Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Llwyfan cenedlaethol i brosiect ‘Taclo Digartrefedd’ y Ganolfan

leave a comment »

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bûm yn ffodus i annerch amrywiol gynadleddau, rhwydweithiau a digwyddiadau eraill ynglŷn â gwaith y prosiect Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol rydym yn gyfrifol amdano yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Bydd y cyfle i gynnal sesiwn ymylol yn Symposiwm Digartrefedd y DU, yng Nghaerdydd, yn ein rhoi ar lwyfan cenedlaethol am y tro cyntaf a hefyd yn ein galluogi i rannu arfer gorau â’n cymheiriaid o bob cwr o’r wlad.

Mae rhai themâu allweddol i’r symposiwm – dysgu, gweithio mewn partneriaeth ac arloesi – sydd oll yn cyd-fynd â’n gwaith a ffocws strategol y Ganolfan ar daclo tlodi. Yn y digwyddiad, byddaf yn rhoi ein gwaith yn ei gyd-destun trwy siarad am ei berthnasedd i Ddeddf Tai Llywodraeth Cymru, a ddaeth i rym y mis diwethaf, a’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil.

Er enghraifft, wrth ystyried tenantiaid bregus, yn y gorffennol byddai cyn-droseddwr wedi cael tenantiaeth chwe mis yn unig mewn tŷ cymdeithasol. Nawr, gallai gael cartref yn y Sector Rhentu Preifat o dan denantiaeth safonedig – byddai hyn yn rhoi mwy o sicrwydd o fewn daliadaeth.

Byddaf hefyd yn siarad am ganfyddiadau’r gwaith a wnaethom yng Nghaerffili, gyda’r Cyngor Bwrdeistref Sirol a landlordiaid preifat, lle rydym wedi ymweld â chartrefi tenantiaid y mae eu landlordiaid yn derbyn eu rhent o dan y polisi Diogelu. Mae’r holl denantiaid rydym wedi ymweld â nhw wedi elwa ar gael eglurhad manwl o sut y bydd y Diwygiadau Lles yn effeithio arnynt yn bersonol, ynghyd â’r camau y gallant eu cymryd i helpu i baratoi at gyflwyno Credyd Cynhwysol.

Byddaf yn cyfeirio at Gomisiwn Williams a sut y gall y posibilrwydd y bydd llai o awdurdodau lleol yng Nghymru arwain at heriau a chyfleoedd i’r sector tai. Er ei bod yn bosibl y bydd llai o adnoddau ac arian, gallai adrefnu fel hyn arwain at ailfeddwl am sut y mae gwasanaethau’n cael eu darparu, gan wella’r ffordd y mae pobl yn cael help i gael mynediad i’r gwasanaeth/ymyrraeth gywir ar yr amser cywir.

Mae’n amlwg bod angen i landlordiaid wneud rhagor i gefnogi tenantiaid yn y Sector Rhentu Preifat; nid oes fawr ddim rhyngweithio rhwng llawer ohonynt â’u tenantiaid. Fodd bynnag, gwyddom hefyd y gall rhai tenantiaid fod yn amharod i helpu’u hunain, i fynegi’u pryderon a gofyn am help oherwydd eu bod yn ofni cael eu troi allan o’u cartrefi. Mae angen i landlordiaid, awdurdodau lleol a sefydliadau cymorth gyfathrebu’n well â’i gilydd – mae peth arfer da ond nid yw’n gyson ledled Cymru. Mae angen i ni weld partneriaethau cryfach yn cael eu datblygu rhwng awdurdodau lleol a landlordiaid preifat, gan arwain at ddealltwriaeth well o wendidau tenantiaid a’r gefnogaeth y mae arnynt ei hangen. Yn y bôn, mae angen i awdurdodau lleol weld landlordiaid preifat fel partner tai strategol.

Fe wna i ddistewi nawr, neu byddaf wedi dweud y cyfan! Hefyd, bydd gweithdai yn cael eu cynnal yn hwyrach yn y dydd a fydd yn manylu ymhellach ar rai o’r materion y byddaf yn siarad amdanynt.

Advertisements

Written by Ieuan Nash

October 17, 2014 at 10:28 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: