Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Fforwm Mentrau Cymdeithasol Gwynedd yn cael ei lansio a’r sir yn cael ei chydnabod fel pencampwr mentrau cymdeithasol, y chyntaf o’i bath yng Nghymru

leave a comment »

Lansiwyd Fforwm Mentrau Cymdeithasol Gwynedd sydd yn cynnwys 15 o brif mentrau’r sir yn y Galeri, Caernarfon, un o’i aelodau uchaf ei phroffeil, yn ddiweddar.

Mentrau Cymdeithasol yw cwmniau a busnesau cymunedol sydd yn darparu gwasanaethau yn y cymunedau hynny maent yn gynrychioli a chaiff yr elw a gynhyrchir ei ail fuddsoddi yn y gweithgareddau. Nid ydynt yn dosranu yr elw i gyfranddalwyr ond yn hytrach caiff ei ail fuddsoddi er mwyn gwella eu gwasanaethau ac ar gyfer creu mwy o swyddi o fewn yr ardal leol. Rhwng y pymtheg ‘roedd eu trosiant blynyddol diweddar yn £30,024,621, gwerth eu asedau yn £322,831,057, maent yn cyflogi 476 o bobol yn llawn amser a 197 yn rhan amser ac cynigir cyfleon gwirfoddoli i 1028 o drigolion y sir.

Wrth lawnsio’r Fforum yn swyddogol diolchodd Cadeirydd y cyfarfod, Walis George o Grwp  Tai Cymdeithasol Cynefin, Cyngor Gwynedd a Chanolfan Cydweithredol Cymru am eu cefnogaeth ymarferol wrth sefydlu’r fenter. “Daeth cefnogaeth parod oddiwrth Cyngor Gwynedd gan ei fod yn gwerthfawrogi y gwasanaethau hynny a ddarperir gan y partneriaid o fewn y gwahanol gymunedau yn y sir. Mae yna berthynas glos sydd yn datblygu yn gyson ac fe edrychwn ymlaen i gydweithio yn agosach wrth geisio ymdrin a’r her ariannol sylweddol a wynebir gan y cyngor. Bu Canolfan Cydweithredol Cymru yn allweddol iawn wrth helpu i sefydlu’r fforwm ac fe ddiolchwn iddynt am eu gweledigaeth ag ymdrech”. Ategodd bod tair nod i’r Fforwm

  • Datblygu perthynas agosach a werth chweil gyda Cyngor Gwynedd a chyrff cyhoeddus eraill er mwyn diogelu a gwella gwasanaethau
  • Aelodau yn cydweithio er mwyn rhannu ymarfer da a chynnig cefnogaeth i’r nifer cynyddol o fentrau a gafodd eu sefydlu a’u datblygu yng Ngwynedd yn ddiweddar nad ydynt ar hyn o bryd yn aelodau o’r Fforwm
  • Cydweithio er mwyn ceisio dynodi cyfleon newydd a all helpu i wella neu ychwanegu at wasanaethau fydd yn gwella ansawdd bywyd pobol a chymunedau Gwynedd.

Yn bresennol er mwyn cyhoeddi bod Gwynedd bellach yn cael ei chydnabod fel sir ‘Mentrau Cymdeithasol’ gan Mentrau Cymdeithasol DU oedd un o’i swyddogion Charlie Wigglesworth. Llongyfarchwyd Gwynedd a’r Fforwm am fod y cyntaf yng Nghymru i dderbyn yr anrhydedd a’r seithfed ardal o fewn Ynysoedd Prydain i’w chael ei chydnabod. Sefydlwyd y wobr er mwyn cydnabod yr ardaloedd hynny lle mae nifer o fentrau cymdeithasol a bwrlwm yn y maes sydd yn gwella bywyd cymunedau a’u trigolion.

38

(L-r: Walis George, CEO Grŵp Cynefin; Glenn Bowen, Canolfan Cydweithredol Cymru; Charlie Wigglesworth, SEUK, Gwenllian Roberts, Llywodraeth Cymru; Dyfed Edwards, Cyngor Gwynedd).

Advertisements

Written by David Madge

October 23, 2014 at 8:48 am

Posted in co-operatives

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: