth weithredu’n fusnes hyfyw ac entrepreneuraidd. Mae’r cwmni’n datblygu marchnadoedd newydd a chyfleoedd i gyflenwyr newydd, ac mae’n meithrin partneriaethau cydfanteisiol ar hyd a lled y DU.

“Dangosodd ansawdd yr enwebiadau a gawsom ar gyfer y gwobrau eleni bwysigrwydd y sector i economi Cymru yn ogystal â’i ehangder a’i amlbwrpasedd. Cafodd cwmni Greenstream ei gydnabod am ei gysyniad arloesol, ei ffordd entrepreneuraidd o weithio a’i effaith gymdeithasol. Mae hefyd yn gwmni arloesol yn y DU ac rydw i’n cymeradwyo’i uchelgais a’i weledigaeth.”

Bydd Greenstream Carpets nawr yn cynrychioli Cymru yn Rownd Derfynol y DU mewn seremoni yn Llundain fis nesaf. Am ragor o wybodaeth am y cwmni, ewch i www.findcarpettiles.co.uk

Enillodd menter arall o’r Cymoedd wobr ‘Seren y Dyfodol’, a noddwyd eleni gan Landsker Business Solutions. Bu’r cwmni buddugol,Monwel Limited, yn cynhyrchu arwyddion ffordd o safon ers 45 mlynedd gan gyflogi pobl ag anableddau a’r rheini sydd bellaf i ffwrdd o’r gweithlu. Aeth y cwmni trwy gyfnod pontio o berchnogaeth yr awdurdod lleol i fod yn fenter gymdeithasol annibynnol ym mis Tachwedd 2012.

Mae Monwel yn cyflogi 32 o bobl amser llawn o’r gymuned leol, y mae 96% ohonynt yn ymdopi â rhyw fath o anabledd. Fel Menter Gymdeithasol ddielw, mae Monwel yn gweithio i sicrhau ei bod yn cyflawni ei hamcanion cymdeithasol ac yn gweithredu’n fasnachol ac yn broffidiol mewn marchnad gystadleuol. Mae’r cwmni’n buddsoddi mewn meithrin perthynas ag adrannau caffael yn y sectorau cymdeithasol, preifat a chyhoeddus i gyflawni ei nodau. Enillodd dros hanner miliwn o bunnoedd mewn contractau mewn saith mis o fasnachu. Roedd hyn yn cynnwys contract gyda Blaenau’r Cymoedd gwerth £300,000.

Leslie Barr yw Rheolwr-Gyfarwyddwr Monwel Ltd. Dywedodd,

Mae ennill y wobr hon yn gydnabyddiaeth y mae pawb yn Monwel yn ei llawn haeddu am eu gwaith caled, eu hymroddiad, eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd sydd wedi arwain at lwyddiant Monwel.

“Bydd y bri a’r proffil a ddaw yn sgil ennill gwobr o’r fath yn galluogi Monwel i hyrwyddo mentrau cymdeithasol ymhellach gydag awdurdodau lleol, busnesau, prifysgolion a chanolfannau ymchwil.”

Cafwyd cystadleuaeth frwd yn y categori hwn, ac roedd Monwel Limited yn fuddugol yn erbyn consortiwm tecstilau Gogledd Cymru Draig Tex a sefydlwyd yn ddiweddar; Canolfan Hamdden Biwmares a’r Cylch a gaiff ei rhedeg gan y gymuned; a menter gydweithredol y gweithwyr yn Abertawe, Accomodation Furniture Solutions Ltd.

Alison Hill, Prif Swyddog Partneriaeth Parc Caia yn Wrecsam, enillodd y categori ‘Hyrwyddwr Mentrau Cymdeithasol’ a noddwyd ganUnity Trust Bank. Cyrhaeddodd Alison y rhestr fer o ganlyniad i’w hymroddiad dros ddeng mlynedd i ddatblygu’r sefydliad yn fenter gymdeithasol gynaliadwy, gadarn ac amrywiol wedi’i gwreiddio’n gadarn yn y gymuned leol.

Mae Partneriaeth Parc Caia yn darparu gwasanaethau, cyfleusterau a chyflogaeth i breswylwyr Parc Caia. Mae Partneriaeth Parc Caia yn cyflwyno ystod eang o wasanaethau gan gynnwys cymorth tenantiaeth, gwaith ieuenctid, cymorth cyflogaeth a chyfleoedd dysgu gydol oes. Yn ogystal, mae Mentrau Cymunedol Wrecsam, ei braich fasnachol, yn cynnig gwasanaethau gofal plant, ailgylchu tecstilau, arlwyo, gweithgynhyrchu pren, hyfforddiant ac ymgynghori.

Dywedodd Francis Hardman, Cadeirydd Partneriaeth Parc Caia,

“Mae Alison wedi goruchwylio Partneriaeth Parc Caia wrth iddi drawsffurfio’n sefydliad proffesiynol, cynaliadwy sydd wedi’i wreiddio’n gadarn yn ein cymuned leol.

“Mae datblygu mentrau cymdeithasol ym Mhartneriaeth Parc Caia a chreu Mentrau Cymunedol Wrecsam yn ddiweddarach, wedi chwarae rhan bwysig yn y trawsffurfio hwn ac wedi galluogi’r Bartneriaeth i ddarparu a datblygu gwasanaethau hanfodol a chyflogaeth i’r gymuned mewn hinsawdd lle mae llai o arian a mwy o bwysau ar wasanaethau.”

Roedd yr enwebeion eraill yn cynnwys y tîm yng Nghanolfan Codi Pwysau a Ffitrwydd Caergybi a Môn, a gyrhaeddodd y rhestr fer o ganlyniad i’w gyflawniadau nodedig o ran cyflwyno iechyd a ffitrwydd ar hyd a lled Sir Fôn; ac Anthea Clements, Prif Weithredwr YMCA y Barri ym Mro Morgannwg, a enwebwyd i gydnabod ei chyfraniad rhagorol i’r YMCA a’r holl sefydliadau y mae’n gweithio gyda nhw ac y mae wedi datblygu partneriaethau â nhw.

Roedd y gwobrau eleni’n cynnwys categori newydd, ‘Gwobr Ysbrydoli Ieuenctid’, a noddwyd gan Syniadau Mawr Cymru, a daeth yr holl enwebeion o Ogledd Cymru. Emily Hesketh enillodd y categori, sydd yn y broses o sefydlu ‘Changing Rooms, Changing Lives’, menter a fydd yn helpu pobl ifanc a phobl ddi-waith 16 oed a hŷn i gael mynediad at ddillad addas ar gyfer cyfweliadau wrth geisio am swyddi.

Dywedodd Emily,

“Mae’n golygu cymaint i ennill y wobr fawreddog hon. Mae Changing Rooms, Changing Lives yn Fenter Gymdeithasol newydd ddatblygol a bydd y wobr hon yn cynyddu ei phroffil yn fawr. Rydw i wrth fy modd fy mod hyd yn oed wedi cael fy enwebu ar gyfer y wobr hon, yn enwedig gan mai dyma’r flwyddyn gyntaf ar gyfer y categori hwn. Mae’n hwb mawr i fy hyder i wybod fy mod i’n gwneud y peth iawn.”

Roedd y rhestr fer gyfan o Ogledd Cymru yn cynnwys Ysgol Glan y Môr ym Mhwllheli, sydd wedi datblygu app ffôn symudol i hyrwyddo siopau lleol i dwristiaid; ac Ysgol Brynrefail yn Llanrug, sydd wedi datblygu gorsaf radio gymunedol ‘Radio Refail’ i ddatblygu sgiliau a hyrwyddo busnesau ac entrepreneuriaeth.

Cafodd Cyngor Gwynedd gydnabyddiaeth arbennig hefyd gan y Charity Bank am ei waith yn cefnogi mentrau cymdeithasol yn y sir.

Mae gan y Prosiect Cymorth i Fentrau Cymdeithasol y dasg o hyrwyddo a datblygu menter gymdeithasol yng Nghymru. Ariannir y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Advertisements

Written by Mark Smith

September 30, 2014 at 8:30 pm

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: